1 Samuɛli 25

1Samuɛli gà, ↄ̃ Isailiↄ kã̀aa píi, aalɛ ↄ́ↄlↄ aà gaa yã́ musu, ↄ̃ wà aà vĩ̀ a bɛ Lama. Bee gbɛa Davidi gɛ̀ Palana sɛ̃u. 2Maↄni gbɛ̃e ku, a bↄↄlɛ vĩ Kaamɛli we. Ɔde saɛ, a sãↄ vĩ mɛ̀n ↄ̀aa gɛ̃o ń bleↄ mɛ̀n ↄ̀aa sↄo. Ɔ̃ à mↄ̀ Kaamɛli a sãↄ kãkɛ̃ɛlɛi. 3Aà tↄ́n Nabali, aà na tↄ́n Abigaili. Nↄɛpi laai vĩ mɛ́ aà kákaa maa, ãma aà gↄ̃pi pãsĩ mɛ́ aà yãkɛaↄ dↄ̀ↄ vĩo. Kalɛbu buiɛ. 4Gↄↄ pↄ́ Davidi ku sɛ̃u, a mà Nabali mↄ̀ a sãↄ kãkɛ̃ɛlɛi. 5Ɔ̃ à a ìwaↄ zĩ̀ gbɛ̃ↄn kwi, a ònɛ́: À fɛlɛ gɛ́ Nabali kĩ́i Kaamɛli, í fↄkpawàmɛɛ, 6í oɛ̀ à mɛ: Lua n dↄ̃ ń aafiao ń n uao ń n gbɛ̃́ↄ píi. 7Má mà n mↄ ń sãkãkɛ̃ɛlɛnaↄ. Kɛ́ n sãdãnaↄ kúwanↄ, wi ĩadamáo, mɛ́ an kua Kaamɛli guu, pↄe i kɛ̃́sãmáo. 8Ǹ n zĩkɛnapiↄ la, aa onɛ. Ma ìwaↄ wɛgwa, asa dikpɛ zĩ́ɛ. N zↄ̀blenapiↄ ń mapi n nɛ́o wá gba pↄ́ pↄ́ ń è. 9Kɛ́ Davidi ìwapiↄ kà, aa yã́pi sɛ̀lɛ sìu Nabaliɛ ń Davidi tↄ́o, ↄ̃ aa sↄ̃̀aaàzi. 10Ɔ̃ Nabali ònɛ́: Dén Davidi ũi? Bↄ́n Yɛse nɛ́pi ũi? Zↄ pↄ́ aa kɛ̃̀ ń diiↄwa gbãↄ dasi. 11Á ye mà a pɛ̃ɛ ń ma ío ń nↄ̀ↄ pↄ́ má dɛ̀ ma sãkãkɛ̃ɛlɛnaↄnɛo sɛ́lɛ mà kpa gbɛ̃́ pↄ́ má ń bↄkĩi dↄ̃oↄwa yã̀? 12Ɔ̃ Davidi gbɛ̃́ↄ ɛ̀a dàzɛu aa tà. Kɛ́ aa kà, aa yã́piↄ sɛ̀lɛ sìuɛ̀ píi. 13Ɔ̃ Davidi ò a gbɛ̃́piↄnɛ: Á baade a fɛ̃nda loo. Ɔ̃ an baade a fɛ̃nda lòo ń Davidipio sↄ̃. Gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ ń Davidioↄ kà ↄ̀aa pla taa, ↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do gↄ̃̀ ń asoↄ. 14À mↄ lè zĩkɛnapiↄ do gɛ ò Nabali na Abigailiɛ à mɛ̀: Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa bↄ̀ sɛ̃u, aa mↄ̀ fↄkpà wá diiwa, ↄ̃ à pàlamá. 15Gbɛ̃́piↄ sↄ̃ aa maakɛ̀wɛ̃ɛ maamaaɛ, aai ĩadawáo. Wá kuańnↄ sɛ̃u guu, pↄe lí kɛ̃́sãwáo. 