2 Lada 21

1Kɛ́ Yosafa gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Yeholaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 2Yeholaũ dãunaↄn kɛ: Azalia, Yeiɛli, Zakali, Azaliahu, Mikaila ń Sefatiao. Isailiↄ kí Yosafa nɛ́ↄn we píi. 3An mae ń gbá ã́nusu ń vuao ń pↄ́ bɛɛɛdeↄ maamaaɛ ń Yuda bùsu wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ, ↄ̃ à Yeholaũ kpà kpalau, kɛ́ aà yoaɛ yã́i. 4Kɛ́ Yeholaũ zĩ́napɛ̀lɛ gíũgiũ a mae kpalau, ↄ̃ à a dãunapiↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao ḿpii ń Yuda kíaeↄ lↄ. 5Aà wɛ̃̀ baakwi ń plaode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ swaaↄ̃ɛ. 6À Isaili kíaↄ ↄlɛsɛ̀ lán Ahabu bɛdeↄwaɛ, asa à Ahabu nɛnↄɛ sɛ̀ nↄ ũɛ, ↄ̃ à yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀. 7Dii i we Davidi buiↄ kàalɛo, kɛ́ aà bàa kú ń Davidio yã́i, asa à lɛgbɛ̃̀ɛ̀ à mɛ̀ aà bui aↄ dɛ kía ũ gↄↄpiiɛ. 8Yeholaũpi kpalablea gↄↄ Ɛdↄũↄ ńzĩa sì Yudaↄwa, ↄ̃ aa ńzĩa kía kpà. 9Ɔ̃ Yeholaũ gɛ̀ we ń a ìwaↄ ń a sↄ̃́goↄ píi, ↄ̃ Ɛdↄũↄ koezↄ̃̀aàzi ń a sↄ̃́godeↄ. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gwãasĩna, à ń kɛ̃aa à tà. 10Ɔ̃ Ɛdↄũↄ ńzĩa sì Yudaↄwa e ń a gbão. Gↄↄ bee ↄ̃ Libenadeↄ ńzĩa sì Yudaↄwa lↄ, kɛ́ Yeholaũ pãkpà Dii a deziↄ Luazi yã́i. 11À gulɛsĩↄ bò Yuda bùsu sĩ̀sĩↄwa se, ↄ̃ a tò Yelusalɛũdeↄ gbãlɛ̀ tã́a yã́ musu e Yudaↄ gɛ̀ kɛ̃̀ Diiwa. 12Ãnabi Ɛlia lá kpã̀sãɛ̀ à mɛ̀: Dii n dezi Davidi Lua mɛ̀, ni n mae Yosafa ge Yudaↄ kí Asa ↄlɛsɛo. 13N Isaili kíaↄ ↄlɛsɛ̀, ń tò Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi gbãlɛ̀ tã́a yã́ musu lá Ahabu bɛdeↄ kɛ̀wa. N n dãunaↄ dɛ̀dɛ lↄ, n mae bɛde pↄ́ an maa dɛnlapiↄ. 14Dii a to kìsia zↄ̃ↄ n gbɛ̃́ↄ le ń n nɛgↄ̃ɛↄ ń n naↄ ń n àizɛɛↄ píiɛ. 15Mpi sↄ̃, gyã zↄ̃ↄ a n le, i gↄↄplakɛnnↄ. Ńyↄ̃ nↄ̀sɛ gyã kɛ e ǹ n nↄna pa gbↄ̃ ũ. 16Dii Filitɛ̃ↄ ń Laalubu pↄ́ kú Etiopi saɛↄ sóikɛ̀ Yeholaũwa. 17Ɔ̃ aa lɛ̀lɛ Yudaↄwa aa sì ń bùsuu, aa kibɛ pↄ́ↄ sɛ̀lɛ píi ń aà nɛ́ↄ ń aà naↄ. Aà nɛgↄ̃ɛe i gↄ̃ɛ̀o, mɛ́ i kɛ aà nɛ́ gbɛzãna Aazia bàasio. 18Yã́piↄ píi gbɛa Dii tò gyã pↄ́ a gbã́gbãòo aà lè a nↄnau. 19Gyãpi gↄↄplakɛ̀aànↄ, a ye kaiaànↄ wɛ̃̀ pla, ↄ̃ gyãpi aà nↄnaↄ bↄ̀lɛ, à gà ń wãwã zↄ̃ↄo. Aà gbɛ̃́ↄ i tɛ́ zↄ̃ↄ kaɛ̀ aà gɛ̀ kpɛlaa yã́i lá aa kɛ̀ aà deziↄnɛwao. 20Yeholaũ wɛ̃̀ baakwi ń plaode guu ↄ̃ à kpalablèu, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ swaaↄ̃ɛ. Kɛ́ à ã́nuatò, gbɛ̃e i aà bɛɛkɛo, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Davidi wɛ̃́lɛu, wi aà mia kpakↄ̃i ń kía kĩniↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\