1 Tɛsalonika 1

1Má Pↄlu ń Silivɛ̃ɛo ń Timↄteeo wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Tɛsaloni Yesude pↄ́ aa na Mae Lua ń Dii Yesu Kilisiowaↄnɛ. Lua gbɛ̃kɛkɛɛ́, i á gba aafia. 2Wá wabikɛa guu á yã́ ìↄ dↄwágu gↄↄpii, wíↄ Lua sáaukpa á baade píi yã́ musu. 3Kɛ́ i zĩkɛ á luanaaikɛawa, mɛ́ á yea gbɛ̃́iá yã'oa ń lɛ́o yã́ no, mɛ́ á wɛdↄ wá Dii Yesu Kilisizi seasai yã́i, a yã́ ìↄ dↄwágu Lua wá Mae kùɛ. 4Wá gbɛ̃́ Lua yenzideↄ, wá dↄ̃ kɛ́ Lua á sɛ́, 5asa kɛ́ wa baonakpàɛ́, wi mↄ́ ń yã'oao adoo, wa mↄ ń Lua Nisĩna gbãaoɛ, yã́pi wá kũa gbãa maamaaɛ. Á dↄ̃ lá wá kúò á guu á aafia yã́i, 6ↄ̃ a gↄ̃ wápiↄ ń Diio dàdanaↄ ũ. Taasi zↄ̃ↄ guu a yã́pi sì ń pↄna pↄ́ Lua Nisĩna dàáguo, 7ↄ̃ a zɛ'ↄ̀lↄ Yesude pↄ́ kú Masedoni bùsuuↄnɛ ń Gɛlɛsi bùsuo píi. 8Dii yã́ bↄ̀ á kĩ́i, i zɛ Masedoni ń Gɛlɛsio adoo, á Yesu náaikɛa yã́ lìgua píi, a baokpaa vĩ lↄo. 9Wàlɛ o lá wa zɛ́ è á kĩ́i, lá a bↄ dii ɛgɛnaↄ yã́u a zɛ̀ ń Luao, ↄ̃ álɛ zↄble Lua bɛ̃́ɛ sĩandepiɛ, 10álɛ aà Nɛ́ Yesu pↄ́ à aà bↄ̀ gau dã e aà bↄ luabɛ, i mↄ wá sí pↄkũma pↄ́ Lua a bↄbↄmáwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\