2 Kↄlɛnideↄ 6

1Lá wálɛ zĩkɛ Luaɛ, wa awakpàɛ́, ásu to gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀ɛ́ kɛ pão. 2Asa Lua mɛ̀: Ma n yãmà a gↄↄwa, ma dↄnlɛ suabagↄↄ. Gↄↄ kà sa, gbã mɛ́ suabagↄↄpi ũ. 3Wili yã́ pↄ́ a to gbɛ̃́ fu kɛo, kɛ́ wasu wá zĩ sãa eo yã́i. 4Wi wá luazĩkɛnkɛ ↄlↄ gbɛ̃́ↄnɛ yã́pii guu. Wi mɛnafↄ̃ maamaa ń ĩadaawáo ń taasio ń wɛ́tɛ̃ao. 5Wà wá gbɛ̃́, wà wá ká kpɛ́u, wà fɛ̀lɛwanↄ. Wa zĩ gbãa kɛ̀, wi e i'òo, nↄana wá dɛ́. 6Wá ↄ̀lↄnɛ́ ń nↄ̀sɛmɛndoo ń dↄ̃ao ń sùuuo ń maakɛao ń nↄ̀sɛpuao ń yenzi mↄafilisaio 7ń sĩana'oao ń Lua gbãao. Wá maakɛbↄↄ kũa wá ↄplaau ń zɛɛo. 8Wì wá kpɛla, wì wá kpɛbↄ. Wì wá tↄ́ vãi sí, wì wá tↄ́ na sí. Sĩandeↄn wá ũ, ↄ̃ wì wá dilɛ mↄafilideↄ ũ. 9Tↄdeↄn wá ũ, ↄ̃ wì wá dilɛ gbɛ̃andoↄ ũ. Wá bɛ̃́ɛɛ fá, ↄ̃ wì wá dilɛ gɛↄ ũ. Wì wá dilɛ pↄgbɛ̃aↄ ũ, ãma wìli wá dɛo. 10Wá pↄ ìↄ naɛ, ↄ̃ wìↄ wá dilɛ pↄsiadeↄ ũ. Wi gbɛ̃́ↄ kɛ ↄdeↄ ũ dasi, ↄ̃ wìↄ wá dilɛ taasideↄ ũ. Wá pↄ́pii vĩ, ↄ̃ wìↄ wá dilɛ pↄesaideↄ ũ. 11Kↄlɛnideↄ, wa yã'òɛ́ wásawasa, wa wá nↄ̀sɛ wɛ̃̀ɛ́. 12Wi wá nↄ̀sɛ kṹkpaɛ́o, ámɛ a á pↄ́ kũ̀kpawɛ̃ɛ. 13Ma yã'òɛ́ lán ma nɛ́ↄwaɛ. Lá wa wá nↄ̀sɛ wɛ̃̀ɛ́, à á nↄ̀sɛ wɛ̃wɛ̃ɛ sↄ̃. 14Ásu nakↄ̃wa ń Yesusaideↄo. Kpelewa maa ń vãio aa gbɛ̃́kpa ń kↄ̃oi? Baa kpele gupua ń gusiao vĩ ń kↄ̃oi? 15Kilisi yã́ a kↄ̃sɛ ń Setãu pↄ́o kpelewa ni? Bↄ́ Yesude ń Yesusaideo vĩ ń kↄ̃oi? 16Kpelewa Lua kpɛ́ lɛ́ a kɛ doũ ń tã́aↄi? Lua bɛ̃́ɛ kpɛ́n wá ũ, lá a òwa à mɛ̀: Máↄ kúńnↄ, máↄ bɛbɛ ń guu, míↄ dɛ ń Lua ũ, aaiↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ. 17A yã́ mɛ́ tò Dii mɛ̀: À kɛ̃́má, àliↄ kú ádoa, ásu ↄkã pↄ́ gbãlɛawao, mí á sí, 18míↄ dɛ á Mae ũ, íↄ dɛ ma nɛgↄ̃ɛↄ ń ma nɛnↄɛↄ ũ. Dii Gbãapiide mɛ́ ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\