2 Lada 36

1Ɔ̃ Yudaↄ Yosia nɛ́ Yoaaza kpà kía ũ aà gbɛu Yelusalɛũ. 2Yoaaza wɛ̃̀ bao ń àaↄ̃ode guu ↄ̃ à kpalablèu, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ mↄ àaↄ̃ɛ. 3Ɔ̃ Egipiↄ kí Nɛko aà bↄ̀ kpalau Yelusalɛũ, ↄ̃ à mɛ̀ Yuda bùsudeↄ falubↄɛ ã́nusu tↄnu àaↄ̃ ń kĩnio ń vuao kiloo bla sↄosai. 4À Yoaaza vĩ̀i Ɛliakiũ kpà Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ kía ũ, ↄ̃ à aà tↄ́ lìlɛɛ̀ Yoakiũ. Ɔ̃ à Ɛliakiũ dãuna Yoaaza kũ̀ tàò Egipi. 5Yoakiũ wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à kpalablèu, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ kuɛdoɛ. À yã́ pↄ́ Dii a Lua yeio kɛ̀. 6Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄ̀ lɛ̀lɛwà, à mↄgotɛ̃ gala kpàɛ̀ à taaànↄ Babɛli. 7Nɛbukanɛza Dii kpɛ́ pↄeↄ sɛ̀lɛ tàò, a kàlɛ a bɛ Babɛli. 8Yoakiũ yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ń Yuda kíaↄ ladau ń yãbɛ̃ɛ pↄ́ a kɛ̀ↄ ń vãi pↄ́ wa èwàↄ. Ɔ̃ aà nɛ́ Yɛkↄnia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 9Yɛkↄnia wɛ̃̀ bao plasaide guu ↄ̃ à kpalablèu, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ mↄ àaↄ̃ ń gↄↄ kwioɛ. À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀. 10Kɛ́ í bↄ̀ ɛu, kí Nɛbukanɛza gbɛ̃́ↄ zĩ̀, ↄ̃ wà aà kũ̀ sùò Babɛli ń Dii kpɛ́ pↄ́ ↄdeↄ. À aà desɛ̃ Zedekia kpà Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ kía ũ. 11Zedekia wɛ̃̀ bao ń mɛ̀ndoode guu ↄ̃ à kpalablèu, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ kuɛdoɛ. 12À yã́ pↄ́ Dii a Lua yeio kɛ̀, i azĩa busa ãnabi Zelemii pↄ́ Dii yã'òɛɛo. 13Kí Nɛbukanɛza tò à lɛgbɛ̃̀ɛ à mɛ̀ á sì ń Luao a bↄ aà kpɛo, ↄ̃ à bↄ̀ aà kpɛ. Aà swã́ gbãakũ̀, à gì ɛa sui Dii Isailiↄ Luawa fĩ́afĩa. 14Ɔ̃ sa'on dↄaanaↄ ń gbɛ̃́ↄ dↄaanaↄ bↄ̀ Dii yã́ kpɛ sↄ̃, aa zɛ̀ ń yãbɛ̃ɛ pↄ́ buipãleↄ kɛ̀ↄ, aa kpɛ́ pↄ́ Dii dìlɛ a pↄ́ ũ gbãlɛ̀. 15Dii an deziↄ Lua ìↄ ãnabiↄ zĩmá mↄ̀ↄmↄↄ, asa à a gbɛ̃́ↄ wɛ̃nagwà ń a kpɛ́o, 16ↄ̃ aa Lua zĩnapiↄ kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ, aa sakà Luapi yã́u. Aa aà ãnabipiↄ àlafiikɛ̀ e aà pↄ gɛ̀ pàńzi, a weea vĩo. 17Ɔ̃ à Babiloniↄ kía gbàɛmá, à gɛ̀ lɛ̀lɛmá. Kíapi ń ɛ̀waasoↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao Dii ua. Dii i ɛ̀waasoↄ ń wɛ̃́ndiaↄ wɛ̃nagwao ge maezↄ̃ↄↄ ge gbɛ̃ ziↄ, à ń náɛ̀ a ↄzĩɛ. 18Ɔ̃ à Dii kpɛ́ pↄ́ↄ sɛ̀lɛ tàò Babɛli píi, a zↄ̃ↄ ń a nɛ́nao, ń Dii kpɛ́ àizɛɛↄ ń kí ń a ìwaↄ àizɛɛↄ píi. 19Ɔ̃ aa tɛsↄ̃̀ Lua kpɛ́wa, aa Yelusalɛũ bĩ́i gbòo. Aa tɛsↄ̃̀ a ua maaↄwa, aa pↄ́ bɛɛɛdeↄ ↄ̃̀ↄkpà píi. 20Kíapi gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ bɛ̃́ɛ, wi ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaooↄ kũ̀kũ zↄↄ ũ api ń a nɛ́ↄ, à tàńnↄ Babɛli e Pɛɛsiↄ gɛ̀ kpalablèò. 21Isaili bùsu ĩ́ampakĩi è sa. Kɛ́ à gↄ̃̀ da gii, a ĩ́ampaa e wɛ̃̀ bàaↄ̃kwi gɛ̀ pàò, lá Dii dà Zelemiiɛ a òwa. 22Pɛɛsiↄ kí Kilusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu ↄ̃ Dii tɛkpàaàgu, kɛ́ yã́ pↄ́ a dà Zelemiiɛ a ò e kɛ yã́i. Ɔ̃ Kilusi kpàwakɛ̀ a bùsu gupiiu, ↄ̃ à gbàsa kɛ̃̀ láu à mɛ̀: 23Yã́ pↄ́ ma Pɛɛsiↄ kí Kilusi má òn kɛ: Dii Lua Musude tò dṹnia kpala píi gↄ̃̀ ma pↄ́ ũ, ↄ̃ a dìlɛmɛɛ mà kpɛdↄɛ Yelusalɛũ, Yuda bùsuu. Á gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ aà gbɛ̃́ ũↄ, à fɛlɛ à á taanankɛ we, Dii á Lua iↄ kúánↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\