2 Lada 17

1Aà nɛ́ Yosafa zↄ̃̀lɛ aà gbɛu, ↄ̃ à sↄukɛ̀ Isailiↄ yã́ musu. 2À zĩgↄ̃ↄ kàlɛkalɛ Yuda bùsu wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ guu píi, mɛ́ à gudↄ̃akĩiↄ dìlɛdilɛ Yuda bùsuu ń Ɛflaiũ bui wɛ̃́lɛ pↄ́ aà mae kí Asa sìↄ. 3Dii kuaànↄ, asa à Dii zɛ́ sɛ̀ lá a dezi Davidi sɛ̀ káauwaɛ, i tã́aↄ kĩ́i wɛɛlɛo. 4À a mae Lua kĩ́i wɛ̀ɛlɛ, a aà yãdilɛaↄ kũa, i Isailiↄ ↄlɛsɛo. 5Dii tò à zĩ́napɛ̀lɛ kpalau, ↄ̃ Yudaↄ gbadàɛ̀ ḿpii, aà àizɛɛↄ ń aà gawio zↄ̃ↄ. 6Aà mi daa ía Dii yã́ musu, ↄ̃ à gulɛsĩ pↄ́ wa bò Yuda bùsuuↄ dàaĩ, à Asetaati lipɛlɛↄ zↄ̃̀zↄ̃. 7Aà kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu ↄ̃ à a ìwaɛ beeↄ gbàɛ yãdadainɛ́ Yuda wɛ̃́lɛↄ guu: Bɛnaili, Obadia, Zakali, Nɛtanɛli ń Mikaiao. 8Levii buiɛ beeↄ kú ń guu: Semaia, Nɛtania, Zebadia, Asaɛli, Semilamↄ, Yonatãa, Adonia, Tobia ń Tobadoniao. Ń sa'onaɛ beeↄ lↄ: Ɛlisama ń Yolaũo. 9Aa Dii ikoyã lá sɛ̀ aa gɛ̀ Yuda bùsu wɛ̃́lɛↄ kɛ̀ɛlɛò píi, aa yãdàdaonɛ́. 10Ɔ̃ vĩa bùsu pↄ́ liaa Yuda bùsuziↄ deↄ kũ̀kũ Dii yã́ musu píi, aai fɛlɛ Yosafawa ń zĩoo. 11Filitɛ̃ↄ mↄ̀ aà gbà ã́nusu, mɛ́ Laalubuↄ mↄ̀ɛ̀ ń sãsakaoↄ mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo (7.700) ń blesanaↄ mɛ̀n ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo (7.700). 12Yosafa lɛ́ kã́fĩ, aà gwea lɛ́ dɛdɛ. À zɛgikĩi gbãaↄ bò, à kũ̀sũakalɛwɛ̃lɛↄ kàlɛ Yuda bùsuu. 13À zĩ zↄ̃ↄ kɛ̀ Yuda wɛ̃́lɛↄ guu, mɛ́ a zĩgↄ̃ gↄ̃sa gbãaↄ vĩ Yelusalɛũ. 14Wà zĩgↄ̃piↄ nào an deziↄ uawaɛ. Yuda zĩgↄ̃ dↄaanaↄn kɛ: Adena ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basↄoo (300.000). 15A gbɛa Yohanani ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basiiↄ̃o (280.000). 16A gbɛa Amasia, Zikeli nɛ́ pↄ́ dↄ̀aa azĩa kpà Diiwa ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do (200.000). 17Bɛ̃yãmɛɛ bui nɛgↄ̃na Ɛliada ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do (200.000), baade ń a sáo ń a sɛ̀ngbaoo. 18A gbɛa Yozaba ń a zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do baosai (180.000), baade ń a gↄ̃kɛbↄↄ. 19Dↄaanapiↄ ku kía ìwaↄ guuɛ, gbɛ̃́ pↄ́ kía ń dílɛ Yuda bùsu wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ guuↄ bàasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\