2 Lada 15

1Lua Nisĩna dɛ̀dɛ Odede nɛ́ Azaliawa, 2ↄ̃ à bↄ̀ gɛ̀ dai Asalɛ a òɛ̀: Kí Asa ń Yudaↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ, à ma yãma ápii. Dii kúánↄ, tó a zɛaànↄ. Tó a aà kĩ́i wɛ̀ɛlɛ, á aà e. Tó a pãkpàaàzi sↄ̃, a pãkpaáziɛ. 3Isailiↄ ku Lua sĩande sai a gↄↄplakɛ̀, sa'on yãdanɛdeↄ kuo, ikoyãↄ kuo. 4An taasikɛa guu aa ɛ̀a sù Dii ń Luawa, aa aà kĩ́i wɛ̀ɛlɛɛ, ↄ̃ aa aà è. 5Gↄↄ bee gɛa ge sua náai vĩo, dṹnia buiↄ píi kú gili zↄ̃ↄ guuɛ. 6Bui ń buio kↄ̃ tↄ̀ↄsↄmpa, wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo kↄ̃ dɛ̃ↄnzↄ̃, kɛ́ Lua ĩadàmá ń taasi píio yã́i. 7Ápiↄ sↄ̃ à sↄ̃dilɛ, ásu tó á ↄ gↄ̃ dↄázio, asa á a yãkɛa asea e. 8Kɛ́ Asa ãnabikɛyã pↄ́ ãnabi Azalia, Odede nɛ́ ò mà, à sↄ̃dìlɛ, ↄ̃ à tã́a pↄ́ kú Yuda bùsuu ń Bɛ̃yãmɛɛ bùsuoↄ wòlɛwolɛ píi ń pↄ́ pↄ́ kú Ɛflaiũ bùsu gusĩsĩde wɛ̃́lɛ pↄ́ a sìↄ guuↄ. À Dii gbagbakĩi pↄ́ kú Dii kpɛ́ bilandaa aɛ kɛ̀kɛ, 9ↄ̃ à Yudaↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kã̀aa píi ń Ɛflaiũ bui pↄ́ mↄ̀ zↄ̃̀lɛ ń guuↄ ń Manase buiↄ ń Simɛↄ buiↄ, asa wa è Dii aà Lua kuaànↄɛ, ↄ̃ wà bↄ̀lɛ Isaili bùsuu dasidasi, wà mↄ̀ nàwà. 10Kí Asa kpalablea wɛ̃̀ gɛ̃ode mↄ àaↄ̃de guu ↄ̃ aa kã̀aa Yelusalɛũ. 11Zĩbeezĩ aa sa'ò Diiwa ń pↄ́ pↄ́ aa nàaa aa sùòeↄ, zù mɛ̀n ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo (700) ń sãↄ mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000). 12Aa lɛgbɛ̃̀ aa mɛ̀ wà Dii ń deziↄ Lua kĩ́i wɛɛlɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, ń sↄ̃ iↄ kuwà. 13Gbɛ̃́ pↄ́ gì Dii Isailiↄ Lua kĩ́i wɛɛlɛi à gàɛ, nɛ́fɛ̃nɛnan nò, gbɛ̃zↄ̃ↄn nò, gↄ̃ɛn nò, nↄɛn nò. 14Aa lɛ́pi gbɛ̃̀ Diiɛ ń kↄ̃fĩ gbãao ń pↄna wiio ń kã̀aepɛao ń kuupɛaoɛ. 15Yuda bùsudeↄ pↄ kɛ̀na lɛ́ pↄ́ wa gbɛ̃̀pi yã́i, asa aa lɛ́pi gbɛ̃̀ ń nↄ̀sɛmɛndooɛ. Aa aà kĩ́i wɛ̀ɛlɛ ń pↄeão, ↄ̃ aa aà è, ↄ̃ a tò aa ĩ́ampakĩi è gupiiu. 16Kí Asa a dazi Maaka bↄ̀ kíakɛu se, kɛ́ à Asetaati lí pↄ́ Lua ye a gĩyãio pɛ̀lɛ yã́i. Kí Asa lípi zↄ̃̀ a pàa kɛ́lɛkɛlɛ, ↄ̃ à tɛsↄ̃̀wà Sedↄ̃ guzulɛu. 17À azĩa kpà Diiwa e a wɛ̃ni lɛ́uɛ, ãma i e gulɛsĩ pↄ́ wa bò sa'okĩi ũ Isaili bùsuuↄ dàaĩ píio. 18À vua ń ã́nusuo ń pↄpãle pↄ́ aàpi ń a maeo dìlɛ Dii pↄ́ ũↄ sɛ̀lɛ kàlɛ Dii kpɛ́u. 19Zĩ kuo e aà kpalablea wɛ̃̀ bla sↄosaideu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\