2 Lada 28

1Aaza wɛ̃̀ baode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ. I yã́ pↄ́ Dii a Lua yei kɛ lá a dezi Davidiwao. 2À zɛ̀ ń Isaili kíaↄ yãkɛaoɛ, à mↄkàsakasa Baaliↄ ũ. 3À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Bɛninↄũ guzulɛu ń a nɛgↄ̃ɛↄ se. À yãbɛ̃ɛ kɛ̀ lá bui pↄ́ Dii ń yá Isailiↄnɛↄ ì kɛ yãawa. 4À sa'ò à tulaletikàtɛa gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄwa ń sĩ̀sĩↄ musuo ń lí yɛ̀lɛlɛↄ gbáuo píi. 5Ɔ̃ Dii aà Lua aà nà Siliↄ kíaɛ a ↄzĩ. Siliↄ zĩblèwà, aa aà gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ dasidasi, aa tàńnↄ Damasi. Dii aà nà Isailiↄ kíaɛ aà ↄzĩ lↄ, ↄ̃ Isailiↄ aà gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ dúuduu. 6Isailiↄ kí Pɛka, Lemalia nɛ́ aà gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ Yuda bùsuu gↄↄ do gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basoolo (120.000), kɛ́ Yudaↄ pãkpà Dii ń deziↄ Luazi yã́i. 7Ɛflaiũ bui nɛgↄ̃n Zikeli kíanɛ Maasea dɛ̀ ń kibɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ Azikaũo ń kí kwàasi Ɛlikanao. 8Isailiↄ ń daɛ Yuda nↄɛↄ kũ̀kũ ń ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do (200.000). Aa ń pↄ́ↄ nàaa lↄ maamaa, aalɛ táò Samali. 9Dii ãnabi Odede ku we. À gɛ̀ dai zĩgↄ̃ pↄ́ lɛ́ su Samaliↄlɛ, a ònɛ́: Dii á deziↄ Lua Yudaↄ nàɛ́ á ↄzĩɛ, kɛ́ aà pↄ pàńzi yã́i. Ɔ̃ a ń dɛdɛ ń pↄfɛ̃ pↄ́ gbã̀ zↄ̃̀ luawao. 10Ɔ̃ á ye Yudaↄ kɛ á zↄↄ ũ gↄ̃ɛ ń nↄɛo saa? Ápiↄ i tàaekɛ Dii á Luaɛ sↄ̃o lé? 11À ma yãma sa! À á gbɛ̃́ pↄ́ a ń kũkũ zĩ̀zↄ ũɛ beeↄ gbaɛ, asa Dii pↄ fɛ̃aázi maamaaɛ. 12Ɔ̃ Ɛflaiũ bui dↄaanaɛ beeↄ fɛ̀lɛ gì gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ su ń zĩlaoↄnɛ: Yohanani nɛ́ Azalia, Mɛsilemↄ nɛ́ Bɛlɛkia, Saluũ nɛ́ Yezekia ń Hadelai nɛ́ Amasao. 13Aa ònɛ́: Ásu su ń zĩgↄ̃ɛ beeↄ lao, kɛ́ wásu tàaekɛ Diiɛo yã́i. Á ye wá duuna ń wá tàaeↄ kã́fĩ yã̀? Wa tàaekɛ̀ɛ̀ maamaa kↄ̀, ↄ̃ aà pↄ fɛ̃a wá Isailiↄzi maamaa. 14Ɔ̃ zĩgↄ̃ↄ zĩ̀zↄↄ ń pↄ́ pↄ́ aa nàaaↄ tò we gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ ń ń kíaↄ wáa. 15Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń tↄ́ sìↄ zĩ̀zↄↄ sɛ̀, ↄ̃ aa pↄ́ pↄ́ wa nàaaↄ sɛ nà gbɛ̃́ pↄ́ kú puiziↄi. Aa pↄkasaↄ kpàmá ń kyaleↄ ń pↄbleao ń imiao, aa nísimàma ń bↄↄwa. Aa ń gbɛ̃́ pↄ́ gbãaoↄ dì zàa'ĩnaↄ kpɛ, aa gɛ̀ńnↄ ń gbɛ̃́ↄ kĩ́i wɛ̃́lɛ daminalikpɛdeu Yeliko, ↄ̃ aa sù Samali. 16Zĩbeezĩ kí Aaza gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Asiliↄ kíawa à mɛ̀, aà mↄ dↄalɛ, 17asa Ɛdↄũↄ mↄ̀ lɛ̀lɛ Yudaↄwa lↄ, aa zĩ̀zↄↄ kũ̀kũ. 18Filitɛ̃ↄ sↄ̃ aa lɛ̀lɛ Yuda bùsu gusĩsĩde wɛ̃́lɛↄ ń Nɛgɛvɛ wɛ̃́lɛↄwa, aa Bɛsɛmɛsi sì ń Ayalonio ń Gedeloo ń Sokoo ń Timinao ń Gimɛzoo ń a zↄ̃ɛwiaↄ, aa zↄ̃̀lɛu. 19Dii ↄtↄ̃̀ↄlɛ Yudaↄwa an kí Aaza yã́i, asa à bↄ̀ Dii kpɛɛ maamaa, aà yã́ mɛ́ tò Yudaↄ mɛkpà vãikɛawa. 20Asiliↄ kí Tigela Pilɛsɛɛ mↄ̀ Aaza kĩ́i, kási i dↄnlɛkɛɛ̀o, à aà tò yooyeaɛ. 21Kí Aaza Dii kpɛ́ pↄ́ↄ ń azĩa bɛ pↄ́ↄ ń Yuda kíaↄ pↄ́ↄ sɛ̀lɛ kpà Asiliↄ kíapiwa, kási a kee i gbɛsuo. 22Kua yooyeapi guu kí Aaza gì lɛ́ bↄ Dii kpɛɛ. 23À sa'ò Siliↄ kía pↄ́ aa a fuↄ tã́aↄwa, asa à mɛ̀, lá Damasi tã́apiↄ dↄ̀ńlɛ, má sa'omáɛ, aai dↄmalɛ sↄ̃. Ãma aà ↄ̃̀ↄkpakĩin we ń a gbɛ̃́ↄ píi. 24Kí Aaza Lua kpɛ́ pↄ́ↄ nàaa a zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ. À Dii kpɛ́ zɛ́ tà, ↄ̃ à sa'okĩiↄ pɛ̀lɛpɛlɛ Yelusalɛũ zɛ́kpaaↄ guu píi. 25À gulɛsĩↄ bòbo wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo Yuda bùsuu, kɛ́ wàli tulaletikatɛa we dii pãleↄnɛ, ↄ̃ à Dii a deziↄ Lua pↄ fɛ̀lɛò. 26Yã́ pↄ́ a kɛ̀ za a daalɛawa e a midɛawa kĩni kú Yuda kíaↄ ń Isaili kíaↄ ladau. 27Kɛ́ à gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Yelusalɛũ, ãma wi aà mia kpakↄ̃i ń Yuda kíaↄo. Ɔ̃ aà nɛ́ Ezekia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\