1 Samuɛli 27

1Davidi làasookɛ̀ à mɛ̀: Saulu a ma dɛ gↄↄewa. Tó mi bàalɛ ma ta Filitɛ̃ↄ bùsuuo, a bↄmanↄ nao. Tó ma bàalɛ̀, Saulu a ma wɛa tó, mí bↄ aà ↄzĩ. 2Ɔ̃ Davidi fɛ̀lɛ gɛ̀ Gata kí Akisi, Maↄki nɛ́ kĩ́i. Gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ↄ gɛ̀aànↄ. 3Ɔ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ zↄ̃̀lɛ Gata ń Akisio, baade ń a bɛdeↄ. Davidi ku we ń a na gbɛ̃ↄn plaↄ, Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Ainↄaũ ń Kaamɛli gbɛ̃́ Abigaili pↄ́ dɛ Nabali nↄ ũ yãao. 4Kɛ́ wa ò Sauluɛ Davidi bàalɛ̀ tà Gata, i pɛ́lɛaàzi lↄo. 5Davidi ò Akisiɛ: Tó n ma wɛgwàɛ, ma gba zɛ́ mà zↄ̃lɛ guei n zↄ̃ɛwiaↄ do guu. Mapi n zↄ̀blena má ye màↄ kunnↄ n mɛɛwiauo. 6Zĩbeezĩ ↄ̃ Akisi Zikilaga kpàwà, ↄ̃ à gↄ̃̀ Yuda kíaↄ pↄ́ ũ e ń a gbão. 7Davidi kua Filitɛ̃ↄ bùsuu kà wɛ̃̀ do ń mↄ síiↄ̃o. 8Ɔ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ gɛ̀ lɛ̀lɛ Gesuuↄwa ń Giiziↄ ń Amalɛkiↄ. Gbɛ̃́piↄ ku bùsupiu za ziɛ bↄa za Sulu e à gɛ̀ pɛ̀ Egipiwa. 9Tó Davidi zĩblè bùsupi wɛ̃́lɛↄwa, ìli gↄ̃ɛe ge nↄɛe to bɛ̃́ɛo, sãↄ ń zuↄ ń zàa'ĩnaↄ ń yiongoↄ ń pↄkasaↄ ↄ̃ ì naaa. Tó à tà, ì gɛ́ Akisi kĩ́i, 10ↄ̃ Akisi ì aà la gu pↄ́ à lɛ̀lɛu gbɛ̃́ↄwa zĩbeezĩ. Davidi ì oɛ̀ a gɛ Nɛgɛvɛ bùsuu, Yudaↄ ge Yelamɛli buiↄ ge Keniↄ kĩ́iɛ. 11Davidi lí gↄ̃ɛe ge nↄɛe to bɛ̃́ɛ wà suò Gatao, asa à mɛ̀: Gbɛ̃e asu wá kↄmalɛkɛ à mɛ má kɛ̀ kɛ́wa ge kɛ́wao. Màa ìↄ kɛ gↄↄ pↄ́ a ku Filitɛ̃ↄ bùsuu. 12Akisi Davidi náaikɛ̀ à mɛ̀: Isailiↄ ye aà gĩyãio. Aↄ dɛ ma zↄ̀blena ũɛ gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\