1 Tɛsalonika 2

1Ma gbɛ̃́ↄ, á dↄ̃ ázĩawa kɛ́ wá zɛ'ea á kĩ́i i kɛ pão. 2Á dↄ̃ lá wà ĩadàwá, wa taasikɛ̀ Filipi káau, ↄ̃ wá Lua tò wa sↄ̃dìlɛ, wa baona pↄ́ bↄ̀ aà kĩ́i kpáɛ́ dɛ̃ɛ ń dɛ̃ɛo. 3Wá naɛawá dɛ ɛɛ zɛ́ yã́ ũo. Wi kɛ làasoo vãi ge á blea yã́i no. 4Lá Lua wá ká a baokpaawa, màa wi kpánɛ́, i kɛ gbɛ̃nazĩna pↄeã wálɛ wɛɛlɛo, sé Lua wá làasoo tàasikana pↄ́. 5Á dↄ̃ kɛ́ wi yã́ nana o gbɛ̃eɛo, mɛ́ wi yãe kɛ ń mↄafilio bĩikɛa yã́io. Lua mɛ́ wá seelade ũ. 6Wi sáau wɛɛlɛ gbɛ̃nazĩna kĩ́io, ápiↄ ge gbɛ̃pãleↄ. 7Baa kɛ́ wá a zɛ́ vĩ wà to à wá iko dↄ̃ wá Kilisi zĩnakɛ yã́i, wá kɛ̀ánↄ busɛbusɛ, lá nↄɛ nɛade ì laaidↄ a nɛ́wawaɛ. 8Kɛ́ wá yeázi maamaa yã́i, wi zɛò wà baona pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kpáɛ́ adoo, ń wázĩa kpaawáoɛ lↄ, asa a gↄ̃ wá gbɛ̃́ yenzideↄ ũɛ. 9Ma gbɛ̃́ↄ, à tó wá zĩkɛa ń taasio yã́ dↄágu. Gↄↄ pↄ́ wálɛ bao pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́ipi kpáɛ́, wiↄ zĩkɛ fãanɛ ń gwãasĩnao, kɛ́ wásu gↄ̃ á gbɛ̃eɛ aso ũo yã́i. 10Wá seeladeↄn á ũ, ń Luao lↄ, kɛ́ wá kú á Yesudeↄ guu a zɛ́wa luayãmanaↄ ũ tàaesai. 11Á dↄ̃ wa yãkɛ̀ á baadeɛ lá mae ì kɛ a nɛ́ↄnɛwa. 12Wa lɛdàwá, wa á nↄ̀sɛ nìniɛ́, wa naɛwá á kua ka gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń kpá kpala gawide pↄ́ bↄ̀ a kĩ́iuↄ kuawa. 13Kɛ́ a Lua yã́ pↄ́ wá òɛ́pi mà, i dilɛ gbɛ̃nazĩna pↄ́ ũo, á sì lá a dɛwa Lua yã́ sĩande ũ. Ɔ̃mɛ lɛ́ zĩkɛ á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ aà náaikɛↄ guu. Bee yã́ mɛ́ tò lↄ wiↄ Lua sáaukpa láasai. 14Ma gbɛ̃́ↄ, á yã́ kɛ̀ doũ ń Lua gbɛ̃́ pↄ́ naa Kilisi Yesuwa Yudeↄ, asa ĩa doũ pↄ́ Yudaↄ dàmá ↄ̃ á bùsudeↄ dàwá sↄ̃. 15Yudaↄ Dii Yesu dɛ̀ ń ãnabiↄ lↄ, mɛ́ aa wá yá. An yã́ lí ká Luaguo, aa íbɛlɛsɛ̀ ń gbɛ̃́piio. 16Aaì kpáwɛ̃ɛ wà yã́ pↄ́ Lua ì gbɛ̃́ suabao o buipãleↄnɛ. Màa duuna pↄ́ aaìↄ kɛ gↄↄpii ìↄ diadi. Lua pↄkũma wì ń musu sa. 17Wápiↄ sↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ, kɛ́ wa kɛ̃kↄ̃wa gↄↄpla, wɛ́ mɛ́ gɛ̃̀gɛ̃ ń kↄ̃o, i kɛ sↄ̃ no. Wa á nidɛ̀ maamaa, wa wã wà wɛsikↄ̃lɛ. 18Wá ye mↄ́ á gwai lↄ. Mapi ma Pↄlu, ma mↄa zɛwɛ̀ɛlɛ dɛ gɛ̃n do ge gɛ̃n plaa, ↄ̃ Setãu zɛzↄ̃̀wɛ̃ɛ. 19Tó wá Dii Yesu mↄ̀, dé mɛ́ àↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ wá wɛ́ dↄiↄ ũ ń wá pↄnakɛbↄo ń wá ĩ́andãbↄo aà aɛi? Ápiↄ bàasio, 20asa ámɛ á wá ĩ́andãbↄ ń wá pↄnakɛbↄo ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\