2 Lada 5

1Kɛ́ Salomↄↄ Dii kpɛ́ zĩpi kɛ̀ a làa píi, ↄ̃ à mↄ̀ ń vuao ń ã́nusuo ń pↄ́ pↄ́ a mae Davidi dìlɛ Lua pↄ́ ũↄ, a kà Lua kpɛ́ làasiu. 2Ɔ̃ kí Salomↄↄ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi Yelusalɛũ, an bui dↄaanaↄ ń ń uabeleↄ píi, aa mↄ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛ́ Davidi wɛ̃́lɛ Siↄna wà suò. 3Ɔ̃ Isailiↄ kã̀aaaàzi ḿpii mↄ soplade dikpɛgↄↄzĩ. 4Kɛ́ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kà píi, ↄ̃ Levii buiↄ Dii kpagolopi sɛ̀ 5ń kpaaũkpɛo ń Dii pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ. Levii bui pↄ́ dɛ sa'onaↄ ũ mɛ́ pↄ́piↄ sɛ̀, 6ↄ̃ kí Salomↄↄ ń Isaili pↄ́ kã̀aaàziↄ sa'ò ń sãↄ ń zuↄ kpagolopi aɛ. Pↄ́ pↄ́ à sa'òopiↄ dasi kɛ̀ zài, wi fↄ̃ nàoo. 7Ɔ̃ sa'onaↄ gɛ̃̀ ń Dii bàakuańnↄ kpagoloo a kpɛ́u e kpɛa pↄ́ wì mɛ luakukĩi. Aa dìlɛ a dilɛkĩi we malaika gã̀sĩadeↄ zíɛ. 8Malaikapiↄ gã̀sĩa poopooa gu pↄ́ kpagolo ń a sɛ́liↄ kuua. 9A sɛ́lipiↄ gbã̀a, wì a lɛ́ e kpɛ́pi kpɛɛlɛ, wìli e uao. Lípiↄ ku we e gbã. 10Pↄe ku kpagolopi guuo, mɛ́ i kɛ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n pla pↄ́ Mↄizi dàu Olebu, gu pↄ́ Dii mɛ̀ a bàa aↄ kú ń Isailiↄ ń bↄa Egipi gbɛa bàasio. 11Ɔ̃ sa'onaↄ bↄ̀lɛ Dii kpɛ́u. Gↄↄ bee sa'ona gãli pↄ́ kú we gbãbↄ̀ ńzĩaɛ píi kↄ̀. 12Levii bui pↄ́ dɛ lɛ̀sina ũↄ, Asafa ń Emanio ń Yedutuo ń ń nɛ́ↄ ń ń dãunaↄ sĩ píi sa'okĩi gukpɛ oi ń bàabaa pↄkasaↄ dadaa, aalɛ sɛ̃́sɛ̃naↄ lɛ́ ń mↄↄnaↄ ń domaↄ. Sa'on kã̀aepɛnaↄ kú ń guu lↄ gbɛ̃ↄn basoolo. 13Kã̀ae'ↄ ń lɛo dàkↄ̃i lán pↄ mɛ̀ndowa, aalɛ Dii táasilɛ, aalɛ lɛ́mawà. Aalɛ lɛsi ń kã̀aeↄ ń sɛ̃́sɛ̃naↄ ń pↄ́'ↄbↄn pãleↄ, aalɛ Dii táasilɛ aalɛ mɛ: A maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. Tɛlu Dii kpɛ́pi pà, 14ↄ̃ sa'onaↄ i fↄ̃ gɛ̃̀ zĩkɛi weo tɛlupi yã́i, asa Dii gawi kpɛ́pi pàɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\