1 Samuɛli 2

1Ɔ̃ Ãna Dii sìsi à mɛ̀: Ma nↄ̀sɛ lɛ́ yáalↄ Diiwa, ma mi daa ía Dii yã́i. Málɛ pↄnakɛ ma ibɛɛↄwa, ma pↄ kɛ̀na kɛ́ à ma suabà. 2Gbɛ̃e kua adoa lán Diiwao, gbɛ̃e ku láaàwao, gbɛsie ku lán wá Luawao. 3Ásu yãbↄlɛ ń yↄ̃̀ↄoo, ásu to walayã bↄ á lɛ́uo, asa Dii Lua mɛ́ yã́piidↄ̃na ũ, ↄ̃mɛ ì wá yãkɛaↄ yↄ̃. 4Nɛgↄ̃naↄ sá ɛ̀'ɛ, funaↄ gbãa dↄ ń pi. 5Gbɛ̃́ pↄ́ kã̀ yãaↄ lɛ́ gbɛwi blɛ yã́i, nↄa lɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ àlɛ ń dɛ yãaↄ dɛ lↄo. Fĩiↄ nɛ'ì soplapla, mɛ́ nɛgↄ̃ɛdasi'inaↄ lɛ́ ibaba. 6Dii mɛ́ ì to gbɛ̃́ ga, mɛ́ ì to gbɛ̃́ àↄ ku. Ɔ̃mɛ ì to gbɛ̃́ gɛ̃ tíu, mɛ́ ì gɛ vu. 7Dii mɛ́ ì mↄ́ ń taasio ń namao, ì ↄtↄ̃ↄlɛ gbɛ̃eↄwa, ì gbɛ̃eↄ kã́fĩ. 8Ì wɛ̃nadeↄ bↄ luutɛ̃u, ì taasideↄ bↄ tùu'ɛu. Ì ń zↄ̃lɛ gudoũ ń kíabuiↄ, ì to aa kpalable ń gawio. Asa tↄↄlɛ zĩ́mpɛlɛá Dii pↄ́ɛ, ↄ̃ à dṹnia kàlɛwà. 9Ì a yãmanaↄ dɛdɛkĩi dↄ̃́anɛ́, ì vãikɛnaↄ dɛ̃ↄnzↄ̃ gusiau. Gbɛ̃e a fↄ̃ dɛ̃ɛnɛ ń azĩa gbãaoo, 10Dii a a ibɛɛↄ úlↄ. A pala a ibɛɛↄwa za musu, a yã́kpalɛkɛńnↄ dṹnia lɛ́ lɛ́u. A gbãa pisi kía pↄ́ á kpàɛ, a gbɛ̃́ pↄ́ á sɛ̀pi mi daɛ̀ ía. 11Ɔ̃ Ɛlikana tà a bɛ wɛ̃́lɛu Lama, ↄ̃ nɛgↄ̃ɛpi gↄ̃̀, àlɛ zĩkɛ Diiɛ ń sa'ona Ɛlio. 12Ɛli nɛgↄ̃ɛↄá nɛ́ pãↄnɛ, aa Dii dↄ̃o. 13Yã́ pↄ́ sa'onapiↄ ì kɛnɛ́n kɛ: Tó gbɛ̃́ sa'ò, gↄↄ pↄ́ àlɛ nↄ̀ↄ fùukɛ, sa'ona ìwae ì mↄ́ ń saa gɛ̃n àaↄ̃o kũa. 14Ɔ̃ ì si ta ge oo ge mↄ̀ oo guu, ↄ̃ sa'ona ì pↄ́ pↄ́ saapi bↄ̀o sɛ a pↄ́ ũ píi. Màa aaì kɛ Isaili pↄ́ mↄ̀ Siloↄnɛ píi. 15Baa e wàↄ gɛ́ nↄ̀ↄ kpasai a nísi láa, sa'ona ìwae ì mↄ o gbɛ̃́ pↄ́ sa'òpiɛ: Nↄ̀ↄ kpa sa'onawa aà kpasa, asa a we nↄ̀ↄ fùukɛa simao, sema a bùsu. 16Tó gbɛ̃́pi òɛ̀: Má nↄ̀ↄ kpasa gĩa a nísi láaɛ, pↄ́ pↄ́ ń yei ní sɛ́ sa, ↄ̃ ìwapi ì mɛ: Aawo! Kpaa gↄ̃̀ↄ! Tó n gi, má sí ń gbãaoɛ. 17Ɛ̀waasopiↄ duuna zↄ̃ↄ Diiɛ maamaaɛ, asa aalɛ saka aà sa'onↄↄuɛ. 18Nɛgↄ̃ɛna Samuɛli sↄ̃ ìↄ zĩkɛ Diiɛ ń sa'o'ulao daa. 19Aà da ì gomusu nɛ́na zↄ̃ɛ̀. Lá àlɛ mↄ́ sa'oi ń a zã́o wɛ̃ ń wɛ̃o, ↄ̃ ì mↄoɛ̀. 