2 Lada 23

1A wɛ̃̀ soplade guu sa'onkia Yoiada bↄ̀ à sↄ̃dilɛ, ↄ̃ à lɛdoũkɛ̀ ń zĩgↄ̃ badeɛ beeↄ: Yeloaũ nɛ́ Azalia, Yohanani nɛ́ Isimaɛla, Ɔbɛdi nɛ́ Azalia, Adaia nɛ́ Maasea ń Zikeli nɛ́ Ɛlisafao. 2Aa Yuda bùsu kɛ̀ɛlɛ aa Levii buiↄ ń Isaili uabeleↄ kã̀aa wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, ↄ̃ aa sù sãnu Yelusalɛũ. 3Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń kãaapiↄ yãyè ń kío Lua ua. Ɔ̃ Yoiada mɛ̀: Kía nɛ́pi a kpalable, lá Dii a lɛgbɛ̃̀ Davidi buiↄ yã́ musuwa. 4Yã́ pↄ́ á kɛn kɛ: Tó á sa'onaↄ ń Levii buiↄ mↄ̀ gudↄ̃ai kã́mabogↄↄzĩ, á gãli sɛ̃́iadeↄ aaↄ Lua kpɛ́ bↄlɛↄ dↄ̃́a, 5á gãli plaadeↄ sↄ̃ íↄ kibɛ dↄ̃́a, á gãli àaↄ̃deↄ íↄ Ɛ̃kpalɛa Bↄlɛ dↄ̃́a, á gbɛ̃́ kĩniↄ sↄ̃, àↄ ku Dii ua. 6Gbɛ̃e su gɛ̃ Dii kpɛ́uo, mɛ́ i kɛ sa'onaↄ ń Levii bui pↄ́ lɛ́ zĩkɛ weↄ bàasio. Aamɛ aa gɛ̃u, asa aa gbãlɛao, gbɛ̃́ kĩniↄ sↄ̃ à zɛ ń zĩ pↄ́ Dii dàɛ́o. 7Levii buiↄ lia kízi, baade ń a gↄ̃kɛbↄↄ kũa, aai gbɛ̃́ pↄ́ sù gɛ̃̀ Dii kpɛ́u dɛ. Àↄ kú ń kío gu pↄ́ àlɛ gɛ́u píi. 8Levii buiↄ ń Yudaↄ kɛ̀ lá sa'onkia Yoiada ònɛ́wa. An baade ń a gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ kã́maboↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ mↄ́ ń lɛũkpakɛiↄ píi, asa Yoiada ì ń gãlie gbaɛo. 9Ɔ̃ Yoiada kí Davidi sↄ̃naↄ kpà zĩgↄ̃ badepiↄwa ń a sɛ̀ngbao pↄ́ kú Dii kpɛ́uↄ, a nɛ́na ń a zↄ̃ↄo. 10À gbɛ̃́ↄ kàlɛ Dii kpɛ́ ń a sa'okĩio kpɛɛlɛ, sɛa za Dii kpɛ́pi ↄplaa oi e a zɛɛ oi, baade ń a gↄ̃kɛbↄo kũa nɛ́ kíapi dↄ̃́aa yã́i. 11Ɔ̃ Yoiada ń a nɛ́ↄ bↄ̀ ń nɛ́pio, aa kíafua kpàɛ̀, aa Lua ikoyã lá kpàwà. Aa nísikà aà miwa aa aà kpà kía ũ, ↄ̃ baade mɛ̀: Lua kía dↄ̃ ń aafiao! 12Kɛ́ Atalia kĩ́a pↄ́ gbɛ̃́ↄ lɛ́ kɛ, aalɛ bàalɛ aalɛ wiilɛpi mà, ↄ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̀ ń kĩ́i Dii ua. 13Kɛ́ à wɛzù, à kí è zɛa a mↄ̀pɛlɛ saɛ Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ. Zĩgↄ̃ badeↄ ń kã̀aepɛnaↄ sĩ aà saɛ, mɛ́ gbɛ̃́pii lɛ́ pↄnakɛ aalɛ kã̀aepɛ, mɛ́ lɛ̀sinaↄ dↄaaa ń táasilɛao ń pↄ́'ↄbↄnaↄ. Ɔ̃ Atalia a pↄkasaↄ ga kɛ̃̀ à wii pã̀lɛ à mɛ̀: Wà bↄ̀ ma kpɛɛ! Wà bↄ̀ ma kpɛɛ! 14Sa'onkia Yoiada ò zĩgↄ̃ badepiↄnɛ: À nↄɛpi sɛ bↄò bàasi, í gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ tɛaàziↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao. Ásu à aà dɛ Dii uao. 15Gↄↄ pↄ́ nↄɛpi kà kibɛ bↄlɛ pↄ́ wì mɛ Sↄ̃́ Bↄlɛ guu, we wà aà kũ̀u wà aà dɛ̀. 16Ɔ̃ Yoiada lɛdoũkɛ̀ ń Diio, kɛ́ aàpi ń kío ń gbɛ̃́piio e aaↄ dɛ Dii gbɛ̃́ↄ ũ yã́i. 17Ɔ̃ wà gɛ̀ Baali kpɛ́ gbòo ḿpii, wà a sa'okĩiↄ ń a tã́aↄ wìwi, ↄ̃ wà Baali sa'ona Matã dɛ̀ sa'okĩipiↄ saɛ. 18Yoiada Dii ua nà Levii bui sa'onaↄnɛ ń ↄzĩ aaↄ wɛ́tɛi. Davidi mɛ́ ń dílɛdilɛ yãa à mɛ̀, aali sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Diiwa a ua ń pↄnakɛao ń lɛsiao, lá a ku Mↄizi ikoyã guuwa. 19À bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ Dii ua bↄlɛↄu, kɛ́ gbɛ̃́ gbãlɛae su gɛ̃uo, baa gbãlɛa kpele buin nò. 20Ɔ̃ à zĩgↄ̃ badeↄ sɛ̀ ń gbãadeↄ ń kpalablenaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi, aa bↄ̀ Dii ua ń kío, aa bↄ̀lɛ ń Musu Bↄlɛo aa gɛ̀ kibɛ, ↄ̃ aa kípi zↄ̃̀lɛ gĩ́naa, 21ↄ̃ gbɛ̃́pii pↄ kɛ̀na bùsupiu. Atalia dɛa ń fɛ̃ndao gbɛa, wɛ̃́lɛpi gↄ̃̀ yãkelesai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\