1 Samuɛli 3

1Nɛgↄ̃ɛ Samuɛli lɛ́ zĩkɛ Diiɛ ń Ɛlio. Gↄↄ bee Dii yã́ lí dɛdɛ gbɛ̃́wa mↄ̀ↄmↄↄo, mɛ́ wɛ́pungu'ea i liguao. 2Gↄↄewa Ɛli wúlɛa a kpɛa. Aà wɛ́ bùsa, àlɛ gu'e maamaa lↄo. 3Samuɛli wúlɛa Dii kpɛ́u, gu pↄ́ Lua kpagolo kúu. Lua kpɛ́ filia i gao. 4Ɔ̃ Dii lɛzù Samuɛlizi. A wèwà à mɛ̀: Má kɛ́! 5Ɔ̃ à bàalɛ̀ gɛ̀ Ɛli kĩ́i à mɛ̀: N lɛzùmazi nolo? Ma mↄ. Ɔ̃ a òɛ̀: Mi lɛzunzio. Gɛ ǹ wúlɛ. Ɔ̃ à ɛ̀a gɛ̀ wùlɛ. 6Dii ɛ̀a lɛzùaàzi lↄ, ↄ̃ à ɛ̀a gɛ̀ Ɛli kĩ́i à mɛ̀: N lɛzùmazi nolo? Ma mↄ. Ɔ̃ à mɛ̀: Ma nɛ́, mi lɛzunzio. Gɛ ǹ wúlɛ. 7Samuɛli Dii dↄ̃ gĩao, Dii yã́ i dɛdɛwà yãao. 8Dii ɛ̀a lɛzùaàzi a gɛ̃n àaↄ̃de, ↄ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̀ Ɛli kĩ́i lↄ à mɛ̀: N lɛzùmazi nolo? Ma mↄ. Ɔ̃ Ɛli dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii mɛ́ lɛ́ lɛzu ɛ̀waasonapizi. 9Ɔ̃ a òɛ̀: Gɛ ǹ wúlɛ. Tó à lɛzùnzi sa, ní mɛ: Yã'o Dii, n zↄ̀blena swã́ dↄ. Ɔ̃ Samuɛli gɛ̀ wùlɛ a wúlɛkĩi. 10Dii mↄ̀ zɛ̀ we, à lɛzùaàzi lá a kɛ̀ yãawa à mɛ̀: Samuɛli! Samuɛli! Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: Yã'o Dii, mapi n zↄ̀blena ma swã́ dↄ. 11Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ma! Má yãkɛ Isailiↄ guu, gbɛ̃́ pↄ́ a baomà a kɛkɛ swãwɛ̃ɛ. 12Gↄↄ bee má àsi pↄ́ má ò Ɛli bɛdeↄ yã́ musu kɛ píi za a daalɛawa e a midɛawa. 13Má òɛ̀ má tó yã́ líↄ wi aà bɛdeↄ musuɛ e gↄↄpii vãi pↄ́ a a yã́ dↄ̃ yã́i, kɛ́ aà nɛ́ↄ ńzĩa kpɛbↄ̀, mɛ́ i ń zùukɛo yã́i. 14Bee yã́i ma lɛgbɛ̃̀ Ɛli bɛdeↄ yã́ musu ma mɛ̀: Sa'oa ge gbadaa a Ɛli bɛdeↄ tàae kɛ̃́má bauo. 15Samuɛli wùlɛ e gu dↄ̀, ↄ̃ à Dii kpɛ́ gbaↄ wɛ̃̀wɛ̃. A wɛ́pungu pↄ́ á è oa Ɛliɛ vĩa vĩ. 16Ɔ̃ Ɛli aà sìsi à mɛ̀: Samuɛli ma nɛ́! A wèwà à mɛ̀: Má kɛ́! 17Ɔ̃ à aà là à mɛ̀: A ònɛ kpelewa ni? Ńsu yã́pi ulɛmɛɛo. Tó ń yã́ pↄ́ a ònɛ kee ùlɛmɛɛ, Lua yãpãsĩ kɛnɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ! 18Ɔ̃ Samuɛli yã́pi sìuɛ̀ píi, i a kee ulɛɛ̀o. Ɔ̃ Ɛli mɛ̀: Diin aà ũ. Lá à kɛ̀ɛ̀ maa, aà kɛ. 19Samuɛli lɛ́ zↄ̃ↄkũ mɛ́ Dii kuaànↄ, i to yã́ pↄ́ a ò lɛ̀lɛ pão. 20Ɔ̃ Isaili pↄ́ kú za Dã e Bɛɛsɛbaↄ dↄ̃̀ píi sa kɛ́ Samuɛliá Dii ãnabiɛ sĩana. 21Dii ìↄ bↄ àↄ mↄ Samuɛliwa Silo, gu pↄ́ à azĩa ↄ̀lↄuɛ̀ káau. Ì yã'oɛ̀, ↄ̃ Isailiↄ lɛ́ aà yãma píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\