2 Lada 10

1Lↄbↄaũ gɛ̀ Sikɛũ, asa wekĩi Isaili bui píi gɛ̀u aà kpái kpalau. 2Kɛ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ a baomà, à sù ń Egipio. Wekĩi a kuu za gↄↄ pↄ́ à tilɛ̀ Salomↄↄɛ. 3Wà aà sìsi, ↄ̃ à gɛ̀ Lↄbↄaũ lè ń Isaili buiↄ píi aa òɛ̀: 4N mae zĩ gbãa dàwɛ̃ɛ pãsĩpãsĩ. Mpi sↄ̃, zĩ gbãa ń aso gbia pↄ́ a dìwɛ̃ɛpio lao, wí misiilɛnɛ. 5Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: E gↄↄ àaↄ̃, í ɛa mↄ́. Ɔ̃ aa tà. 6Kí Lↄbↄaũ yã́pi kpàlɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ aa dɛ a mae Salomↄↄ ìwa ũↄ gɛ̃zĩ à mɛ̀: Yã́ kpele á è a maa mà a zã́ sí gbɛ̃́piↄwai? 7Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Tó n maakɛ̀nɛ́, n yã́ a káńgu. Tó n yãmaa zãsìmá, aaↄ dɛ n zↄ̀blenaↄ ũ gↄↄpiiɛ. 8Ɔ̃ Lↄbↄaũ gì gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ lɛdama mai, à gɛ̀ yã́pi kpàlɛ a ìwa ɛ̀waaso pↄ́ aa nɛblè sãnuↄ gɛ̃zĩ. 9À ń lá à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ aa òmɛɛ mà zĩ gbãa pↄ́ ma mae dànɛ́ laonɛ́piↄ, yã́ kpele á è a maa wà a zã́simái? 10Ɔ̃ ɛ̀waasopiↄ wèwà wà mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ aa ònɛ n mae aso gbia dìnɛ́, laonɛ́piↄ, onɛ́ n ↄnɛnzãna gèele dɛ n mae gbↄ̃ua. 11N mae aso gbia dìnɛ́, mpi sↄ̃ ńyↄ̃ asopi kã́fĩnɛ́ɛ. N mae ń wɛtã̀ ń flão, kási flàala lɛde ↄ̃ ńyↄ̃ ń wɛtãò. 12A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ Yeloboaũ ń Isailiↄ ɛ̀a mↄ̀ Lↄbↄaũ lè ḿpii, lá a ònɛ́ à mɛ̀ aa ɛa mↄ gↄↄ àaↄ̃ gbɛawa. 13Ɔ̃ kí gì gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lɛdama mai, à yãpãsĩ ònɛ́. 14A ònɛ́ lá ɛ̀waasoↄ lɛdàwawa à mɛ̀: Aso gbia ma mae dìɛ́, mapi sↄ̃ má asopi kã́fĩɛ́ɛ. Flã ↄ̃ ma mae á wɛtã̀ò, mapi sↄ̃, flàala lɛde ↄ̃ má á wɛtãò. 15Beewa kí i Isailiↄ yãmao, asa yã́pi bↄ̀ Lua kĩ́iɛ, kɛ́ yã́ pↄ́ a dà ãnabi Ahia, Silo gbɛ̃́ɛ, a ò Nɛba nɛ́ Yeloboaũɛ e kɛ yã́i. 16Kɛ́ Isailiↄ è kí gì ń yãmai, aa òɛ̀: Wá bàa kú ń Davidioo, wá lɛ́ kú Yɛse nɛ́ yã́uo, á Isailiↄ, á baade tá a bɛ! Davidi buiↄ, à laaidↄ á bɛwa! Ɔ̃ Isailipiↄ tà ń bɛ. 17Isaili pↄ́ kú Yuda wɛ̃́lɛ guuↄ ↄ̃ Lↄbↄaũ gↄ̃̀ ń kía ũ ńtɛ̃ɛ. 18Kí Lↄbↄaũ zↄↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Adonilaũ zĩ̀ Isailiↄwa, ↄ̃ aa aà pàpa ń gbɛo wa dɛ̀. Ɔ̃ kí Lↄbↄaũ fɛ̀lɛ ń wãao, à sì a sↄ̃́go guu à bàalɛ̀ tà Yelusalɛũ. 19Beewa Isailiↄ gì Davidi buiↄzi e ń a gbão.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\