2 Lada 6

1Ɔ̃ Salomↄↄ mɛ̀: Dii mɛ̀ áↄ ku tɛlu sia guuɛ. 2Ɔ̃ a ò Diiɛ: Ma kpɛ́ lɛsĩɛ bee dↄ̀nɛ kɛ́ ǹyↄ̃ kuu gↄↄpiiɛ. 3Ɔ̃ à lìli aɛdↄ̀ bílawa à samaa'ònɛ́. 4Ɔ̃ à mɛ̀: Wà gbãakpa Dii Isailiↄ Luazi! À lɛgbɛ̃̀ ma mae Davidiɛ, ↄ̃ à kɛ̀ɛ̀ lá a òwa. Asa à mɛ̀ 5za gↄↄ pↄ́ a a gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ Egipi, i Isaili wɛ̃́lɛe dilɛ wà kpɛdↄuɛo, mɛ́ i gbɛ̃e dilɛ a gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũo, 6ↄ̃ à Yelusalɛũ dìlɛ kɛ́ a tↄ́ àↄ kuwà, mɛ́ à Davidi dìlɛ a gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũ. 7Kɛ́ ma mae Davidi ye kpɛdↄ Dii Isailiↄ Luaɛ, 8ↄ̃ Diipi òɛ̀ kpɛdↄaɛ kɛ́ a tↄ́ e àↄ kuwà làasoo pↄ́ a kɛ̀pi maaɛ, 9ãma i kɛ aàpi mɛ́ a dↄɛo, aàzĩa nɛ́e mɛ́ a dↄɛ. 10Dii kɛ̀ lá à lɛgbɛ̃̀ɛ̀wa, ↄ̃ ma gↄ̃ ma mae Davidi gɛ̃ɛ ũ, ma zↄ̃lɛ kpalau Isailiↄ guu, lá Dii Isailiↄ Lua a lɛgbɛ̃̀wa, ↄ̃ ma kpɛ́pi dↄ̀ɛ̀, kɛ́ aà tↄ́ e àↄ kuwà yã́i. 11We ma Dii kpagolo dìlɛu. Dii bàa kua ń a gbɛ̃́ Isailiↄ yã́ kú a guu. 12Salomↄↄ gɛ̀ zɛ̀ Dii gbagbakĩi kpɛɛlɛ Isaili pↄ́ kãaaa weↄ wáa píi, ↄ̃ à ↄsɛ̀ musu plapla. 13Salomↄↄpi gĩ́na bò yãa ń mↄgotɛ̃o ua guoguoɛ. A gbã̀a ń a yàasao gã̀sĩsuu sↄ́sↄoɛ, a lɛsĩ sↄ̃ àaↄ̃. Ɔ̃ à dɛ̀dɛ gĩ́napiwa à kùlɛ a kosowa Isaili pↄ́ kãaaa weↄ aɛ, à ↄsɛ̀ musu 14à mɛ̀: Dii Isailiↄ Lua, gbɛ̃e muaannↄ musu ge zĩ́lɛo. N gbɛ̃kɛ guu n bàa kú ń n zↄ̀blena pↄ́ aa ku lá ń yeiwa ń nↄ̀sɛmɛndooↄɛ. 15N yã́ pↄ́ n a lɛgbɛ̃̀ n zↄ̀blena ma mae Davidiɛ kɛ̀. Ń ò ń lɛ́o yãaɛ, gbã sa ↄ̃ ń kɛ̀. 16Tia kɛ́wa Dii Isailiↄ Lua, n lɛgbɛ̃̀ n zↄ̀blena ma mae Davidiɛ n mɛ̀, tó aà buiↄ ńzĩa kũa dↄ̃ mɛ́ aa ku lá ń yeiwa, aa n ikoyã kũa láaàwa, aaↄ zↄ̃lɛa kpalau Isailiↄ guu gↄↄpiiɛ. 