1 Tɛsalonika 5

1Gbɛ̃́ↄ, a gↄↄ ge a zaa oaɛ́ zɛ́ vĩo, 2asa á dↄ̃ sã́asã lá kpã́i ì mↄ gwã́, màa aↄ dɛ Dii mↄgↄↄ. 3Tó gbɛ̃́ↄ lɛ́ o wa aafia, wa ku dↄdↄa, kaalɛ a mↄ́má kã́ndo lá nɛ'iwãwã ì mↄ nↄsindeewawaɛ, aa bↄo. 4Ápiↄ sↄ̃ gbɛ̃́ↄ, á kú gusiau kɛ́ gↄↄpi á le lán kpã́iwao, 5asa gupua gbɛ̃́ↄn á ũ, fãanɛ gbɛ̃́ↄn á ũ ápii. Gwãasĩna ge gusia gbɛ̃́ↄn wá ũo. 6A yã́ mɛ́ tò wásuli i'o lán dãↄwao. Wà itɛ̃kɛ, wíↄ kú ń laaio. 7I'onaↄ ì i'o gwã́, mɛ́ wɛ̃dɛnaↄ ì wɛ̃dɛ kɛ gwã́, 8wápiↄ sↄ̃, lá fãanɛ gbɛ̃́ↄn wá ũ, wàↄ kú ń laaio, wí luanaaikɛa ń yeakↄ̃io da mↄ̀ ula ũ, wí wɛdↄa zia'ea yã́i kpá mↄ̀ fùa ũ. 9Asa Lua i wá dilɛ à pↄkũmabↄbↄwáo. À wá dílɛ à wá suaba ń wá Dii Yesu Kilisi gbãaoɛ. 10Ɔ̃mɛ gà wá yã́i kɛ́ wàↄ kuanↄ, wá bɛ̃́ɛ ge wa i'òn nò. 11A yã́ mɛ́ tò à lɛdakↄ̃wa, í kↄ̃ gba gbãa, lá álɛ kɛwa. 12Gbɛ̃́ↄ, wa wabikɛ̀wá, à bɛɛɛ dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aaì zĩkɛ á guu, aa iko vĩwá an zĩkɛa Diiɛ guu, aalɛ á dazɛwaↄnɛ. 13À ń kpɛla maamaa, íↄ yeńzi zĩ pↄ́ aalɛ kɛ yã́i. Àↄ na ń kↄ̃o. 14Gbɛ̃́ↄ, wa lɛdàwá à faasaideↄ dazɛwa, à gbɛ̃́ pↄ́ an kúsu kwɛ́ↄ gba sↄ̃, à laaidↄ gbãasaideↄwa, í mɛnakɛ ń gbɛ̃́piio. 15À laaika á gbɛ̃e suli vãi fĩabo ń vãioo. À zɛwɛɛlɛ àↄ maakɛkↄ̃ɛ ń gbɛ̃́piio gↄↄpii. 16Àↄ ku pↄna guu gↄↄpii. 17Àↄ wabikɛ Luawa láasai. 18Àↄ Lua sáaukpa yã́ píi musu. Bee mɛ́ dɛɛ́ aà pↄeã ũ naa Kilisi Yesuwa. 19Ásuli kpá Lua Nisĩnaɛo, 20ásuli saka ãnabikɛguo. 21À yã́pii tàasika, íↄ a maa kũa, 22í mikɛ̃ vãi bui píiwa. 23Lua aafiade to à ázĩa kpawa míↄmiↄ, i á nisĩna ń á wɛ̃nio ń á mɛo dↄ̃́aɛ́ aafia tàaesai e wá Dii Yesu Kilisi mↄ́zĩ. 24Lua pↄ́ á sisi à á sɛ́ náai vĩ, a yã́pi kɛɛ́. 25Gbɛ̃́ↄ, à wabikɛwɛ̃ɛ. 26À fↄkpa wá gbɛ̃́ↄwa píi ń Lua gbɛ̃́ↄ lɛ́pɛakↄ̃wao. 27Ma naɛ́ Diizi à láɛ bee kyokɛnɛ́ ḿpii. 28Wá Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\