1 Timɔti 2

1Too, gĩa sɛ̃́ia málɛ lɛdama à wabikɛ gbɛ̃́piiɛ, à zɛ́ gbɛanɛ́, à kulɛkɛnɛ́ Luaɛ ń sáaukpaao. 2À wabikɛ kíaↄnɛ ń gbãadeↄ píi, kɛ́ wà e wàↄ ku aafia yãkelesai luayãmanaↄ ũ, wá kua iↄ gbia. 3Bee mɛ́ maa, ì ka Lua wá Suabanagu. 4A ye gbɛ̃́pii suaba, aai sĩana dↄ̃. 5Asa Lua mɛ̀ndoɛ, mɛ́ kↄ́ↄ kú mɛ̀ndo Lua ń gbɛ̃nazĩnaↄ zãnguo, ↄ̃n gbɛ̃nazĩna Kilisi Yesu ũ. 6À azĩa kpà gbɛ̃́pii fĩabobↄ ũ a gↄↄwa, Lua pↄeãpi seela ũ. 7A yã́ mɛ́ tò Lua ma dilɛ a kpàwakɛna ũ, a zĩna ũ, mà a zɛ́ sĩande da buipãleↄnɛ. Sĩana málɛ o, i kɛ ɛɛ no. 8Má ye gↄ̃ɛↄ lousisi gu ń guo píi, aa ↄsɛ musu gbãsĩsai, pↄkũma ń lɛkpaao sai. 9Má ye lↄ nↄɛↄ ńzĩa kɛkɛ a zɛ́wa yↄ̃̀ↄsai zĩamↄnɛ sai. I kɛ ń mì yↄ̃̀ↄde tãao ge vua ń òso nↄamblebↄↄ ge zwã̀a ↄdeↄ no. 10Aa ńzĩa kɛkɛ ń maakɛao, lá a maa nↄɛ lousisinaↄ kɛwa. 11Nↄɛↄ yãdada kílikili, aa misiilɛ yã́pii musu. 12Mili we nↄɛↄ yãdàda gↄ̃ɛↄnɛ ge aaↄ iko vĩmáo, sema aaↄ ku kílikili. 13Asa Adamu ↄ̃ Lua kɛ̀ sɛ̃́ia, a gbɛa Ɛva. 14I kɛ Adamu wa sã̀são, nↄɛ wa sã̀sã, à sì duunau. 15Tó nↄɛ wɛtã̀ ń luanaaikɛao ń yea gbɛ̃́ↄzio ń kuaadoakɛo zĩamↄnɛ sai, ali nɛ'i aafia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\