2 Lada 13

1Yeloboaũ kpalablea wɛ̃̀ bao plasaide guu ↄ̃ Abia gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ, 2à kɛ̀ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ àaↄ̃ɛ. Aà da tↄ́n Maaka, Gibɛa gbɛ̃́ Uliɛli tↄũnaɛ. Abia ń Yeloboaũo aaìↄ zĩka ń kↄ̃oɛ. 3Abia gɛ̀ zĩlau ń zĩgↄ̃ na maaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa pla (400.000). Ɔ̃ Yeloboaũ bↄ̀ zĩ'ↄpòoaàzi ń gↄ̃sa gbãaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa síiↄ̃ (800.000). 4Ɔ̃ Abia dɛ̀dɛ Zemalaiũ gbɛ pↄ́ kú Ɛflaiũ bùsu gusĩsĩdeuwa à mɛ̀: Yeloboaũ ń Isailiↄ píi, à ma yãma. 5Á dↄ̃ kɛ́ Dii Isailiↄ Lua Davidi ń aà buiↄ kpà kpalau aa kible Isailiↄwa gↄↄpiio lé? Dii bàakuaaànↄ lɛ́ vĩo. 6Ń beeo Nɛba nɛ́ Yeloboaũ, Davidi nɛ́ Salomↄↄ ìwae bↄ̀ a diipi kpɛ. 7Gbɛ̃́ pã giaeↄ kã̀aaaàzi, aa gbãamↄ̀ Salomↄↄ nɛ́ Lↄbↄaũɛ gↄↄ pↄ́ a dɛ ɛ̀waasona ũ, a yã́ↄ yáasi dↄ̃o, aà gbãa i ka à gínɛ́o. 8Tia kɛ́wa ápiↄ sↄ̃ a zɛò à gi Davidi bui pↄ́ Dii kpà kpala pↄ́ a dìlɛuↄnɛ. Á zĩgↄ̃ↄ dasi maamaa, mɛ́ vua gáaena pↄ́ Yeloboaũ pìɛ́ dii ũↄ kúánↄ. 9A Dii gbàgbana Levii buiↄ ń Levii bui kĩniↄ yà, ↄ̃ a azĩa sa'onaↄ dìlɛ lá buipãleↄ ì kɛwa. Gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ ń gáaenao ń sãsakaoↄ mɛ̀n sopla ↄ̃mɛ ì gↄ̃ pↄ́ pↄ́ dɛ Lua ũo gbàgbana ũ. 10Wápiↄ sↄ̃, Dii mɛ́ wá Lua ũ, wi pãkpaaàzio. Sa'ona pↄ́ aaì zĩkɛ Diiɛↄ mɛ́ Aalona buiↄ ũ, ↄ̃ Levii buiↄ ì dↄńlɛ. 11Aaìↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Diiwa lá gu lɛ́ dↄ kↄↄ ń oosio, aaìↄ tulaletikaɛ̀ tɛ́a. Aaì pɛ̃ɛ kálɛ táabũnu gbãlɛsaiwa, aaì vua dau filiaↄ nana oosi ń oosio. Wámɛ wá Dii wá Lua yãdilɛaↄ kũa, ápiↄ sↄ̃ ↄ̃ a pãkpàaàzi. 12Lua kúwanↄ wá dↄaana ũ. Aà gbàgbanaↄ mɛ́ aa zĩkawii dↄwá ń kã̀aepɛao. Isailiↄ, ásu zĩka ń Dii á deziↄ Luaoo, asa a bↄánↄ nao. 13Yeloboaũ zĩgↄ̃ↄ gbàɛ aa lↄↄlɛ Yudaↄzi ń kpɛ. Aàpi ń a gbɛ̃́ↄ kú ń aɛ, mɛ́ lↄↄlɛnapiↄ kú ń kpɛ. 14Kɛ́ Yudaↄ lìli, ↄ̃ aa è wàlɛ sumá kpɛ ń aɛo píi, ↄ̃ aa wiilɛ̀ Diiwa. Sa'onaↄ lɛ́ kã̀aepɛ, 15ↄ̃ Abia ń Yuda zĩgↄ̃ↄ kúkuakɛ̀. Kɛ́ aa kúkuakɛ̀, ↄ̃ Lua tò aa Yeloboaũ ń Isaili zĩgↄ̃ↄ fù. 16Gↄↄ pↄ́ aalɛ bàalɛnɛ́, ↄ̃ Lua ń nánɛ́ ń ↄzĩ. 17Ɔ̃ Abia ń a gbɛ̃́ↄ Isailiↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ, an zĩgↄ̃ na maa pↄ́ gàgaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (500.000). 18Yudaↄ Isailiↄ bùsa gↄↄ bee, aa gbãamↄ̀nɛ́, kɛ́ aa sↄ̃kpàlɛ Dii ń deziↄ Luazi yã́i. 19Abia pɛ̀lɛ Yeloboaũ zĩgↄ̃ↄzi, ↄ̃ à ń wɛ̃́lɛeↄ sìmá, Bɛtɛli ń Yesanao ń Ɛfↄ̃nↄo ń zↄ̃ɛwia pↄ́ liaaiↄ. 20Yeloboaũ i dↄkↄ̃wa Abia gↄↄ lↄo, ↄ̃ Dii aà lɛ̀ a dɛ̀. 21Abia gbãa kã̀fĩ. Aà nↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaiɛ, aà nɛgↄ̃ɛↄ bao ń plao, nɛnↄɛↄ sↄ̃ gɛ̃o ń mɛ̀ndoo. 22Abia yã́ kĩniↄ ku ãnabi Ido taalau, yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ ń yã́ pↄ́ a òↄ píi. 23Abia gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Asa zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. Aà gↄↄ bùsu ku kílikiliɛ e wɛ̃̀ kwi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\