2 Lada 1

1Davidi nɛ́ Salomↄↄ kpala zĩ́napɛ̀lɛ gíũgiũ, asa Dii aà Lua kuaànↄɛ, ↄ̃ à aà zↄ̃ↄkɛ kã̀fĩ maamaa. 2Salomↄↄ yãdìlɛ Isailiↄnɛ píi, gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ń gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ ń yã́kpalɛkɛnaↄ ń kíaↄ píi ń Isailiↄ uabeleↄ píi, 3ↄ̃ à gɛ̀ńnↄ gulɛsĩ pↄ́ wa bò Gabaↄ̃ↄ, asa kpaaũkpɛ pↄ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi kɛ̀ guwaiwaiu kú weɛ. 4Davidi tò wà Dii kpagolo sɛ̀ yãa Kiliayaaliũ, wà gɛ̀ò gu pↄ́ a kɛ̀kɛɛ̀u Yelusalɛũ, asa we à zwã̀akpɛ dↄ̀uɛ̀. 5Mↄgotɛ̃ sa'okĩi pↄ́ Uli nɛ́ Bezalɛli, Hulu tↄũna pì sↄ̃ a ku Gabaↄ̃ↄ Dii zwã̀akpɛ kpɛɛlɛ, ↄ̃ Salomↄↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kãaaapiↄ yãgbɛ̀awà we. 6Salomↄↄ sↄ̃̀ kpaaũkpɛ sa'okĩipizi Dii aɛ, ↄ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà ń pↄ́ mɛ̀n ↄ̀aa sↄoↄ. 7Ɔ̃ Lua bↄ̀ mↄ̀wà gwãasĩna à mɛ̀: Pↄ́ pↄ́ ń yei gbɛaa. 8Salomↄↄ wè Luawa à mɛ̀: N gbɛ̃kɛkɛ̀ ma mae Davidiɛ maamaaɛ, ↄ̃ n ma kpa kpalau aà gɛ̃ɛ ũ. 9Dii Lua, lɛ́ pↄ́ ń gbɛ̃̀ ma mae Davidiɛ kɛ sa, asa n ma dilɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa dasi lán dṹnia bùsu'ũfãawaↄ kía ũ. 10Ma gba ↄ̃nↄ ń dↄ̃ao sa, kɛ́ mà e dↄaaò gbɛ̃́piↄnɛ. Tó màa no kpelewa máli yã́gↄ̃gↄ̃ n gbɛ̃́ dasipiↄnɛi? 11Ɔ̃ Lua òɛ̀: Lá yã́ bee mɛ́ kú n sↄ̃u, mɛ́ ni ↄda ge àizɛɛ ge gawi ge n ibɛɛↄ gaa ge wɛ̃ni gbã̀a gbɛaao, sema ↄ̃nↄ ń dↄ̃ao, kɛ́ ǹ e yã́gↄ̃gↄ̃ ma gbɛ̃́ pↄ́ ma n dilɛ ń kía ũɛ beeↄnɛ, 12má n gba ↄ̃nↄ ń dↄ̃apio, mí ɛa mà n gba ↄda ń àizɛɛo ń gawio lↄ. Kí pↄ́ kú n ãae ge kí pↄ́ aↄ ku n gbɛae a kanwao. 13Ɔ̃ Salomↄↄ bↄ̀ kpaaũkpɛ pↄ́ kú gulɛsĩpia kĩ́i Gabaↄ̃ↄ, à tà Yelusalɛũ, ↄ̃ àlɛ kible Isailiↄwa. 14Salomↄↄ zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃́ↄ kã̀aa, aà sↄ̃́gopiↄ kà ↄ̀aa sopla (1.400), aà sↄ̃́ↄ sↄ̃ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000). Wì aà sↄ̃́piↄ gwa aà sↄ̃́go wɛ̃́lɛↄ guu ń aà bɛ Yelusalɛũoɛ. 15Kí tò ã́nusu ń vuao di Yelusalɛũ lán gbɛwa, mɛ́ sɛdɛ lí pↄ́ wà kpɛdↄ̀ò dasi lán bɛ̀lɛliwa sɛ̃u. 16Salomↄↄ sↄ̃́piↄ bↄ̀ Egipi ń Silisi bùsuoɛ. Kí laatanaↄ mɛ́ lùlu Silisi. 17Aaì sↄ̃́goↄ lúlu Egipi ã́nusu kiloo soplaplaɛ, sↄ̃́ↄ sↄ̃ kiloo plapla taawa, ↄ̃ aaì ɛa sↄ̃́piↄ yía Itiↄ ń Siliↄ kíaↄwa lↄ. 18Ɔ̃ Salomↄↄ dìlɛ wà kpɛdↄ Diiɛ ń azĩa bɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\