16Gↄↄ pↄ́ wálɛ sãdã ń saɛ fãanɛ ń gwãasĩnao píi aaìↄ liaawázi lán bĩ́iwaɛ. 17Làasookɛ yã́ pↄ́ ńyↄ̃ kɛwa, asa aa zɛ̀ò wà vãikɛ wá diiɛ ń aà uadeↄ píiɛ. Aàpi maao, ìli gbɛ̃́ yã'onɛ mao. 18Ɔ̃ Abigaili pɛ̃ɛ nàaa kpakpa mɛ̀n ↄ̀aa do ń vɛ̃ɛo tùu pla ń sã pↄ́ wa kɛ̀kɛↄ mɛ̀n sↄo ń pↄ́wɛna kpasaao pɛ̃n sↄo ń vɛ̃ɛbɛ kàaↄ mɛ̀n basↄo ń kaadↄɛmbɛ gii kàaↄ mɛ̀n ↄ̀aa do, aa yè zàa'ĩnaↄnɛ. 19Ɔ̃ a ò a zĩkɛnaↄnɛ: Àↄ dↄaa, máↄ tɛ́ á kpɛɛ. I yãe o a zã Nabaliɛo. 20Ɔ̃ a di a zàa'ĩna kpɛ, àlɛ pila sĩ̀sĩwa. Kɛ́ à bↄ̀ sĩ̀sĩ kpɛ, à kpàaũ ń Davidio, àlɛ pila sĩ̀sĩwa sↄ̃ ń a gbɛ̃́ↄ, aalɛ mↄ́. 21Davidi lɛ́ o a gbɛ̃́ↄnɛ: Ma gbɛ̃́pi pↄ́ↄ dↄ̃̀aɛ̀ sɛ̃u pãɛ. Wi aà pↄe sɛo, ↄ̃ à maa fĩabòmɛɛ ń vãio. 22Tó ma aà gↄ̃ɛe tò bɛ̃́ɛ e gu àↄ gɛ́ dↄi, Lua yãpãsĩ kɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ. 23Kɛ́ Abigaili aà è, ↄ̃ à pìla a zàa'ĩnawa kpakpa, à kùlɛ Davidiɛ à wùlɛ a gbɛɛu. 24Ɔ̃ à kùlɛ aà gbázĩ à mɛ̀: Baa, mámɛ má tàae vĩ mado. Mapi n zↄ̀blena gba zɛ́ mà yã'onɛ. Swãdↄ mapi n zↄ̀blena yã́i. 25Baa, Nabali maao. Ńsu ǹ aà yãdao. A dɛ lá a tↄ́waɛ. Aà tↄ́n Mìsaide, mɛ́ mìsaiyã ↄ̃ ìↄ kɛ. Mapi n zↄ̀blena sↄ̃ mi gbɛ̃́ pↄ́ n ń zĩ́ↄ eo. 26Baa, lá Dii ku mɛ́ ń ku, Dii gìnɛ ǹ gbɛ̃dɛ ǹ tↄsi nzĩaɛɛ. Dii to n ibɛɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ n vãi wɛɛlɛↄ gↄ̃ lán Nabaliwa. 27Tiasa Baa, gba pↄ́ mapi n zↄ̀blena ma mↄonɛɛ bee si ǹ kpa n ìwaↄwa. 28Sùuukɛ ń mapi n zↄ̀blenao ń ma tàaeo. Dii a to n buiↄ aaↄ kible gↄↄpiiɛ, asa ni zĩka Diiɛɛ, mɛ́ wa vãie ema bauo. 29Baa tó gbɛ̃e fɛ̀lɛ lɛ́ pɛ́lɛnzi n dɛi, Dii n Lua a n wɛ̃ni dↄnɛ ń mↄgalaoɛ, i n ibɛɛↄ wɛ̃ni da a gbɛmau, i zu. 30Baa, tó Dii yãmaakɛ̀nɛ lá à a lɛgbɛ̃̀wà píi, mɛ́ à n dilɛ Isailiↄ dↄaana ũ, 31n làasoo su ĩadama, i n dayãu gbɛ̃dɛa pã ge tↄsia nzĩaɛ yã́ musuo. Baa, tó Dii maakɛ̀nɛ, to mapi n zↄ̀blena ma yã́ àↄ dↄngu. 