2 Lada 35

1Yosia Gɛ̃amusu dikpɛkɛ̀ Diiɛ Yelusalɛũ, ↄ̃ wà Gɛ̃amusu sa'obↄↄ kòlokpakpa mↄ sɛ̃́ia gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosaidezĩ. 2À sa'onaↄ dàzĩu, à ń gba sↄ̃ Dii kpɛ́ zĩ pↄ́ aa kɛ yã́ musu. 3A ò Levii bui pↄ́ wà ń kpá Diiwa, aaì yãdada Isailiↄnɛↄnɛ: À Lua kpagolo dilɛ kpɛ́ pↄ́ Isailiↄ kí Davidi nɛ́ Salomↄↄ dↄ̀u, ásu da á gã̀u lↄo. Àli zↄble Dii á Luaɛ ń a gbɛ̃́ Isailiↄ. 4Á baade sↄukɛ gã ń gão á deziↄ uawa, lá Isailiↄ kí Davidi ń aà nɛ́ Salomↄↄo dàlauwa. 5Àↄ sĩa Dii ua, á gbɛ̃eↄ iↄ kú ń á gbɛ̃́ Isailiↄ gã ń gão, 6í ń Gɛ̃amusu sa'obↄↄ kòlokpakpanɛ́. À gbãbↄ ázĩaɛ, í sãpiↄ kɛkɛ á gbɛ̃́ↄnɛ, kɛ́ aa e kɛ lá Dii dà Mↄiziɛ a òwa. 7Yosia azĩa sãↄ ń a bleↄ kpà gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄwa Gɛ̃amusu sa'obↄↄ ũ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi (30.000) ń zuↄ ↄ̀aa gɛ̃o (3.000). 8Aà ìwaↄ gbɛ̃́ↄ gbà pↄ́ ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ sↄ̃. Lua ua dↄaanaↄ Ilikia ń Zakalio ń Yeiɛlio sa'onaↄ gbà Gɛ̃amusu sa'obↄↄ ↄ̀aa kuɛ'aaↄ̃ (2.600) ń zuↄ ↄ̀aa do ń basↄoo (300). 9Kↄnania ń Semaiao ń a dãuna Nɛtanɛlio ń Asabiao ń Yeiɛlio ń Yozabao mɛ́ Levii bui kíaↄ ũ. Aa Levii buiↄ gbà Gɛ̃amusu sa'obↄↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000) ń zuↄ ↄ̀aa pla ń basↄoo (500). 10Ɔ̃ wà Lua gbagbazĩ sↄukɛ̀, sa'onaↄ sĩa ń zɛkĩi, mɛ́ Levii bui kĩniↄ ku we gã ń gão lá kí dìlɛwa. 11Aa Gɛ̃amusu sa'obↄↄ kòlokpakpa, ↄ̃ sa'onaↄ a au sì wa lɛ̀ sa'okĩiwa. Levii bui pↄ́piↄ báa bò, 12ↄ̃ aa pↄ́ pↄ́ wì a pↄ́ kàtɛu à tɛ́kũ bↄ̀ adoa, aa kpà ń gbɛ̃́ Isailiↄwa gã ń gão aa sↄ̃ò Diizi, lá a ku Mↄizi taalauwa. Màaɛ lↄ ń zuↄ. 13Levii buiↄ Gɛ̃amusu sa'obↄↄ kpàtɛa lá wa dìlɛwa, ↄ̃ aa zùnↄↄ kà taↄ ń ooↄ ń dàaↄ guu, aa a fùukɛ̀, ↄ̃ aa gɛ̀ò gbɛ̃́ↄnɛ kpakpa. 14Bee gbɛa ↄ̃ aa ńzĩa pↄ́ kɛ̀kɛ ń sa'onaↄ, asa Aalona bui sa'onapiↄ lɛ́ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ nísi tɛ́kũↄ o e gu gɛ̀ sìòɛ. 15Asafa bui lɛ̀sinaↄ kú ń zɛkĩi lá Davidi dìlɛwa, Asafa buiↄ ń Emani buiↄ ń kí gu'ena Yedutu buiↄ. Bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana pↄ́ kú bↄlɛ ń bↄlɛo aai go ń tíao, an gbɛ̃́ Levii buiↄ mɛ́ ń pↄ́ kɛ̀kɛnɛ́. 16Zĩbeezĩ wà Dii gbàgba a zɛ́wa, wà Gɛ̃amusu dikpɛkɛ̀, mɛ́ wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò aà gbagbakĩiwa, lá kí Yosia dìlɛwa. 17Gↄↄ bee Isaili pↄ́ kú weↄ Gɛ̃amusu dikpɛkɛ̀, ↄ̃ aa Kàaso dikpɛkɛ̀ gↄↄ sopla. 18Za ãnabi Samuɛli gↄↄ wi Gɛ̃amusu dikpɛpi kɛ à kà màao. Isailiↄ kíae i dikpɛpi kɛ lá Yosia kɛ̀wao. Sa'onaↄ ku we ń Levii buiↄ ń Yudaↄ píi ń Isaili pↄ́ kú weↄ ń Yelusalɛũdeↄ. 19Wà Gɛ̃amusu dikpɛpi kɛ̀ kí Yosia kpalablea wɛ̃̀ bao plasaide guuɛ. 20Yosia Lua kpɛ́ yãkɛkɛa gbɛa píi Egipiↄ kí Nɛko lɛ́ gɛ́ zĩkai Kaakemi, Uflata saɛ, ↄ̃ Yosia bↄ̀ gɛ̀wà ń zĩo. 21Nɛko gbɛ̃́ↄ zĩ̀wà à mɛ̀: Yudaↄ kía, bↄ́ mɛ́ wá daai? I kɛ ḿmɛ ↄ̃ málɛ mↄ́ zĩkainnↄ gbão, ma ibɛɛↄnɛ. Lua mɛ̀ mà kɛ kpakpa. Lá a kumanↄ, ńsu kpaɛ̀o, kɛ́ asu n dɛo yã́i. 22Kási Yosia i mikɛ̃wào, i yã́ pↄ́ Lua dà Nɛkoɛ a òɛ mao, ↄ̃ à azĩa lìlɛ, à gɛ̀wà ń zĩo Mɛgido gusalalau. 23Kɛ́ kàzunaↄ kí Yosia pà, ↄ̃ a ò a ìwaↄnɛ: À ma sɛ tamanↄ, wà ma wiwiɛ we. 24Ɔ̃ aà ìwapiↄ aà bↄ̀ a sↄ̃́go guu wà aà dà a sↄ̃́go plaade guu wà tàò Yelusalɛũ. À gà, ↄ̃ wà aà mia kpàkↄ̃i ń aà deziↄ. Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ aà gɛ ↄ́ↄlↄ̀ ḿpii. 25Ɔ̃ Zelemii wɛ̃nalɛ dà ń Yosiao. E gbã gↄ̃ɛ ń nↄɛo lɛ̀sinaↄ ì lɛpi si Yosia yã́ musuɛ, tó aalɛ wɛ̃nalɛ sí. Ɔ̃ wɛ̃nalɛsia gↄ̃̀ fɛlɛkaa ũ Isaili bùsuu, lɛpiↄ ku wɛ̃nalɛ taalau. 26- 27Yosia yã́ kĩni pↄ́ a kɛ̀ za a daalɛawa e a midɛawa ku Isaili kíaↄ ń Yuda kíaↄ ladau ń gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀ Diiɛ à zĩkɛ̀ yã́ pↄ́ kú aà ikoyã láuwao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\