1 Samuɛli 7

1Ɔ̃ Kiliayaaliũdeↄ mↄ̀ Dii kpagolopi sɛ̀ aa tàò Abinadabu bɛ sĩ̀sĩ musu. Ɔ̃ aa aà nɛ́ Ɛleazaa dìlɛ a dↄ̃̀ana ũ. 2Kpagolopi ku Kiliayaaliũ à gɛ̃̀gɛ̃, à kɛ̀ we wɛ̃̀ baoɛ. Isailiↄ lɛ́ wiilɛ Diiwa ḿpii, aalɛ aà kĩ́i wɛɛlɛ. 3Ɔ̃ Samuɛli ò Isailiↄnɛ píi à mɛ̀: Tó a zɛ ń Diio ń nↄ̀sɛmɛndoo, à dii zĩ̀loↄ ń Asetaatiↄ bↄlɛ á guu, í ázĩa kpa Diiwa, íↄ zↄbleɛ̀ ado, i á bↄ Filitɛ̃ↄ ↄzĩ. 4Ɔ̃ Isailiↄ Baaliↄ ń Asetaatiↄ bↄ̀lɛ ń guu, aalɛ zↄble Diiɛ ado. 5Ɔ̃ Samuɛli mɛ̀: Á Isailiↄ píi, à kãaa Mizipa, mí awakpaɛ́ Diiɛ. 6Kɛ́ aa kã̀aa we, ↄ̃ aa itↄ̀ aa kↄ̀lɛ Dii aɛ. Gↄↄbeezĩ aa lɛyè aa mɛ̀: Wa duunakɛ̀ Diiɛ. Ɔ̃ Samuɛli yãgↄ̃̀gↄ̃ Isailiↄnɛ Mizipa we. 7Kɛ́ Filitɛ̃ↄ mà Isailiↄ kã̀aa Mizipa, ↄ̃ an kíaↄ gɛ̀ lɛ́lɛimá. Kɛ́ Isailiↄ mà, vĩa ń kṹ, 8ↄ̃ aa ò Samuɛliɛ: Ńsu ǹyↄ̃ nílɛo! Wii lɛ Dii wá Luawa aà wá sí Filitɛ̃ↄwa. 9Ɔ̃ Samuɛli sãnɛ yↄ̃mina sɛ̀, à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu bũu à tɛ́kũ oò Diiwa, ↄ̃ à wiilɛ̀wà Isailiↄnɛ. Ɔ̃ Dii sìaànↄ. 10Kɛ́ Samuɛli lɛ́ sapi o, Filitɛ̃ↄ lɛ́ mↄ́ Isailiↄwa ń zĩo. Zĩbeezĩ Dii tò loupũnaa gbãa kɛ̀ Filitɛ̃ↄwa. Gili gɛ̃̀ńgu, ↄ̃ Isailiↄ ń ásookɛ̀. 11Kɛ́ Isailiↄ bↄ̀lɛ Mizipa, aa pɛ̀ Filitɛ̃ↄwa aa ń dɛdɛ, aa ń kpá e Bɛtɛkaa. 12Ɔ̃ Samuɛli gbɛpɛ̀lɛ Mizipa ń Senio zãnguo, à tↄkpàɛ̀ Ɛbɛnɛzɛɛ, asa à mɛ̀: Dii mɛ́ dↄ̀wálɛ e wa kaò la. 13Beewa aa Filitɛ̃ↄ fù, ↄ̃ aai fↄ̃ ɛ̀a mↄ̀má zĩu ń bùsuu lↄo. Dii ↄnàalɛ Filitɛ̃ↄwa e Samuɛli wɛ̃ni lɛ́u. 14Wɛ̃́lɛ pↄ́ Filitɛ̃ↄ sì Isailiↄwa yãaↄ ɛ̀a gↄ̃̀ ń pↄ́ ũ za Ɛkɛloni e à gɛ̀ pɛ̀ò Gatawa. Isailiↄ wɛ̃́lɛpiↄ ń ń tↄↄlɛↄ sì Filitɛ̃ↄwa píi. Isailiↄ ń Amↄleↄ sↄ̃ aa kú ń kↄ̃o yãkelesai. 15Samuɛliá Isailiↄ dↄaanaɛ e a wɛ̃ni lɛ́u. 16Wɛ̃ ń wɛ̃o ìↄ gɛ́ Bɛtɛli ń Giligalio ń Mizipao, ì yã́gↄ̃gↄ̃ Isailiↄnɛ wɛ̃́lɛpiↄ guu. 17Ɔ̃ ì ɛa ta Lama, asa aà bɛn we. Ì yã́gↄ̃gↄ̃ Isailiↄnɛ we lↄɛ. We ↄ̃ à Dii gbagbakĩi bòu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\