2 Lada 26

1Ɔ̃ Yudaↄ Uzia kpà kía ũ aà mae Amazia gbɛu aà wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndoode guu. 2Ɔ̃mɛ Elata kɛ̀kɛ kàlɛ Yudaↄ pↄ́ ũ a mae gaa gbɛa. 3Aà wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndoode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ blakwi ń plaoɛ. Aà da tↄ́n Yekolia, Yelusalɛũ nↄɛɛ. 4À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ lá a mae Amazia kɛ̀wa. 5À Lua kĩ́i wɛ̀ɛlɛ gↄↄ pↄ́ Zakali lɛ́ vĩakɛa Luaɛ daɛ, ↄ̃ gↄↄ pↄ́ àlɛ Dii kĩ́i wɛɛlɛ, Dii tò aà yã́ↄ bↄ̀ maa. 6À gɛ̀ zĩkà ń Filitɛ̃ↄ, à Gata bĩ́i gbòo ń Yabenɛ pↄ́o ń Asedoda pↄ́o. Ɔ̃ à ɛ̀a wɛ̃́lɛↄ kàlɛ Asedoda fã́ani ń gupãleↄ Filitɛ̃ bùsuu. 7Lua dↄ̀aàlɛ Filitɛ̃ↄ ń Laalubu pↄ́ kú Guubaaliↄ ń Mɛu buiↄ yã́ musu. 8Amↄniↄ lɛ́ falubↄ Uziaɛ, ↄ̃ à tↄbↄ̀ e à gɛ̀ pɛ̀ Egipi zↄ̃lɛwa, asa à gbãakũ̀ lɛ́ gɛ́ɛ. 9Uzia gugwakĩi lɛsĩↄ bòbo Yelusalɛũ bĩ́i wa Gola Bↄlɛ ń Guzulɛ Bↄlɛo ń gola pãleo musu, mɛ́ a boa gbãa. 10À gugwakĩi lɛsĩↄ bòbo gbáau lↄ, mɛ́ à lↄ̀ↄ yↄ̃̀yↄ̃ dasi, kɛ́ a pↄtuoↄ vĩ dasi gusĩsĩdeu ń gusalalao yã́i. A buazĩkɛnaↄ ń vɛ̃ɛbu zĩkɛnaↄ vĩ gusĩsĩdeu ń gutaaedeo, asa a ye buaiɛ. 11A zĩgↄ̃ↄ vĩ, aaì gɛ́ zĩlau gã ń gão an dasilɛu. Gbɛ̃́ↄ tↄdↄdↄna Yeiɛli ń lakɛ̃na Maaseao ì ń tↄ́ dalau. Kí ìwaↄ do Anania mɛ́ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 12Uabele pↄ́ dɛ zĩgↄ̃piↄ dↄaana ũↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ pla ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (2.600). 13An zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do ń basↄo ń soplao ń ↄ̀aa pla ń basↄooɛ (307.500). Zĩ̀dↄ̃n saↄnɛ, mɛ́ aa gbãa vĩ aa dↄ kílɛ a ibɛɛↄ yã́ musu. 14Uzia sɛ̀ngbaoↄ ń sↄ̃naↄ ń mↄ̀ fùaↄ ń mↄ̀ ulaↄ ń sáↄ ń gbɛmaↄ kpà ń baadewa. 15À masĩni pↄ́ dↄ̃naↄ a taataa kɛ̀ↄ kɛ̀, a kàlɛ Yelusalɛũ bĩ́i gulɛsĩↄ ń bĩ́i golaↄwa aaↄ kaↄ ń gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ zuzu. Aà tↄ́ tà zã̀, asa Lua dↄnlɛ zↄ̃ↄ kɛ̀ɛ̀, ↄ̃ à gbãakũ̀. 16Kɛ́ Uzia gbãa'è màa, ↄ̃ à azĩa sɛ̀ lɛsĩ e à lɛ̀lɛ. À dↄ̀ɛ Dii a Luawa, à gɛ̃̀ aà kpɛ́u tulaletikaiɛ̀ tɛ́a a kátɛakĩiwa. 17Sa'onkia Azalia pɛ̀lɛaàzi ń Dii gbàgban wↄ́ↄdeↄ gbɛ̃ↄn basiiↄ̃. 18Aa gìɛ̀ aa mɛ̀: Uzia, ń zɛ́ vĩ ǹ tulaletikatɛa Diiɛo, sema Aalona bui sa'ona pↄ́ wà gbãbↄ̀nɛ́ↄ bàasio. Go aà kúkĩi la. N dↄɛ Dii Luawaɛ, a n kpɛla lↄo. 19Uzia tɛ́sibↄ kũa à tulaletikatɛao. Aà pↄ fɛ̃̀, ↄ̃ gↄↄ pↄ́ àlɛ kãa sa'onapiↄzi, ↄ̃ kusu bìlɛ aà mi'aɛwa ń wáa tulaletikatɛakĩi pↄ́ kú Dii kpɛ́u saɛ we. 20Kɛ́ sa'onkia Azalia ń sa'onaↄ aà gwà, aa è kusu bìlɛ aà mi'aɛwa, ↄ̃ aa kɛ̀ kpakpa aa bↄ̀lɛ. Aàpi sↄ̃ à kɛ̀ kpakpa à bↄ̀, kɛ́ Dii kusu zĩ̀wà yã́i. 21Kí Uzia gà ń kusupioɛ. Aà kpɛ́ kú adoaɛ, mɛ́ wà Dii kpɛ́ zↄ̃̀ɛ̀ lↄ. Aà nɛ́ Yotaũ mɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ kibɛ. Ɔ̃mɛ gↄ̃̀ Yudaↄ dↄaana ũ. 22Uzia yã́ kĩni kú ãnabi Isaia, Amↄzu nɛ́ taalau za a daalɛa e a midɛawa. 23À gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ kíaↄ vĩkĩi, ãma wi aà mia kpakↄ̃ińnↄo, asa wà mɛ̀, kusudeɛ. Ɔ̃ aà nɛ́ Yotaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\