1 Tɛsalonika 3

1Kɛ́ wá fↄ̃ mɛnakɛ lↄo, wa zɛò wà gↄ̃ Atɛni wátɛ̃ɛ, 2wa wá gbɛ̃́ Timↄtee, wá Lua zĩkɛndee Kilisi baokpaa guu zĩ̀wá, kɛ́ aà á gba gbãa, i á nↄ̀sɛ níniɛ́ á luanaaikɛa guu, 3kɛ́ gili su gɛ̃ á gbɛ̃egu ĩadamaɛ bee musuo. Á dↄ̃ ázĩawa, kɛ́ Lua bee taa dìlɛwɛ̃ɛ. 4Gↄↄ pↄ́ wá kú á kĩ́i, wa dↄaa wá òɛ́ wa mɛ̀ wa gi ĩadaiwáo, ↄ̃ à kɛ̀ lá á dↄ̃wa màa. 5A yã́ mɛ́ tò lá má fↄ̃ mɛnakɛ lↄo, ma aà zĩ̀ á luanaaikɛa gwai. Gbɛ̃yↄ̃na á yↄ̃́, wá zĩkɛ̀ pã yã̀, wá dↄ̃o. 6Ɔ̃ Timↄtee sùwá sa, à á luanaaikɛa ń á yeawázio baokpàwɛ̃ɛ. À mɛ̀ wá yã́ ìↄ dↄágu ń làasoo maao, mɛ́ álɛ wá bɛɛkɛ lá wálɛ á bɛɛkɛwa. 7Ma gbɛ̃́ↄ, á luanaaikɛa yã́ mɛ́ tò wá nↄ̀sɛ nìni á yã́ musu wá ĩadama ń wá taasio píi guu. 8Asa lá á zɛa gíũgiũ naa Diiwa guu, wá mɛ sù sa. 9Wá fↄ̃ Lua sáaukpa á yã́ musu. Wa wá Lua sáaukpà maamaa ń pↄna zↄ̃ↄ pↄ́ wi kɛ aà aɛ á yã́io. 10Gwãasĩna ń fãanɛo wiↄ wabikɛ Luawa maamaa, kɛ́ wà e wɛsikↄ̃lɛ, wí pↄ́ pↄ́ kɛ̃̀sã á luanaaikɛawa bↄↄlɛkɛɛ́. 11Lua wá Mae ń wá Dii Yesuo zɛpoowɛ̃ɛ wà e mↄ́ á gwai. 12Dii á yeakↄ̃i ń á yea gbɛ̃́piizio kã́fĩɛ́, i liála lá wá yeáziwa, 13á sↄ̃ iↄ daa doũ gbãsĩsai, íↄ ku tàaesaideↄ ũ Lua wá Mae aɛ wá Dii Yesu mↄa ń a gbɛ̃́ↄ píi gↄↄzĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\