32Ɔ̃ Davidi ò Abigailiɛ: Wà Dii Isailiↄ Lua sáaukpa. Ɔ̃mɛ n zĩ daimalɛ gbã. 33Ma n sáaukɛ̀ sↄ̃ ń laai pↄ́ n ma gbao, asa ḿmɛ n ma zùukɛ̀ gbã, ↄ̃ mi gbɛ̃dɛ ma tↄsì mazĩaɛo. 34Tó bee no, ń Dii Isailiↄ Lua pↄ́ gìmɛɛ mà vãikɛnɛo, tó ni wã n mↄ daimalɛ yãao, dↄ̃ yãa gu a dↄ Nabali gↄ̃ɛewao. 35Ɔ̃ Davidi pↄ́ pↄ́ Abigaili mↄ̀oɛ sì à mɛ̀: Ka bɛ aafia. Ma n yãmà, ma yↄlaakɛ̀nɛ. 36Kɛ́ Abigaili kà Nabali kĩ́i, a è àlɛ pↄnablɛble lán kíawa. Aà pↄ kɛ̀na, à vɛ̃ɛ gbɛ̃̀ à kã̀. Ɔ̃ aà napi i lɛbↄ à yãe òɛ̀ baa yↄↄo e gu gɛ̀ dↄ̀ò. 37Kɛ́ gu dↄ̀, vɛ̃ɛ wèe Nabaliwa, ↄ̃ aà na yã́ pↄ́ kɛ̀pi sɛ̀lɛ sìuɛ̀. Ɔ̃ sↄ̃ kɛ̃̀aàgu, à gↄ̃̀ lán gbɛwa. 38Gↄↄ kwi taa gbɛa Dii gotↄ̃̀wà, ↄ̃ à gà. 39Kɛ́ Davidi Nabali gaa bao mà à mɛ̀: Wà Dii pↄ́ zɛ̀manↄ sáaukpa, à wí pↄ́ Nabali dàa bↄ̀mɛɛ. À gìmɛɛ mà vãikɛ, ↄ̃ a tò Nabali vãikɛa wì aàzĩa musu. Bee gbɛa Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Abigailiwa aa oɛ̀ á ye aà sɛ nↄ ũ. 40Kɛ́ Davidi ìwapiↄ kà Abigaili kĩ́i Kaamɛli, aa òɛ̀: Davidi mɛ́ wá zĩ́ma, a ye n da'uakɛ. 41Ɔ̃ à fɛ̀lɛ kùlɛ à a mipɛ̀lɛ à mɛ̀: Aà zↄ̀blenan ma ũ, ma sↄu mà mà a dii ìwaↄ gbá pípinɛ́. 42Ɔ̃ à fɛ̀lɛ dì zàa'ĩna kpɛ gↄ̃̀ↄ. Aà nↄɛ zĩkɛnaↄ gɛ̀aànↄ gbɛ̃ↄn sↄo. Aa dàzɛu ń Davidi zĩnaↄ, ↄ̃ à gↄ̃̀ aà nↄ ũ. 43Davidi Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Ainↄaũ kũa nↄ ũ lↄ. An pla ḿpii aà naↄnɛ. 44Ɔ̃ Saulu a nɛ́ Mikali pↄ́ dɛ Davidi nↄ ũ yãa kpà Laisi nɛ́ Palɛtiɛ, Galiũ gbɛ̃́wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\