1 Timɔti 5

1Ńsu maezↄ̃ↄ leleo. Lɛdawà n mae ũ, ní da ɛ̀waasoↄwa n vĩ̀i ń n dãunaↄ ũ. 2Lɛda nↄɛzↄ̃ↄwa n da ũ, ní da nↄgbãa ge wɛ̃́ndiawa n dãe ũ làasooplasai. 3Gyaa gbɛ̃andoↄ kpɛla. 4Tó gyaa nɛ́ↄ ge tↄũnaↄ vĩ, aa ń daɛↄ gwaa dada gĩa, aai fĩabo ń maeↄ ń ń daↄnɛ, asa bee ì ka Luagu. 5Gyaa gbɛ̃ando wɛ́ ìↄ dↄ Luazi, ì wɛtã lousisia ń wabikɛaowa gwãasĩna ń fãanɛo. 6Gyaa pãpãkɛnaá gɛɛ, baa tó a bɛ̃́ɛ. 7Yã́piↄ danɛ́, kɛ́ wasu ń tàae eo. 8Tó gbɛ̃́ lɛ́ a daɛↄ gwao, atɛ̃sa aà uadeↄ, à bↄ̀ Lua yã́ kpɛɛ, Yesusaide dɛaàla. 9Nↄɛ pↄ́ dɛ wà da gyaaↄ guun kɛ: Nↄɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ bàaↄ̃ mɛ́ à zãkɛ̀ gɛ̃n do, 10wìↄ aà dↄ̃ maakɛna ũ, nɛgwan maa ũ, nibↄfↄ̃na pↄ́ Lua gbɛ̃́ↄ gbá pìpi ũ, taasideↄ dↄnlɛde ũ, nↄɛ pↄ́ mɛkpà maakɛa píiwa ũ. 11Ńsu gyaa nↄgbãaↄ dauo, asa tó an gↄ̃ nidɛa fɛ̀lɛ, an naa Kilisiwa a busaɛ, aaiↄ ye zãkɛ, 12aai ńzĩa dayãu, kɛ́ aa lɛ́ pↄ́ aa gbɛ̃̀ɛ̀ yãa gbòo yã́i. 13Bee gbɛa aaì pãkɛ dada, aaìↄ bɛbɛ wàↄ ualɛkɛ. I kɛ màaden ń ũ adoo, aaì gↄ̃ gbɛ̃pen gudɛnaↄ ũɛ, aaì yã́ pↄ́ dɛ wà oo o. 14A yã́ mɛ́ tò má ye gyaa nↄgbãaↄ zãkɛ, aai nɛ'i, aai laaidↄ bɛwa, kɛ́ aasu wá ibɛɛↄ gba zɛ́ aa wá tↄbɛ̃ɛsio yã́i. 15An gbɛ̃eↄ bↄ̀ tɛ Setãuzi kↄ̀. 16Tó Yesudee gyaaↄ vĩ a bɛ, aàli dↄńlɛ. Asu to aa gↄ̃ gãlideↄnɛ aso ũo, kɛ́ aa e dↄ gyaa gbɛ̃andoↄlɛ yã́i. 17Gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ ì dↄaa a zɛ́wa kà wà fĩaboɛ̀ lɛɛ pla, atɛ̃sa gbɛ̃́ pↄ́ waasokɛa ń yãdaanɛ́o ãia vĩ. 18Wà yã́ɛ bee kɛ̃̀ láu wà mɛ̀: Ásuli lɛsↄkpa zu pↄ́ lɛ́ pↄgbɛ̃ɛo. Wà mɛ̀ lↄ: Zĩkɛna kà à a asea e. 19Ńsu gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ káalao yã́ sío, sema seeladeↄ kà gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃ bàasio. 20Gbɛ̃́ pↄ́ duunakɛ̀ↄ gba laai gbɛ̃́pii wáa, kɛ́ vĩa e gbɛ̃́ kĩniↄ kṹ. 21Ma nanɛ Lua ń Kilisi Yesuozi ń malaika pↄ́ à ń sɛ́ↄ, ǹyↄ̃ yã́piↄ kũa gbɛ̃e tɛ̃bosai. Ńsu yãe kɛ gbɛ̃eɛ ublembɛkɛa yã́io. 22Ńsu wã ↄna gbɛ̃́wa ǹ aà dazĩuo. Ńsu to n lɛ́ àↄ ku gbɛ̃e duunauo. Ǹyↄ̃ nzĩa kũa gbãsĩsai. 23Ńsu í pã mi ado lↄo. Nìli vɛ̃ɛ ga yↄↄ n nↄ̀sɛ ń n gyãkɛa mↄ̀ↄmↄↄo yã́i. 24Gbɛ̃eↄ duuna ì bↄ gupuau e wàↄ gɛ́ a yãkɛkɛińnↄ, gbɛ̃eↄ pↄ́ sↄ̃, ìli bↄ kpaao. 25Màa lↄ maakɛa ì bↄ gupuau, baa a pↄ́ wi eo a e gↄ̃ ulɛao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\