1 Samuɛli 18

1Kɛ́ Davidi yã'ò ń Sauluo a làa, ↄ̃ Yonatãa gbɛ̃kpàaànↄ, a yeaàzi lá azĩa wɛ̃niwa. 2Za zĩbeezĩ ↄ̃ Saulu aà dìlɛ a bɛ, i wei aà ta a mae bɛ lↄo. 3Yonatãa yãyèaànↄ, kɛ́ a yeaàzi lá azĩa wɛ̃niwa yã́i. 4Ɔ̃ à a ulada pↄ́ á daa bↄ̀ à aà gbà ń a zĩka'ulao ń a fɛ̃ndao ń a sáo ń a asanao. 5Gua pↄ́ Saulu Davidi gbàɛu zĩkai píi, ì saasɛɛ, ↄ̃ à aà dìlɛ zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Aà yã́ ì kɛ gbɛ̃́piiɛ naɛ ń Saulu ìwaↄ píi. 6Kɛ́ zĩgↄ̃ↄ lɛ́ su Davidi Filitɛ̃pi dɛa gbɛa, nↄɛↄ bↄ̀ Isaili wɛ̃́lɛↄ guu píi, aa gɛ̀ dai ń kí Saululɛ, aalɛ lɛsi, aalɛ ↄ̃wã, aalɛ gã̀alɛ, aalɛ pↄnakɛ, aalɛ sɛ̃́sɛ̃napa. 7Aalɛ lɛsi, aalɛ dↄkↄ̃ɛ, aalɛ ↄ̃wã, aalɛ mɛ: Saulu gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ↄ̀aa sↄoɛ (1.000), Davidi sↄ̃ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). 8Yã́pi kɛ̀ Sauluɛ ĩ́i maamaaɛ, ↄ̃ aà pↄ pà à mɛ̀: Wà ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi kpà Davidiwa, mapi sↄ̃ ↄ̀aa sↄonaɛ. Kpala mɛ́ gↄ̃̀ aà si sa. 9Za zĩbeezĩ ↄ̃ à wɛdↄ̀ɛ̀. 10Kɛ́ a gu dↄ̀, ↄ̃ Lua tò Saulu tã́a pãsĩpi dɛ̀dɛ, àlɛ yãyaaa'o a kpɛ́u, ↄ̃ Davidi a mↄↄna sɛ̀, àlɛ lɛ́ lá ìↄ kɛ gↄↄpiiwa. Saulu a sↄ̃na kũa, 11ↄ̃ à aà gbã̀ò à mɛ̀: Má Davidi paò mà naaa ń gĩoɛ. Ɔ̃ Davidi azĩa ɛ̃̀ɛ̀ gɛ̃n pla. 12Saulu ì vĩakɛ Davidiɛ, kɛ́ Dii kuaànↄ mɛ́ à pãkpàazi yã́i. 13Ɔ̃ à Davidi yà à aà dìlɛ zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Ɔ̃mɛ ìↄ dↄaaanɛ́ zĩlau. 14Gu pↄ́ à gɛ̀u píi ì saasɛɛ, kɛ́ Dii kuaànↄ yã́i. 15Kɛ́ Saulu è ìↄ saasɛ, ↄ̃ à vĩakɛ̀ɛ̀ dɛ yãala. 16Isailiↄ ń Yudaↄ sↄ̃ aa ye Davidizi ḿpiiɛ, kɛ́ ìↄ dↄaanɛ́ zĩlau yã́i. 17Ɔ̃ Saulu òɛ̀: Má a nɛnↄɛ sɛ̃́ia Mɛlabu kpama nↄ ũ. Nɛgↄ̃nkɛa kɛ, ní zĩkamɛɛ Diiɛ. Asa Saulu làasookɛ̀ à mɛ̀: Má ↄkãwào, Filitɛ̃ↄ mɛ́ aa aà dɛ. 18Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Dén ma ũi? Deↄn ma bɛdeↄ ń ma mae buiↄ ũ kɛ́ mà gbasa mà gↄ̃ n nɛ́ zã́ ũi? 19Kɛ́ Mɛlabu kà wà kpa Davidiwa, ↄ̃ Saulu aà kpà Mɛↄla gbɛ̃́ Adiɛliwa. 20Saulu nɛnↄɛ Mikali ye Davidizi. Kɛ́ wà yã́pi ò Sauluɛ, à kɛ̀ɛ̀ na 21à mɛ̀: Má aà kpawàɛ, i gↄ̃ɛ̀ bai ũ, Filitɛ̃ↄ i aà dɛ. Ɔ̃ a ò Davidiɛ: Ńyↄ̃ ma nɛ́ pãle e ǹ sɛ sa. 22Ɔ̃ a ò a ìwaↄnɛ: À yã'o Davidiɛ asii guu, à oɛ̀ aà yã́ kàmagu, mɛ́ ma ìwaↄ yeaàzi píi. Aà ma nɛnↄɛ sɛ́. 23Aà ìwaↄ yã́pi kã̀ Davidiɛ a swã́wa, ↄ̃ a ònɛ́: Gↄ̃a kíanɛ zã́ ũ á yã́ àa nɛe? Táaa taasiden ma ũ. 24Kɛ́ Saulu ìwaↄ sù, aa Davidi yã́pi sɛ̀lɛ sìuɛ̀. 25Ɔ̃ Saulu mɛ̀: À oɛ̀ má ye ã̀nsue pↄeio, sema aà tↄsimɛɛ ma ibɛɛ Filitɛ̃ↄwa, i sumɛɛ ń ń gyafↄↄo mɛ̀n basↄo. Àlɛ e Filitɛ̃ↄ aà dɛɛ. 26Kɛ́ ìwapiↄ yã́pi dàu a sìu Davidiɛ, gↄ̃a kíanɛ zã́ ũ kɛ̀ɛ̀ na sa. E nↄpi sɛgↄↄ àↄ gɛ́ kái, 27Davidi ń a zĩgↄ̃ↄ fɛ̀lɛ gɛ̀ Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do, ↄ̃ à sù ń ń gyafↄↄo, a kpà kíawa píi, kɛ́ à e gↄ̃ aà nɛ́ zã́ ũ yã́i. Ɔ̃ Saulu a nɛ́ Mikali kpàwà nↄ ũ. 28Kɛ́ Saulu è màa, a dↄ̃̀ kɛ́ Dii kú ń Davidioɛ, mɛ́ a nɛ́ Mikali yeaàzi, 29ↄ̃ aà vĩakɛaɛ̀ kã̀fĩ, à gↄ̃̀ aà ibɛɛ ũ e à gɛ̀ gàò. 30Gↄↄ pↄ́ Filitɛ̃ kíaↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ zĩkai, Davidi ì saasɛ dɛ Saulu ìwa kĩniↄlaɛ, ↄ̃ à tↄbↄ̀ maamaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\