17Dii Isailiↄ Lua, to yã́ pↄ́ ń ò n zↄ̀blena Davidiɛ kɛ sĩana ũ sa. 18Lua, ńyↄ̃ↄ kú ń gbɛ̃nazĩnaↄ zĩ́lɛ la yãma yã̀? Gwa, n bɛ pↄ́ kú musu ń gu pↄ́ kú musumusuo píi a fↄ̃ n sio, belenkɛ kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀nɛɛ bee sa. 19Dii ma Lua, mapi n zↄ̀blenawa wɛ́ gwa, ní ma wabikɛa ń ma sùuugbɛaamao sí. Swã́sɛ wii pↄ́ mapi n zↄ̀blena málɛ lɛ́ma ń wabi pↄ́ málɛ kɛmaozi. 20To n wɛ́ àↄ pɛa kpɛ́ɛ beewa gwãasĩna ń fãanɛo, gu pↄ́ n mɛ̀ n tↄ́ aↄ kuwàɛ beepi. Wabi pↄ́ mapi n zↄ̀blena málɛ kɛ ń aɛo dↄa gupiwa ma. 21Tó mapi n zↄ̀blena ge n gbɛ̃́ Isailiↄ aɛdↄ̀ guɛ beewa, mɛ́ wa wabikɛ̀ma, nìli wá wabikɛa si za n kúkĩi musu, ní sùuukɛwanↄ. 22Tó gbɛ̃́ tàaekɛ̀ a gbɛ̃́deeɛ, mɛ́ wa òɛ̀ aà mɛ á sì ń n tↄ́o, tó à mↄ̀ mɛ́ à mɛ̀ á sì ń n tↄ́o n gbagbakĩi kpɛɛlɛ kpɛ́ɛ beeu, 23nìli síńnↄ kua za musu, ní ↄlↄnɛ́. Nìli yã́gↄ̃gↄ̃ n zↄ̀blenaↄnɛ, ní fĩabo tàaedeɛ, aà yãkɛa i wi aà musu, ní tó yã́ bↄ ń yãesaideo na, wí e dↄ̃ kɛ́ i yãe kɛo. 24Tó n gbɛ̃́ Isailiↄ ibɛɛↄ zĩblèmá duuna pↄ́ aa kɛ̀ yã́i, mɛ́ aa tàńnↄ, mɛ́ aa ɛ̀a sùma aa n sisi, tó aa wabikɛ̀ma aa sùuugbɛ̀ama kpɛ́ɛ beeu, 25kua za musu nìli síńnↄ, ní ń duuna kɛ̃́má, ní suńnↄ bùsu pↄ́ ń kpà ń deziↄwaɛ beeu. 26Tó luabɛ gↄ̃̀ da wáiwai, lou lɛ́ mao kɛ́ aa duunakɛ̀nɛ yã́i, tó aa aɛdↄ̀ guɛ beewa, aa wabikɛ̀ma aa n sisi, mɛ́ aa mikɛ̃̀ ń duunaↄnɛ kɛ́ n ń wɛtã̀ yã́i, 27kua za musu nìli síńnↄ, ní ń duuna kɛ̃́má. Nìli ń da zɛ́ maawa, ní tó lou ma bùsu pↄ́ ń kpà n gbɛ̃́ↄwa an pↄ́ ũɛ beeu. 28Tó nↄana ge gagyã kà bùsuɛ beeu, ge pↄ́wɛn gbↄ̃si ge pↄ́ fukpaa ge kwasutɛ̃ↄ ge sɛ̃sɛwɛkwaↄ ge tó ibɛɛↄ koezↄ̃̀ ń wɛ̃́lɛezi ge tó músi ge gyã gɛ̃̀ńgu, 29tó an gbɛ̃e yã́ pↄ́ a le dↄ̃̀ ń wãwã pↄ́ àlɛ kɛo, mɛ́ à ↄdↄ̀ kpɛ́ɛ bee oi, mɛ́ à wabikɛ̀ma à sùuugbɛ̀ama, 30kua za musu nìli síaànↄ. Nìli sùuukɛaànↄ, ní fĩaboɛ̀ aà yãkɛawa, asa ń aà nↄ̀sɛ dↄ̃. Ḿmɛ ń gbɛ̃́pii nↄ̀sɛ dↄ̃. 