2 Lada 7

1Kɛ́ Salomↄↄ wabikɛ̀ a làa, tɛ́ bↄ̀ luabɛ à sù sa pↄ́ a ò pↄ́ↄwa à tɛkũ̀, ↄ̃ Dii gawi kpɛ́pi pà. 2Sa'onaↄ i fↄ̃ gɛ̃̀uo, Dii gawi pↄ́ kpɛ́pi pà yã́i. 3Kɛ́ Isailiↄ tɛ́pi sua è ń Dii gawipio a kpɛ́ musu, aa wùlɛ ń gbɛɛu aa misìilɛɛ̀, aa Dii sáaukpà aa mɛ̀: A maa, aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. 4Ɔ̃ kí ń gbɛ̃́piio sa'ò Diiwa. 5Kí Salomↄↄ sa'òwà ń zuↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao (22.000) ń sãↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basoolo (120.000). Màa kí ń gbɛ̃́piio Dii kpɛ́ sakɛ̃̀. 6Sa'onaↄ zɛa ń zɛkĩi, mɛ́ Levii buiↄ ku we, aalɛ Dii sáaukpa ń pↄ́'ↄbↄna pↄ́ kí Davidi kɛ̀, à Dii táasilɛ̀òↄ à mɛ̀: Aà gbɛ̃kɛ láaa vĩo. Sa'on kã̀aepɛnaↄ kú ń aɛ, mɛ́ Isaili bui píi gↄ̃̀ sĩa. 7Salomↄↄ gbãbↄ̀ ua pↄ́ kú Dii kpɛ́ kpɛɛlɛɛ, ↄ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò we ń pↄ́wɛn gbao ń sáaukpaa sa'obↄ nísio, asa sa'okĩi pↄ́ a kɛ̀ ń mↄgotɛ̃o i fↄ̃ pↄ́piↄ sì píio. 8Zĩbeezĩ Salomↄↄ ń Isailiↄ píi aa dikpɛkɛ̀ e gↄↄ sopla. Wa dasi maamaaɛ, wà bↄ̀ za Amata bↄlɛi e à gɛ̀ pɛ̀ Egipi zɛ́ swawa. 9A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ wà kↄ̃ kã̀aa, asa wà sa'okĩi sakɛ̃a dikpɛkɛ̀ gↄↄ soplaɛ, ↄ̃ wà ɛ̀a wà Lákpɛdↄa dikpɛkɛ̀ gↄↄ sopla lↄ. 10Mↄ soplade gↄↄ bao ń àaↄ̃ode zĩ́ ↄ̃ à ń kɛ̃́, aa tà ń bɛ ń pↄnao. An pↄ kɛ̀na yãmaa pↄ́ Dii kɛ̀ Davidi ń Salomↄↄo ń a gbɛ̃́ Isailiↄnɛ yã́ musu. 11Kɛ́ Salomↄↄ Dii kpɛ́ mìdɛ ń azĩa bɛo ń zĩ pↄ́ a pↄ dↄwà à kɛ Dii kpɛ́u ń a bɛpio, a làa píi, 12ↄ̃ Dii bↄ̀ mↄ̀wà gwãasĩna, a òɛ̀: Ma wabi pↄ́ ń kɛ̀a mà, ma guɛ bee dìlɛ ma kpɛ́ pↄ́ wàli sa'oua ũɛ. 13Tó ma musu zɛ́ tà mɛ́ lou lɛ́ mao, ge tó ma kwaↄ gbàɛwá, aalɛ á bùsu pↄ́ↄ ble, ge tó ma gagyãkà ma gbɛ̃́ↄgu, 14tó ma gbɛ̃́ pↄ́ ma tↄ́ kúmápiↄ ńzĩa bùsa, aalɛ wabikɛa, aalɛ ma aɛya, aalɛ ń zɛ́ vãiↄ tó, kua za musu má síńnↄ, mí ń duuna kɛ̃́má, mí ń bùsu gba aafia. 15Ma wɛ́ iↄ pɛa guɛ beewa, mí swã́sɛ wabi pↄ́ wàlɛ kɛui. 16Ma kpɛ́ɛ bee sɛ̀ má dìlɛ ma pↄ́ ũɛ, kɛ́ ma tↄ́ e àↄ kuwà gↄↄpii. Ma wɛ́ iↄ pɛwà, ma pↄ iↄ dↄwà gↄↄpii. 17Mpi sↄ̃, tó ń tɛ́mazi lá n mae Davidiwa, mɛ́ ń yã́ pↄ́ má dìlɛnɛↄ kũa ń ma yã'onɛↄ, mɛ́ ńlɛ ma ↄtondↄkĩi gwa, 18má n zↄ̃lɛa kpalau zɛdↄ, lá ma a lɛgbɛ̃̀ n mae Davidiɛwa, ma mɛ̀ aà buiↄ aaↄ zↄ̃lɛa kpalau Isailiↄ guu gↄↄpiiɛ. 19Tó a bↄ ma kpɛ sↄ̃, tó a pãkpà ma ikoyãↄ ń yã́ pↄ́ má dìlɛɛ́ↄzi, mɛ́ a gɛ lɛ́ zↄble dii pãleↄnɛ, álɛ ń sisi, 20má á bↄlɛ bùsu pↄ́ má kpàwáuɛ, mí gí kpɛ́ pↄ́ má dìlɛ ma pↄ́ ũpizi, i gↄ̃ láanipↄ ũ, bui píi i yãadaò. 21Baa ń kpɛ́pi lɛsĩkɛo, a yã́ a di gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ weↄwa, aa mɛ: Bↄ́ yã́ mɛ́ tò Dii kɛ̀ bùsuɛ bee ń kpɛ́ɛ beeoɛ màai? 22Wi onɛ́: Kɛ́ aa pãkpà Dii ń deziↄ Lua pↄ́ ń bↄ́lɛ Egipizi yã́iɛ. Aa zɛ̀ ń dii pãleↄ, aa ń sisi aa zↄblènɛ́ɛ. Bee mɛ́ yã́piↄ ìnɛ́ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\