2 Lada 25

1Amazia wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à nà kpalableawa, à zↄ̃̀lɛ kpalau Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi mɛ̀ndosaiɛ. Aà da tↄ́n Yoadã, Yelusalɛũ nↄɛɛ. 2À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀, ãma i kɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo no. 3Kɛ́ à zĩ́napɛ̀lɛ kpalau, à a ìwa pↄ́ aa a mae dɛ̀ↄ dɛ̀dɛ. 4Lá a ku Mↄizi ikoyã láuwa, i ń nɛ́ↄ dɛdɛo. Lápi guu Dii mɛ̀, maeↄ ga ń nɛ́ↄ duuna yã́io, mɛ́ nɛ́ↄ ga ń maeↄ duuna yã́io. Baade a ga azĩa duuna yã́iɛ. 5Amazia Yudaↄ kã̀aa, ↄ̃ à Yudaↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kpaalɛ̀ gã ń gão an uaↄwa. À zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn basↄoↄ dↄaanaↄ dìlɛdilɛ ń zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ pↄ́o. Ɔ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge a dɛaↄ nào, aa kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basↄoo (300.000). An sↄu mà aa gɛ́ zĩlau, baade ń a sↄ̃nao ń a sɛ̀ngbaoo. 6À Isaili zĩgↄ̃ↄ sɛ̀ à fĩabònɛ́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basↄo (100.000) ń ã́nusuo tↄnu àaↄ̃ ń kĩnio. 7Ɔ̃ Lua gbɛ̃e mↄ òɛ̀: Kí, ńsu gɛ́ ń Isaili zĩgↄ̃piↄo, asa Dii kú ń Isailiↄ lↄo, a kú ń Ɛflaiũ buipiↄo. 8Baa tó n gɛ n nɛgↄ̃nkɛ kɛ̀ zĩlau, Lua a to n ibɛɛↄ n fuɛ, asa Lua mɛ́ gbãa vĩ à n misi ge à n sↄ̃ↄlɛ. 9Ɔ̃ Amazia Lua gbɛ̃́pi là à mɛ̀: Ãnusu pↄ́ ma fĩabòò Isaili zĩgↄ̃piↄnɛ sↄ̃ bɛ? Ɔ̃ Lua gbɛ̃́pi wèwà à mɛ̀: Dii a a gɛ̃ɛ kpama dɛ beea. 10Ɔ̃ Amazia Ɛflaiũ zĩgↄ̃ pↄ́ mↄ̀ a kĩ́ipiↄ gbàɛ ń bɛ. An pↄ pà Yudaↄzi maamaa, ↄ̃ aa tà ń bɛ ń pↄfɛ̃ zↄ̃ↄo. 11Amazia sↄ̃dìlɛ à dↄ̀aa a gbɛ̃́ↄnɛ Guzulɛ Wisideu, ↄ̃ à Ɛdↄũↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). 12Yuda zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ bɛ̃́ɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000), aa gɛ̀ńnↄ gbɛ musu, ↄ̃ aa ń zuzu zĩ́lɛ, aa pũ̀napũna ḿpii. 13Zĩgↄ̃ pↄ́ Amazia ń gbáɛ, i we aa gɛ̀anↄ zĩlauopiↄ, kɛ́ aalɛ tá, aa lɛ̀lɛ Yuda bùsu wɛ̃́lɛↄwa za Samali e à gɛ̀ pɛ̀ Bɛtoloniwa, aa gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ (3.000), ↄ̃ aa ń pↄ́ↄ nàaa dúuduu. 