1 Timɔti 6

1Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ zↄ ũↄ ń diiↄ dilɛ gbia, aai misiilɛnɛ́ yã́pii guu, kɛ́ wasu Lua tↄ́ ń yã́ pↄ́ wi danɛ́o bɛ̃̀ɛboo yã́i. 2Gbɛ̃́ pↄ́ an diiↄ dɛ Yesude ũↄ su dↄ́ɛmá kɛ́ aa dɛ kↄ̃gbɛ̃ↄ ũ yã́io. Aa zↄblenɛ́ maamaa, asa gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ń zĩ baa bleↄ dɛ Yesudeↄ ũɛ, an gbɛ̃́ yenzideↄ ũ. Yã́piↄ danɛ́, ní lɛdaomá. 3Tó gbɛ̃e lɛ́ yãpãle danɛ́ mɛ́ i zɛ ń wá Dii Yesu Kilisi yã́ sĩandeo ń wá zɛ́ yãdanɛoo, 4yↄ̃̀ↄdeɛ, a yãe dↄ̃o, lɛkpaa gii ń yãgwaa láasaio aà kũ̀ gyã ũ. Yã́ beeↄ ì to gbɛ̃́ↄ wɛdↄkↄ̃ɛ, aaì sòlekɛ, aaì kↄ̃ sↄ̃́sↄ̃, aaì làasoo vãi sɛ́ ń kↄ̃o, 5aaìↄ kĩ́iwãi vĩ. Gbɛ̃́piↄ làasoo kolea, sĩana pìlimá, aaìↄ e lousisiaá ↄwɛɛlɛzɛɛ. 6Lousisia ài zↄ̃ↄ sĩana, tó gbɛ̃́ zɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ á vĩo. 7Wi mↄ́ ń pↄeo dṹnia guu lao, mɛ́ wá e tá ń pↄeoo. 8Tó wá pↄblea ń pↄkasaↄ vĩ, bee mↄ̀. 9Gbɛ̃́ pↄ́ ye gↄ̃ ↄde ũↄ ì ńzĩa da yↄ̃a bau. Pↄ́ nidɛa mìsai kaide ì gɛ̃ńgu, i ń kpálɛ músi ń kaalɛo guu. 10Yea ↄ̃ai mɛ́ yãvãi píi zĩ́na ũ. Gbɛ̃eↄ lɛ́ a kↄ̃dɛ e aa gɛ̀ zã̀ò Yesu zɛ́wa, aa wãwã zↄ̃ↄ kpà ńzĩai. 11Lá Lua gbɛ̃́n n ũ, bàalɛ yã́piↄnɛ, ní tó yãmaa líↄ dↄaanɛ ń yã́ pↄ́ zɛ́ vĩ Luaɛo ń aà náaikɛao ń yea gbɛ̃́ↄzio ń mɛnao ń nↄ̀sɛniɛo. 12Dɛ̃ɛ maa ká n Yesu náaikɛa guu, ní wɛ̃ni láasai e, asa ↄ̃ Lua n sisiwà gↄↄ pↄ́ n lɛ́ maa gbɛ̃̀ɛ̀ bíla wáa. 13Ma nanɛ Lua pↄ́ ì wɛ̃ni kpa pↄ́piiwazi ń Kilisi Yesu pↄ́ yãmaa ò Pↄ̃nsi Pilatiɛo, 14ǹyↄ̃ yã́ pↄ́ wa dìlɛnɛ kũa sãasai tàaesai e wá Dii Yesu Kilisi mↄ́zĩ. 15Gbãade mɛ̀ndona Báaade, kíaↄ Kía, diiↄ Dii mɛ́ a Kilisipi bↄ a gↄↄwa. 16Ɔ̃mɛ lí gao ado, ìↄ ku gupua pↄ́ wìli fↄ̃ sↄ̃̀io guu. Gbɛ̃e i wɛsiaàlɛo, wa fↄ̃ seo. Ɔ̃mɛ gawi ń gbãao vĩ gↄↄpii, ãmi. 17O dṹnia tiaɛ bee ↄdeↄnɛ aasu ĩ́anadão. Aasu gbãa'e ↄda náaisaiwao, aa gbãa'e Lua pↄ́ ì pↄ́pii kpáwá zↄ̃ↄ wà pↄnakɛòwa. 18Onɛ́ aa maakɛ, maakɛa i tↄ̃́má. Aaↄ dɛ gbadanaↄ ũ, aaiↄ gbɛ̃kɛ vĩ. 19Beewa aa kũ̀sũa maa di ńzĩaɛ àizãna pↄ́ ũ, aai wɛ̃ni pↄ́ dɛ wɛ̃ni ũ sĩana e. 20Timↄtee, kàeda yã́ pↄ́ Lua nànɛ n ↄzĩi. Ɛ̃ dṹnia yã́ giiↄnɛ ń yãwaaipaa pↄ́ wì mɛ dↄ̃aɛo. 21Gbɛ̃eↄ zɛ̀ò, ↄ̃ aa pã̀alɛ Yesu zɛ́ɛ. Lua gbɛ̃kɛkɛɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\