2 Lada 19

1Kɛ́ Yudaↄ kí Yosafa lɛ́ su a bɛ Yelusalɛũ aafia, 2gu'ena Yehu, Anani nɛ́ bↄ̀ gɛ̀ daiaàlɛ, a òɛ̀: N dↄa gbɛ̃vãiↄlɛ maaa? N yea gbɛ̃́ pↄ́ za Diiguↄzi maaa? A yã́i Dii pↄ fɛ̃anzi. 3Ń beeo à yãmaa èma lↄ, kɛ́ n zɛò ǹ a kĩ́i wɛɛlɛ, ↄ̃ n wá bùsu Asetaati lipɛlɛↄ zↄ̃̀zↄ̃. 4Yosafa ìↄ ku Yelusalɛũ, ãma ìↄ bɛ gbɛ̃́ↄ guu za Bɛɛsɛba e Ɛflaiũ bùsu gusĩsĩdeuɛ, a tò gbɛ̃́ↄ ɛ̀a sù Dii ń deziↄ Luawa. 5À yã́kpalɛkɛnaↄ dìlɛdilɛ Yuda bùsu wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ guu. 6A ònɛ́: À laaidↄ yã́ pↄ́ álɛ kɛwa, asa i kɛ gbɛ̃nazĩna álɛ kɛɛ̀o, Diiɛ. Aↄ kúánↄ á yã́gↄ̃gↄ̃anɛ guuɛ. 7Àliↄ Dii vĩa vĩ. À laaika! Dii wá Lua lí yãfaasai kɛo, ìli gbɛ̃́ zãboo, ìli gbagusaɛsio. 8Yosafa Levii buieↄ ń sa'onaeↄ ń Isaili uabeleeↄ dìlɛ Yelusalɛũ Dii yã́kpalɛkɛnaↄ ũ aaↄ lɛkpaaↄ bↄaa. Ɔ̃ aa ku Yelusalɛũ. 9À yãdìlɛnɛ́ à mɛ̀: Àↄ Dii vĩa vĩ, í zĩkɛɛ̀ ń náaio ń nↄ̀sɛmɛndoo. 10Tó á gbɛ̃́ pↄ́ kú ń wɛ̃́lɛↄ guuↄ mↄ̀wá ń yã́o, gbɛ̃dɛa yã́ ge ikoyã pãlen nò, yãdilɛa ge ↄtondↄkĩi ge yãdilɛnɛn nò, àli lɛdamá, kɛ́ aasu tàaekɛ Diiɛ, i pↄkũmabↄbↄwá ń á gbɛ̃́ↄo yã́i. Àↄ kɛ màa, kɛ́ ásu duunakɛo yã́i. 11Sa'onkia Amalia mɛ́ á gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ Dii yã́pii musu. Isimaɛla nɛ́ Zebadia, Yudaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ mɛ́ á gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ kí yã́ musu. Levii buiↄ mɛ́ á lakɛ̃naↄ ũ. À sↄ̃dilɛ àↄ zĩkɛ yã́piↄwa, Dii iↄ kú ń gbɛ̃maaↄɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\