1 Samuɛli 21

1Davidi bↄ̀ we, ↄ̃ Yonatãa ɛ̀a tà bɛ. 2Kɛ́ Davidi lɛ́ gɛ́ sa'onkia Aimɛlɛki kĩ́i Nↄbu, Aimɛlɛkipi bↄ̀ gɛ̀ daiaàlɛ. Vĩa aà kũ̀, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Bↄ́ mɛ́ tò ń bɛ ndo gbɛ̃e kunnↄo ni? 3Davidi wèwà à mɛ̀: Kí mɛ́ zĩ dàmɛɛ, à mɛ̀ másu to gbɛ̃e yã́ pↄ́ a dìlɛmɛɛ à ma zĩ kɛi dↄ̃o. Ɔ̃ wa gudↄ̀kↄ̃ɛ ń ma ìwaↄ aa dↄaamɛɛ. 4Blɛ kpele ń vĩ la tiai? Ma gba pɛ̃ɛ mɛ̀n sↄo ge pↄ́ pↄ́ ń vĩ píi lé. 5Ɔ̃ sa'onkiapi mɛ̀: Pɛ̃ɛ pã kuo, sema pↄ́ pↄ́ wa kàlɛ Luaɛ bàasio. Tó n gbɛ̃́ↄ gbãlɛa nↄɛ yã́ musuo, má kpama. 6Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Màaɛ, wá wázĩa kũa nↄɛↄ yã́ musu, lá wi kɛ wà gbasa da zĩkazɛuwa. Ma gbɛ̃́ↄ pↄ́ↄ gbãlɛao. Baa gↄↄ pↄ́ wálɛ pↄeã táa'o, aaliↄ gbãlɛao, belenkɛ tá pↄ́ wálɛ o gbã. 7Ɔ̃ sa'onkiapi Lua pɛ̃ɛ sɛ̀ a kpàwà, asa pɛ̃ɛe ku weo, sema pↄ́ pↄ́ wa kàlɛ Luaɛpi. Wì pɛ̃ɛpi sɛ Dii aɛɛ, ↄ̃ wì a lɛũkpakɛ ń pɛ̃ɛ dafuo. 8Saulu ìwae ku we gↄↄpi, aà tↄ́n Doegu. Ɛdↄũ buiɛ, aàpi mɛ́ Saulu sãdãnki ũ. 9Ɔ̃ Davidi Aimɛlɛki là à mɛ̀: Ń sↄ̃na ge fɛ̃nda vĩ laa? Mi e ma a fɛ̃nda ge gↄ̃kɛbↄe sɛ̀o, asa kí zĩpi dàmɛɛ zɛazɛaɛ. 10Sa'onkiapi wèwà à mɛ̀: Filitɛ̃ pↄ́ ń dɛ̀ Ela guzulɛu Goliati fɛ̃nda gwa kɛ. A ku sa'o'ula kpɛ, zwãa fĩfĩwa. Tó ń yei, sɛ́, asa a pãle ku la lↄo, sema bee. Ɔ̃ Davidi mɛ̀: Kpaa, a sáa kúo. 11Davidi bàalɛ̀ Sauluɛ zĩbeezĩ, à tà Gata kí Akisi kĩ́i. 12Ɔ̃ Akisipi ìwaↄ òɛ̀: Isaili bùsu kí Davidin weo lò? Aàpi ↄ̃ wì ↄ̃wã wì lɛsi aà yã́ musuo lò? Wì mɛ: Saulu gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ↄ̀aa sↄoɛ (1.000), Davidi sↄ̃ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). 13Yã́pi Davidi kũ̀ gbãa, àlɛ vĩakɛ Akisiɛ maamaa. 14Ɔ̃ à azĩa lìlɛ, àlɛ ĩ́andekɛ kɛ ń wáa. À ↄgbɛ gàlɛgalɛ bĩ́ibↄlɛ gbaↄwa, a tò lɛ́'i dà a lɛkpɛa. 15Ɔ̃ Akisi ò a ìwaↄnɛ: À gwa! Gbɛ̃́piá ĩ́andeɛ. Bↄ́yãi a aà sɛ̀ a mↄoai? 16Ĩandeↄ kɛ̃̀sãaɛ, ↄ̃ a gbɛ̃́pi sɛ̀ a mↄoa aà ĩ́andekɛ kɛmɛɛa? A e gɛ̃ ma uao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\