2 Lada 8

1Salomↄↄ Dii kpɛ́ ń azĩa kpɛ́o dↄ̀ wɛ̃̀ baoɛ. A gbɛa 2à wɛ̃́lɛ pↄ́ Hilaũ kpàwaↄ kɛ̀kɛ kàlɛ, ↄ̃ a kpà Isailiↄwa, aa zↄ̃̀lɛu. 3À gɛ̀ ń zĩo Amata Zoba, ↄ̃ a sì. 4À Tamↄↄ pↄ́ kú guwaiwaiu kɛ̀kɛ kàlɛ lↄ ń kũ̀sũakalɛwɛ̃lɛ pↄ́ a kàlɛ Amata bùsuuↄ. 5À Bɛtoloni Musu ń Bɛtoloni Zĩ́lɛo kɛ̀kɛ kàlɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ ũ. Bĩ́ipiↄ bↄlɛ gbaↄ ń gbã́aↄ vĩ. 6Màa a kɛ̀ Baalata ń wɛ̃́lɛ pↄ́ a kũ̀sũa kálɛuↄ píi ń wɛ̃́lɛ pↄ́ aà sↄ̃́goↄ kuuↄ. Kpɛ́ pↄ́ a ye dↄ Yelusalɛũ ń Libão ń bùsu pↄ́ àlɛ kiblewàↄ píi, a dↄ̀. 7Bui pↄ́ dɛ Isaili ũoↄ: Itiↄ, Amↄleↄ, Pɛliziↄ, Iviↄ ń Yebusi kↄ̃naↄ píi, 8gbɛ̃́ pↄ́ Isailiↄ i ń midɛoↄ, an bui pↄ́ gↄ̃̀ ń bùsuupiↄ ↄ̃ Salomↄↄ ń dá zↄzĩu, ↄ̃ aaìↄ zĩkɛ màa e ń a gbão. 9I Isailiↄ da zↄzĩpiuo. Ampiↄ ↄ̃ à ń dílɛ a zĩgↄ̃ↄ ń a kía deeↄ ń a gbɛ̃́ↄ dↄaanaↄ ń a zĩkasↄ̃godeↄ ń a sↄ̃deↄ ũ. 10An gbɛ̃́ↄ mɛ́ zĩ pↄ́ kí Salomↄↄ lɛ́ kɛpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ lↄ, aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń blakwioɛ. 11Salomↄↄ bↄ̀ Davidi wɛ̃́lɛu ń a nↄ Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛo, à mↄ̀aànↄ kpɛ́ pↄ́ a dↄ̀ɛ̀u, asa à mɛ̀: Ma napi a e àↄ ku Isailiↄ kí Davidi bɛo, asa gu pↄ́ Dii kpagolo gɛ̃̀u a kua adoaɛ. 12Salomↄↄ ìↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Dii gbagbakĩi pↄ́ a bò Dii kpɛ́ bilandaa kpɛɛlɛwa. 13Ìↄ o lá gu lɛ́ dↄ lá Mↄizi dìlɛ wà owa ń kã́mabogↄↄzĩ pↄ́ↄ ń mↄ dafu pↄ́ↄ ń dikpɛ mɛ̀n àaↄ̃ pↄ́ wì kɛ wɛ̃ ń wɛ̃o pↄ́ↄ, Kàaso dikpɛ ń Pↄkɛkɛ dikpɛo ń Lákpɛdↄa dikpɛo. Màa à Dii kpɛ́ yã́ↄ kɛ̀ lá à kũ̀wa. 14À sa'on gãliↄ dìlɛdilɛ baade ń a zĩo lá a mae Davidi òwa. À Levii bui kĩniↄ dìlɛdilɛ lↄ, an gbɛ̃eↄ lí dↄaa ń Dii táasilɛao, an gbɛ̃eↄ lí dↄ sa'onaↄlɛ ń zĩ pↄ́ aalɛ kɛ lá gu lɛ́ dↄo. À ń gbɛ̃eↄ dìlɛ bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ũ gã ń gão, bↄlɛ ń bↄlɛo, asa màa Lua gbɛ̃́ Davidi ò. 15Sa'onaↄ ń Levii buiↄ i bↄ yã́ pↄ́ kí dìlɛnɛ́e kpɛo, baa làasi yã́. 16Wà zĩ pↄ́ Salomↄↄ dànɛ́ kɛ̀ píiɛ, za gↄↄ pↄ́ wà Dii kpɛ́ ɛ̃ kpàlɛ e wà gɛ̀ a mìdɛò. Màa wà Dii kpɛdↄ̀ wa làa. 17Kí Salomↄↄ gɛ̀ Ɛziↄ̃gɛbɛɛ ń Elatao Ɛdↄũ bùsuu ísia saɛ. 18Hilaũ a gode pↄ́ ísia dↄ̃ↄ zĩ̀wà ń gó'ilɛnaↄ, ↄ̃ aa dà ísiaa sãnu ń Salomↄↄ gbɛ̃́ↄ. Aa gɛ̀ Ofii aa vua nàaa we tↄnu gɛ̃o ń mɛ̀ndoo, ↄ̃ aa sùò kí Salomↄↄɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\