14Kɛ́ Amazia sù ń Ɛdↄũↄ dɛdɛao, à sù ń ń tã́aↄ. À ń pɛ̀lɛpɛlɛ azĩaɛ, ↄ̃ ìↄ kúlɛnɛ́, ìↄ tulaletikanɛ́ tɛ́a. 15Ɔ̃ Dii pↄ pà Amaziazi, à ãnabi zĩ̀wà à mɛ̀: Àkɛa ńlɛ kɛ Ɛdↄũↄ tã́aↄnɛ kɛ̀kɛi? Pↄ́ pↄ́ aai fↄ̃ Ɛdↄũↄ bↄ̀ n ↄzĩoa? 16Gↄↄ pↄ́ àlɛ yã'o kíɛ, ↄ̃ kípi òɛ̀: Wa n dilɛ ma lɛdamade ũ yã̀? Nílɛ! Tó n gi, wa n wɛtã fá! E ãnabipi àↄ gɛ́ nílɛi, à mɛ̀: Má dↄ̃ kɛ́ Dii zɛ̀ ń n dɛaoɛ, asa n yã́pi kɛ̀, ↄ̃ ni ma lɛdama mao. 17Yudaↄ kí Amazia lɛkpàaĩ ń a gbɛ̃́ↄ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Isailiↄ kí Yehoasi, Yoaaza nɛ́, Yehu tↄũnawa, a òɛ̀: Mↄ wà wɛsikↄ̃lɛ zĩlau. 18Isailiↄ kí Yehoasi wèwà à mɛ̀: Libã bùsu lɛaa lɛ́kpãsãkɛ̀ Libã bùsu sɛdɛ líɛ, à mɛ̀ aà a nɛnↄɛ kpã́sã a nɛ́wa, ↄ̃ Libã bùsu wài mↄ̀ ↄ̃zↄ̃̀ lɛaapiwa. 19N zĩblè Ɛdↄũↄwa, ↄ̃ n nzĩa sɛ̀ lɛsĩ, ńlɛ ĩ́anadã. Ǹ nzĩa to tɛɛɛ fá! Ɔ̃ ń ye ǹ sòle da ǹ yã'i nzĩaɛ ń Yudaↄ píia? 20Ɔ̃ Amazia i swã́sɛio. Bee bↄ̀ Lua kĩ́iɛ, kɛ́ à e Yudaↄ na Yehoasiɛ a ↄzĩ, kɛ́ aa kɛ̀ Ɛdↄũↄ tã́aↄnɛ kɛ̀kɛ yã́i. 21Ɔ̃ Isailiↄ kí Yehoasi mↄ̀ lɛ́lɛiwà. Aa wɛsìkↄ̃lɛ Yuda bùsu wɛ̃́lɛu Bɛsɛmɛsi. 22Isailiↄ Yudaↄ fù, ↄ̃ Yudapiↄ lɛ̀kↄ̃wa, baade tà a bɛ. 23Yehoasi Amazia kũ̀ Bɛsɛmɛsi we, à bↄ̀lɛaànↄ Yelusalɛũ, ↄ̃ à a bĩ́i gbòo gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla za Ɛflaiũ Bↄlɛu e à gɛ̀ pɛ̀ Gola Bↄlɛwa. 24À vua ń ã́nusuo ń pↄ́ pↄ́ kú Ɔbɛdɛdↄũ kĩ́i Lua ua sɛ̀lɛ píi ń pↄ́ pↄ́ kú kibɛ làasiuↄ. Ɔ̃ à gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ tàńnↄ Samali zĩ̀zↄↄ ũ. 25Yudaↄ kí Amazia kɛ̀ Yehoasi gaa gbɛa wɛ̃̀ gɛ̃oɛ. 26Amazia yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ń Isaili kíaↄ ladau za a daalɛa e a midɛawa. 27Za gↄↄ pↄ́ à bↄ̀ Dii kpɛ, wà lɛkpàaĩaàzi Yelusalɛũ, ↄ̃ à bàalɛ̀ tà Lakisi. Wà gbɛ̃́ↄ gbàɛ aa pɛ̀lɛaàzi, ↄ̃ wà aà dɛ̀ we. 28Wà aà gɛ sɛ̀ ń sↄ̃́o wà sùò, ↄ̃ wà aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\