20Ɛli ì samaa'o Ɛlikanaɛ ń a napio ì mɛ: Dii n gba nɛ́ lↄ ń n nↄpio, nɛ́ pↄ́ à aà wabikɛ̀ a kpà Diiwapi gɛ̃ɛ ũ. Ɔ̃ aaì tá ń bɛ. 21Ɔ̃ Dii ɛ̀fãaikɛ̀ Ãnaɛ, à ɛ̀a nɛ'ì mɛ̀n sↄo, gↄ̃ɛ àaↄ̃, nↄɛ pla. Nɛgↄ̃ɛna Samuɛli sↄ̃ àlɛ zↄ̃ↄkũ Dii ↄzĩ. 22Ɛli zikũ̀ maamaa, à yã́ pↄ́ a nɛ́ↄ lɛ́ kɛ Isailiↄnɛ mà píi ń lá aaì wúlɛ ń nↄɛ pↄ́ aaìↄ zĩkɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛↄ. 23Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ tò álɛ yãkɛ màai? Má mà gbɛ̃́pii lɛ́ á yãvãipi o. 24Ásu kɛ màao ma nɛ́ↄ! Bao pↄ́ má mà, àlɛ fãaa Dii gbɛ̃́ↄ guupi maao. 25Tó gbɛ̃́ duunakɛ̀ a gbɛ̃́deeɛ, Lua a aà misi, ãma tó gbɛ̃́ duunakɛ̀ Diiɛ, dé mɛ́ a aà misii? Ɔ̃ aa gì ń mae yãmai, asa Dii zɛ̀ ń ń dɛdɛa yã́oɛ. 26Nɛgↄ̃ɛ Samuɛli sↄ̃ àlɛ zↄ̃ↄkũ, àlɛ kã́fĩ. Ìↄ na ń Diio ń gbɛ̃́piio. 27Ɔ̃ Lua gbɛ̃e mↄ ò Ɛliɛ: Dii mɛ̀, gↄↄ pↄ́ ń dezi Aalona bɛdeↄ lɛ́ zↄble Falaↄ̃ↄɛ Egipi, a bↄ mↄmá wásawasa, 28Isaili buiↄ guu píi ↄ̃ a n dezi Aalonapi sɛ̀ a gbàgbana ũ. Ɔ̃ à a gbagba à tulaletikàɛ tɛ́a ń sa'o'ulao daa. À mɛ̀ a sa pↄ́ Isailiↄ ì a pↄ́ nísi kátɛu à tɛ́kũ kpà aà buiↄwa píiɛ. 29À mɛ̀ bↄ́ mɛ́ tò i a sa'onↄↄ zↄ̃ ń gbáo ń gba pↄ́ á dìlɛ wàli mↄ́oɛ a kpɛ́uoi? À mɛ̀ bↄ́yãi ni n nɛ́ↄ dilɛ dɛala, ↄ̃ álɛ mɛkpa ń a gbɛ̃́ Isailiↄ sa'onↄↄ maaoi? 30Bee yã́i Dii Isailiↄ Lua mɛ̀, á dìlɛ yãa n buiↄ ń n dezi buiↄ mɛ́ aaliↄ a gbagba gↄↄpii, ãma tia i we beei lↄo. À mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ a kpɛlà ↄ̃ á aà kpɛla, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ sakàagu a kɛ pↄ́ ũo. 31Ma! À mɛ̀ gↄↄe a mↄ́, á kɛ n bɛ gↄ̃gbãaↄnɛ sàabu ń n de bɛdeↄ. Mae zie aↄ ku n ua lↄo. 32Ńyↄ̃ taasi e n bɛ. Baa tó a ɛ̀fãai pìsi Isailiↄnɛ píi, maezie aↄ ku n uao e gↄↄpii. 33N uadeↄ ɛɛ gaga píiɛ. N gbɛ̃́ pↄ́ i aà bↄ a gbagbazĩuo, a to n wɛ́ wo ń ↄↄlↄo, n pↄ i siakũ. 34N nɛ́ gbɛ̃ↄn pla Ɔfini ń Finɛasio aa gaga gↄↄ doũ zĩ́ an pla ḿpiiɛ. Bee aↄ dɛnɛ seela ũ kɛ́ yã́ pↄ́ má ò a kɛ píiɛ. 35Dii mɛ̀ á gbɛ̃́ sɛ́ sa'on náaide ũ, i a pↄeã kɛ lá á yeiwa. Á aà buiↄ zɛdↄ gíũgiũ, aↄ zĩkɛ gbɛ̃́ pↄ́ á kpá kía ũɛ gↄↄpii. 36N bui pↄ́ gↄ̃̀ↄ mↄ kulɛkɛɛ̀ ↄ̃a ge pɛ̃ɛ yã́i, aai mɛ: Sa'onzĩe dawɛ̃ɛ wà kɛ, wí e wàↄ blɛ yↄↄna ble.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\