1 Timɔti 4

1Lua Nisĩna ò wásawasa, gↄↄgbɛzãzĩ gbɛ̃eↄ pãkpa Yesu zɛ́i, aai tɛ sã́sãyã pↄ́ tã́a ì ɛɛdeↄ da a oauzi. 2Ɛɛde mↄafilide pↄ́ vãi lí kã̀adańlaoↄ mɛ́ aa ń sãsã. 3Aaì gí gbɛ̃́ↄnɛ aa nↄsɛ aa zãkɛ, mɛ́ aaì blɛ tɛ̃́nɛ́, blɛ pↄ́ Lua kɛ̀ a náaikɛna pↄ́ aa sĩana dↄ̃ↄnɛ aa ble ń a sáaukpaao. 4Pↄ́ pↄ́ Lua kɛ̀ píi maaɛ. Wásu a kee tɛ̃boo, wà ble ń aà sáaukpaao, 5asa Lua yã́ ń wá wabikɛao gbãbↄ̀ɛ̀. 6Tó n yã́piↄ dà n gbɛ̃́ↄnɛ, ńyↄ̃ↄ dɛ Kilisi Yesu zĩkɛn maa ũ, asa ńlɛ nzĩa gwa ń Yesu yã́o, ń tɛ́ yãmaa pↄ́ wa dànɛi. 7Mikɛ̃ fɛlɛkaa fĩ pↄ́ lí kpaaĩ ń Lua yã́oowa. Ǹ nzĩa toto, kɛ́ ǹyↄ̃ dɛ luayãmana ũ. 8Mɛtotoa ài vĩ yↄↄ, ãma dɛa luayãmana ũ ài vĩ yã́pii guuɛ, asa bee ì mↄ́ ń wɛ̃nio gbã ń ziao. 9Yã́pi sĩana vĩ, à kà wà si ↄplapla, 10wí zĩkɛ wà dɛ̃ɛka a musu. Wá wɛ́ dↄ Lua bɛ̃́ɛzi. Ɔ̃mɛ gbɛ̃́pii Suabana ũ, azaiasa aà náaikɛnaↄ. 11Yã́piↄ dilɛnɛ́, ní dadanɛ́. 12Ńsu to wà saka n ɛ̀waasokɛguo. To n kua zɛ'ↄlↄ Yesudeↄnɛ yã'oa ń yãkɛao ń yeakↄ̃io ń luanaaikɛao ń kua gbãsĩsaio guu. 13E màↄ mↄ́, wɛtã ń Lua yã́ kyokɛao, ní danɛ́, ní lɛdaomá. 14Gba pↄ́ Lua dànɛ gↄↄ pↄ́ wà ãnabikɛkɛ̀ n yã́ musu, mɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ↄnàma, ńsu niazĩkpaio. 15Laaidↄ yã́piↄwa, ní mɛkpawà, gbɛ̃́pii i n gɛa'aɛ e. 16Ǹ nzĩa yã́ ń n yãdanɛo tàasika. Zɛ súsu ń yã́piↄ. Tó ń kɛ̀ màa, ńyↄ̃ nzĩa suaba ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ swã́sɛ n yã́iↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\