1 Samuɛli 5

1Kɛ́ Filitɛ̃ↄ Lua kpagolo sì, aa bↄ̀ò Ɛbɛnɛzɛɛ aa tàò Asedoda. 2Ɔ̃ aa gɛ̃̀ò ń dii Dagↄ̃ kpɛ́u, aa dìlɛ aà saɛ. 3Kɛ́ gu dↄ̀, Asedodadeↄ fɛ̀lɛ káaukaau, ↄ̃ aa è Dagↄ̃ lɛ̀lɛ zĩ́lɛ a gbɛɛu Dii kpagolo aɛ. Ɔ̃ aa Dagↄ̃ sɛ pɛ̀lɛ a gbɛu. 4Kɛ́ gu dↄ̀ lↄ, aa fɛ̀lɛ káaukaau, ↄ̃ aa è Dagↄ̃ lɛ̀lɛ zĩ́lɛ a gbɛɛu lↄ Dii kpagolo aɛ. Aà mi ń aà ↄↄ wòɛ kálɛa kpɛɛlɛ bèewa. Aà gbↄ̃u gↄ̃̀ dilɛ ado. 5Bee yã́i Dagↄ̃ gbàgbanaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ aà kpɛ́u Asedodaↄ lí kɛ̀sɛpɛlɛ aà kpɛ́ kpɛɛlɛ bèewao e ń a gbão. 6Dii ↄtↄ̃̀ Asedodadeↄwa, à ń ásookɛ̀ à gbɛna kàńgu, Asedodadeↄ ń a zↄ̃ɛwiadeↄ píi. 7Kɛ́ Asedodadeↄ è màa, aa mɛ̀: Isailiↄ dii kpagolo a e àↄ kúwanↄ la lↄo, asa àlɛ ↄtↄ̃wá ń wá dii Dagↄ̃o pãsĩpãsĩɛ. 8Ɔ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa ń kíaↄ kã̀aa píi, ↄ̃ aa ń lá à mɛ̀: Kpelewa wá kɛ ń Isailiↄ dii kpagolooi? Ɔ̃ aa mɛ̀: Wà gɛ́ò Gata. Ɔ̃ aa gɛ̀ò. 9Kɛ́ aa kàò we, Dii ↄtↄ̃̀ wɛ̃́lɛwedeↄwa lↄ, ↄ̃ wɛ̃́lɛpi lòo. Dii gagyãkàńgu, gbɛna lìńla píi nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ. 10Ɔ̃ aa gɛ̀ ń Lua kpagolopio Ɛkɛloni. Kɛ́ aalɛ gɛ̃ò, wɛ̃́lɛpideↄ wiilɛ̀ aa mɛ̀: Wà gɛ̃̀wázi ń Isailiↄ dii kpagoloo, kɛ́ aa wá dɛdɛ wá buiwaɛ. 11Ɔ̃ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa ń kíaↄ kã̀aa píi, aa ònɛ́: À Isailiↄ dii kpagolo sɛ à taò a gbɛu, kɛ́ asu wá dɛdɛ wá buiwao yã́i. Asa gaga tò wɛ̃́lɛpi lòoɛ, Lua ↄtↄ̃̀má we maamaaɛ. 12Gbɛna kà gbɛ̃́ pↄ́ aai gaoↄgu, ↄ̃ wɛ̃́lɛpideↄ wii nà luawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\