1 Timɔti 1

1Mámɛmaa Pↄlu, Kilisi Yesu zĩna, lá Lua wá Suabana ń Kilisi Yesu pↄ́ wá wɛ́ dↄaàzipio dìlɛmɛɛwa, 2ma láɛ bee kɛ̃̀nɛ Timↄtee, ma nɛ'ia Yesu zɛ́ guu. Mae Lua ń wá Dii Kilisi Yesuo gbɛ̃kɛkɛnɛ ń sùuuo, aai n gba aafia. 3Lá ma naɛma gↄↄ pↄ́ málɛ gɛ́ Masedoni bùsuu, gↄ̃ Ɛfɛsɛ, ní onɛ́ aasu yã́ pↄ́ i kpaaĩ ń Lua yã́oo danɛ́ lↄo. 4Aasu laaidↄ fĩ ń deziↄ tↄ́ kↄ̃nwɛa pↄ́ lɛ́ vĩoowa lↄo, bee ì mↄ́ ń lɛkpaaoɛ. Ìli mↄ́ ń yã́ pↄ́ Lua lɛ́ yáwanↄoo, aà náaikɛa mɛ́ ì mↄò. 5Ma yã́pi dìlɛ kɛ́ aaↄ yekↄ̃i yã́iɛ, yeakↄ̃i pↄ́ ì bↄ nↄ̀sɛpua ń làasoodaadoũo ń luanaaikɛa mↄafilisaio guu. 6Gbɛ̃eↄ pã̀alɛ yã́piↄnɛ aa pɛ̀lɛ yã́ àisai bↄlɛau. 7Aa ye wàↄ dɛ Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ ũ, ãma aa yã́ pↄ́ wàlɛ o dↄ̃o ge yã́ pↄ́ wà zɛ̀wàↄ. 8Wá dↄ̃ ikoyãpi maa, tó gbɛ̃́ lɛ́ zĩkɛwà a zɛ́u, 9asa wá dↄ̃ kɛ́ Lua i ikoyã dilɛ gbɛ̃maa yã́io, sema yãdansaiↄ ń swã́gbãadeↄ ń lousisinsaiↄ ń duunkɛnaↄ ń luayãdansaiↄ ń dṹnia gbɛ̃́ↄ ń de ń dao dɛnaↄ ń gbɛ̃dɛnaↄ 10ń gbãsĩkɛnaↄ ń gↄ̃ɛ pↄ́ aaì gbãsĩkɛ ń ń gↄ̃ɛ deeoↄ ń gbɛ̃nazĩnyianaↄ ń ɛɛdeↄ ń yãdↄmadeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì bↄ yã́zɛde kpɛↄ píi. 11Yã́zɛdepi mɛ́ baona gawide pↄ́ Lua Báaade gↄ̃̀mɛɛ zĩ́ ũ. 12Ma Kilisi Yesu wá Dii pↄ́ ma gba gbãa sáaukɛ̀, asa à ma náaikɛ̀ à zĩ dàmɛɛ. 13Ma aà tↄbɛ̃ɛsì yãa, ma ĩadà aà gbɛ̃́ↄwa, ma gbãablèmá. Ń beeo à wɛ̃nadↄ̃̀mɛɛ, asa má kɛ̀ wɛ́siakɛ ń aà náaikɛsaio guuɛ. 14Ɔ̃ wá Dii Kilisi Yesu gbɛ̃kɛkɛ̀mɛɛ zↄ̃ↄ, a tò ma a náaikɛ̀, míↄ ye gbɛ̃́i naawa guu. 15Yã́ɛ bee sĩana vĩ wà sí. Kilisi Yesu mↄ̀ dṹnia guu duunkɛnaↄ suabaa yã́iɛ. Mapi, ma pↄ́ mɛ́ dɛ dãↄla, 16ↄ̃ Lua ma wɛ̃nagwà, kɛ́ mɛna zↄ̃ↄ pↄ́ Kilisi Yesu kɛ̀ ń ma gbɛ̃́ pↄ́ ma duuna dɛńlao bↄ gupuau seela ũ gbɛ̃́ pↄ́ aa aà náaikɛ aa wɛ̃ni láasai eↄnɛ. 17Lua mɛ̀ndona, gↄↄpii Kía pↄ́ lí gao mɛ́ wìli e ń wɛ́oo mɛ́ aↄ bɛɛɛ vĩ ń gawio gↄↄpii, ãmi. 18Ma nɛ́ Timↄtee, lá wà dↄ̀aa ãnabikɛkɛ̀ n yã́ musu, málɛ yã́pi danɛ kɛ́ ǹyↄ̃ kũa, ní zĩ̀ maa kaò 19luanaaikɛa guu ń làasoodaadoũo. Làasoodaadoũ lí kɛ gbɛ̃eↄnɛ yãe ũo, ↄ̃ an luanaaikɛa ì ↄ̃̀ↄkpa. 20Imɛnɛ ń Alɛsãndao kú ń guu. Ma ń kpá Setãuwa kɛ́ aaↄ dↄ̃ wìli dↄ́ɛ ń Luaoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\