31Màa aaliↄ vĩakɛnɛ, aaↄ ku lá ń yeiwa e ń wɛ̃ni lɛ́u bùsu pↄ́ ń kpà ń deziↄwaɛ beeu. 32Tó bↄ̀mↄ pↄ́ dɛ n gbɛ̃́ Isaili bui ũo bↄ̀ bùsu zã̀zãu à mↄ̀ n tↄ́ zↄ̃ↄ yã́i ń n ikoyão ń n ↄ pↄ́ pooa yã́o, tó à aɛdↄ̀ kpɛ́ɛ beewa à wabikɛ̀ma, 33kua za musu nìli síaànↄ, ní yã́ pↄ́ a gbɛ̀ama kɛɛ̀, kɛ́ dṹnia bui píi e n tↄ́ dↄ̃, aai vĩakɛnɛ, lá n gbɛ̃́ Isailiↄ ì kɛnɛwa, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ n tↄ́ kú kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀ɛ beewa. 34Tó n gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ zĩkai ń ń wɛ̀lɛↄ zĩlau, gu pↄ́ n ń zĩ́u píi, tó aa aɛdↄ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ ń dìlɛɛ bee ń kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀nɛɛ beeowa, mɛ́ aa wabikɛ̀ma, 35kua za musu nìli síńnↄ sùuu pↄ́ aa gbɛ̀ama yã́ musu, ní tó yã́ bↄńnↄ na. 36Tó aa duunakɛ̀nɛ, lá gbɛ̃e ku à gí duunakɛio, mɛ́ n pↄ pàńzi n ń ná ń wɛ̀lɛↄnɛ ń ↄzĩ, mɛ́ aa tàńnↄ ń bùsuu zĩ̀zↄↄ ũ bùsu zã̀zã ge a kãina guun nò, 37tó aa nↄ̀sɛlìlɛ bùsu pↄ́ aalɛ zↄblepiu, mɛ́ aa ɛ̀a sùuugbɛ̀ama we aa mɛ̀ wà duunakɛ̀, wà tàaekɛ̀, wà yãvãikɛ̀, 38tó aa ɛ̀a sùma ń nↄ̀sɛmɛndoo ń pↄeão píi za bùsu pↄ́ wà tàuńnↄ, aalɛ zↄbleu, tó aa aɛdↄ̀ bùsu pↄ́ ń kpà ń deziↄwa ń wɛ̃́lɛ pↄ́ ń dìlɛo ń kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀nɛɛ beeowa, mɛ́ aa wabikɛ̀ma, 39kua za musu nìli síńnↄ sùuu pↄ́ aa gbɛ̀ama yã́ musu, ní tó yã́ bↄńnↄ na, ní sùuukɛ ń n gbɛ̃́ pↄ́ aa duunakɛ̀nɛↄ. 40Tia kɛ́wa ma Lua, to n wɛ́ àↄ pɛa guɛ beewa, ní swã́sɛ wabi pↄ́ wa su kɛma lai. 41Dii Lua, pila su n kúkĩi sa, mpi ń n gbãa kpagoloo. Dii Lua, to gbɛ̃́ↄ suabaa àↄ dↄ n sa'onaↄ sↄ̃wa, to n yãmanaↄ pↄnakɛ n maa yã́i. 42Dii Lua, ńsu bↄ kía pↄ́ ń kpà kpɛo. To gbɛ̃kɛ pↄ́ ń kɛ̀ n zↄ̀blena Davidiɛ yã́ àↄ dↄngu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\