1 Timɔti 3

1Yã́ɛ bee sĩana vĩ: Tó gbɛ̃́ ye kɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, àlɛ zĩ maa nidɛ. 2Gbɛ̃zↄ̃ↄ líↄ ku tàaesai nↄmɛndode ũ, laaide ũ, ìↄ azĩa kũa dↄ̃ gbɛ̃́ dↄ̀ↄde ũ, nibↄfↄ̃na ũ, gbɛ̃́ pↄ́ a fↄ̃ yãdanɛ́ ũ. 3Asu àↄ dɛ igbɛ̃na ge gbɛ̃́ pãsĩ ũo. Aàↄ dɛ nↄ̀sɛdoũde yãkelesaide ũ. Ɔ̃a su dↄaaɛ̀o. 4Aàↄ a uakũa dↄ̃, aà nɛ́ↄ lí misiilɛɛ̀ aaliↄ aà ↄtondↄkĩi gwa. 5Asa tó gbɛ̃́ a uakũa dↄ̃o, kpelewa a fↄ̃ ↄlia Lua gãlideↄzii? 6Asu àↄ dɛ gbɛ̃́ dafuna ũo, kɛ́ asu ĩ́anadã, i azĩa dayãu lán Ibiisiwao yã́i. 7Aà tↄ́ àↄ na Yesusaideↄ kĩ́i lↄ, kɛ́ wasu aà tↄ́ ĩ́i sí, i zu Ibiisi bauo yã́i. 8Màa lↄ dↄnlɛdeↄ aaↄ dɛ gbɛ̃́ gbiaↄ ũ. Aasu wàↄ dɛ lɛplaadeↄ ũo. Wɛ̃ yã́ su dↄaanɛ́o. Aasu wàↄ dɛ ↄwɛɛlɛmbɛ̃ɛↄ ũo. 9Aaↄ Yesu yã́ kũa ń làasoodaadoũo. 10Wà ń yã́ gwa gĩa, tó wi yãe emáo, wi gbasa ń dilɛ dↄnlɛdeↄ ũ. 11Màaɛ ń nↄɛↄ. Aaↄ dɛ nↄɛ gbiaↄ ũ, laaideↄ ũ, aaìↄ náai vĩ yã́pii guu. Aasu wàↄ dɛ gudɛnaↄ ũo. 12Dↄnlɛde àↄ dɛ nↄmɛndode ũɛ, aàↄ a ua ń a nɛ́ↄ kũa dↄ̃. 13Gbɛ̃́ pↄ́ zĩkɛ̀ a zɛ́wa, ì zɛkĩi maa e, aà sↄ̃ iↄ dilɛa a Kilisi Yesu náaikɛa guu maamaa. 14Baa kɛ́ málɛ yã́piↄ onɛ, má dìlɛ má mↄ́ n gwai tia. 15Tó ma mↄa su lɛ́ gɛ̃gɛ̃ɛ, má ye ǹyↄ̃ dↄ̃ lá a maa wàↄ ku Lua uadeↄ ũɛ. Wámɛ wá Lua bɛ̃́ɛ gãlideↄ ũ, sĩana zĩ́mpɛlɛ ń a gbãa'ekĩio ũ. 16Lua asiiyã pↄ́ bↄ̀ gupuau zↄ̃ↄ sĩanaɛ: À mↄ̀ gbɛ̃nazĩna ũ, Lua Nisĩna aà sĩandekɛ ↄ̀lↄnɛ́, malaikaↄ aà è. Wà aà yã́ waasokɛ̀ buiↄ guu, wà aà náaikɛ̀ dṹnia guu, Lua aà sɛ̀ tàò a kĩ́i gawi guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\