1 Tɛsalonika 4

1Yã́ pↄ́ gↄ̃̀ ma gbɛ̃́ↄ, á mà wá lɛ́u lá a maa á kua ka Luagu. Á kú màa, ãma wálɛ wabikɛwá, wálɛ awakpaɛ́ wá Dii Yesu guu, àↄ ku màa àↄ gɛ́. 2Á yã́ pↄ́ wá dìlɛɛ́ ń Dii Yesu tↄ́o dↄ̃. 3À tó á kua àↄ adoa, í mikɛ̃ gbãsĩkɛawa, asa bee mɛ́ Lua pↄeã ũ. 4Á baade azĩa mɛ kpɛla, àↄ azĩa kũa dↄ̃ gbãsĩsai, 5i kɛ ń dↄ́ɛ'ĩi nidɛao lán luayãdↄ̃nsai pↄ́ aa aà dↄ̃oↄwa no. 6Yã́pi guu gbɛ̃e su a gbɛ̃́ taiinkɛ ge à tàaekɛɛ̀o, asa Dii mɛ́ a mↄaka gbɛ̃́ bee taaↄwa, lá wa dↄaa wá òɛ́ wa a lɛzàwáwa. 7Lua i wá sísi wàↄ ku gbãsĩ guuo, sema wá kua àↄ adoa. 8A yã́ mɛ́ tò gbɛ̃́ pↄ́ gì yã́ beei i kɛ gbɛ̃nazĩna à gìio, Lua pↄ́ ì a Nisĩna pↄ́ a kua adoa dawágu ↄ̃ à gìi. 9Wá e yeakↄ̃i yã́ oɛ́o, asa ázĩawa Lua yeakↄ̃i dàɛ́. 10Á kú màa kↄ̀ ń wá gbɛ̃́ pↄ́ kú Masedoni bùsuuↄ píi. Gbɛ̃́ↄ, wa lɛdàwá àↄ ku màa àↄ gɛ́, 11í zɛwɛɛlɛ àↄ ku yãkelesai, í ma ázĩawa, í ázĩa zĩ kɛ lá wá dìlɛɛ́wa, 12kɛ́ á yãkɛa e ka Yesusaideↄgu, mɛ́ ásu àↄ sↄ̃kpalɛa gbɛ̃ezio. 13Gbɛ̃́ↄ, wá ye àↄ sĩana dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ i'òↄ yã́ musu, kɛ́ á pↄ su àↄ sia lán gbɛ̃́ kĩni pↄ́ aa zia eoↄwao yã́i. 14Lá wá sì Yesu gà à vù, màa lↄ Lua a tó gbɛ̃́ pↄ́ i'ò Yesu guuↄ ɛa mↄaànↄ sãnu. 15Yã́ pↄ́ wálɛ oɛ́ɛ beeá Dii yãdanɛɛ. Wá gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ wáↄ ku e Dii mↄ́zĩↄ, wá dↄaa i'onapiↄnɛo. 16Dii mɛ́ a bↄ luabɛ, i pila ń yãdilɛnɛo ń malaika gbɛ̃zↄ̃ↄ lↄↄo ń Lua kã̀ae ↄ́o, gbɛ̃́ pↄ́ gà naa Kilisiwaↄ i vu sɛ̃́ia, 17a gbɛa wá gbɛ̃́ kↄ̃na pↄ́ wá kúↄ, wa wá sɛ́lɛńnↄ sãnu e luabɛpuanau dai Diilɛ ĩ́ana guu, wíↄ kuaànↄ gↄↄpii. 18A yã́ mɛ́ tò à kↄ̃ nↄ̀sɛ níni ń yã́pio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\