1 Samuɛli 16

1Dii ò Samuɛliɛ: Ńyↄ̃ↄ ↄ́ↄlↄ Saulu yã́ musu e bↄɛ ni? Ma gi aà kible Isailiↄwaɛ. Nísika kↄ́ba pai, ní dazɛu. Ma n zĩ Bɛtɛlɛũ gbɛ̃́ Yɛse kĩ́iɛ, asa aà nɛ́ do ↄ̃ má sɛ̀ aà gↄ̃ kía ũ. 2Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: Kpelewa má kɛ mà gɛ́ wei? Tó Saulu mà, a ma dɛɛ. Ɔ̃ Dii òɛ̀: Zununu sɛ ǹ gɛ́ò, ní mɛ n mↄ ma gbagbaiɛ. 3Yɛse sísi sapi oa guu, mí yã́ pↄ́ ńyↄ̃ kɛ onɛ, ní nísikamɛɛ gbɛ̃́ pↄ́ má ↄlↄnɛ miwa. 4Samuɛli yã́ pↄ́ Dii òɛ kɛ̀. Kɛ́ àlɛ ká Bɛtɛlɛũ, wɛ̃́lɛpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gɛ̀ daiaàlɛ. Vĩa ń kṹ, ↄ̃ aa aà là à mɛ̀: Aafia n mↄ laa? 5À mɛ̀: Aafiaɛ. Ma mↄ Dii gbagbaiɛ. À gbãbↄ ázĩaɛ, í gɛ́manↄ sa'oi. Ɔ̃ à gbãbↄ̀ Yɛse ń a nɛgↄ̃ɛↄnɛ, à ń sisi sa'o guu. 6Kɛ́ aa kà, Samuɛli Ɛliabu è, ↄ̃ à làasookɛ̀ à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ Dii sɛ̀ mɛ́ zɛ aà aɛ we. 7Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ńsu ǹ aà zɛa ge aà gbã̀a gwao, ma giaàziɛ. Mili gbɛ̃́ gwa lá gbɛ̃nazĩna ì gwawao. Gbɛ̃nazĩna ì gbɛ̃́ gwa a mɛkaawaɛ, mapi sↄ̃, sↄ̃ ↄ̃ mi gwa. 8Ɔ̃ Yɛse Abinadabu sìsi, à mↄ̀ Samuɛli aɛ, ↄ̃ à mɛ̀: Dii i gbɛ̃́ɛ bee sɛo. 9Ɔ̃ Yɛse Sãma sìsi, à mↄ̀ Samuɛli aɛ lↄ, ↄ̃ à mɛ̀: Dii i gbɛ̃́ɛ bee sɛo. 10Ɔ̃ Yɛse a nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn soplaↄ sìsi, aa mↄ̀ Samuɛli aɛ, ↄ̃ à mɛ̀: Dii i ń gbɛ̃e sɛo. 11Ɔ̃ à Yɛse là à mɛ̀: N ɛ̀waasoↄ lɛ́n laa? A wèwà à mɛ̀: An gↄ̃zãna mɛ́ kú lao, àlɛ sãdãɛ. Ɔ̃ Samuɛli òɛ̀: Gbɛ̃́ zĩ aà sísii. Wá sa'oo e aà ka la. 12Ɔ̃ à gbɛ̃́ zĩ̀wà, à mↄ̀. Nɛ́piá gbɛ̃́ tɛ̃aɛ, aà wɛ́ maa mɛ́ aà oa kɛfɛũ. Ɔ̃ Dii mɛ̀: Fɛlɛ ǹ nísika aà miwa, asa aàpin we. 13Ɔ̃ Samuɛli kↄ́bapi sɛ̀ à nísikà aà miwa aà vĩ̀iↄ wáa. Za zĩbeezĩ ↄ̃ Dii Nisĩna dì Davidiɛ. Bee gbɛa Samuɛli ɛ̀a tà Lama. 14Dii Nisĩna gò Sauluwa, ↄ̃ Dii tò tã́a pãsĩ dìɛ̀. 15Aà ìwaↄ òɛ̀: Lua tò tã́a pãsĩ dìnɛ. 16Lá màaɛ Baa, tó wápiↄ n ìwaↄ gbɛ̃́ pↄ́ mↄↄna dↄ̃ wɛɛlɛ. Tó Lua tò tã́a pãsĩpi dɛ̀dɛma, ili mↄↄnalɛnɛ, níli e ǹ kɛ sã̀ↄ. 17Ɔ̃ a ò a ìwaↄnɛ. À gbɛ̃́ pↄ́ mↄↄna dↄ̃ maamaa wɛɛlɛ mↄomɛɛ. 18Ɔ̃ aà ìwae òɛ̀: Ma Bɛtɛlɛũ gbɛ̃́ Yɛse nɛ́e è, a mↄↄna dↄ̃. Nɛgↄ̃n zĩ̀kanaɛ, mɛ́ a yã'o dↄ̃. Gↄ̃ kɛfɛnaɛ, mɛ́ Dii kuaànↄ. 19Ɔ̃ Saulu gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Yɛsewa, aa òɛ̀: Saulu mɛ̀ ǹ n nɛ́ Davidi pↄ́ ì sãↄ dã gbaɛwa. 20Ɔ̃ Yɛse pɛ̃ɛ dì zàa'ĩnaɛ ń vɛ̃ɛo tùu do ń blesan bↄlↄo, à a nɛ́ Davidi gbàɛò Sauluwa. 21Kɛ́ à kà Saulu kĩ́i, à gↄ̃̀ aà zĩkɛna ũ. Saulu yeaàzi maamaaɛ, ↄ̃ à aà dìlɛ a zĩkabↄkũna ũ. 22Ɔ̃ Saulu gbɛ̃́ zĩ̀ Yɛsewa à mɛ̀: To Davidi gↄ̃ ma zĩkɛna ũ, asa aà yã́ ì kamaguɛ. 23Tó Lua tò tã́api dɛ̀dɛ Sauluwa, ↄ̃ Davidi ì a mↄↄna sɛ àↄ lɛɛ̀. Tó tã́api tà, ↄ̃ ì kɛ sã̀ↄ, ì su a laaiwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\