2 Yahaya 1

1- 2Ma gbɛ̃zↄ̃ↄ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ gãli pↄ́ Lua dìlɛ gbɛ̃́ↄnɛ. Má yeázi sĩana guu, sĩana pↄ́ kú wá vĩ mɛ́ wáↄ kúò gↄↄpii yã́i. Mámɛ má adoo, ń gbɛ̃́ pↄ́ aa sĩanapi dↄ̃ↄ píiɛ. 3Mae Lua ń a Nɛ́ Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́ ń sùuuo ń aafiao sĩana ń yeakↄ̃io guu. 4Kɛ́ má è á gbɛ̃eↄ ku sĩana guu lá Mae Lua dìlɛwɛ̃ɛwa, ma pↄ kɛ̀na maamaa. 5Tiasa ma gbɛ̃́ↄ, málɛ wabikɛwáɛ. I kɛ yã́ dafu málɛ oɛ́o, yã́ pↄ́ wá vĩ za káauɛ. Wàↄ yekↄ̃i. 6Yeakↄ̃in kɛ: Wàↄ yã́ pↄ́ Lua dìlɛↄ kũa. Yã́ pↄ́ Lua dìlɛpi mɛ́ dɛ wàↄ yekↄ̃i lá á mà za káauwa. 7Gbɛ̃sãsãna dasiↄ lìgua dṹnia guu, aaì mɛ Yesu Kilisi i mↄ gbɛ̃nazĩna ũo. Gbɛ̃́ bee taaá gbɛ̃sãsãnaɛ, Kilisi ibɛɛɛ. 8À laaika, ásu to zĩ pↄ́ wá kɛ̀ kɛ pão. À to à ài'e a lɛ́ gbɛu. 9Gbɛ̃́ pↄ́ vĩ̀ Kilisi yãdanɛ lɛ́a Lua dↄ̃o. Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń yã́pio Mae Lua vĩ ń aà Nɛ́o an píi. 10Tó gbɛ̃́ mↄ̀ yãdadaiɛ́ mɛ́ a yã́ bee kũao, ásu à aà dilɛo. Ásu gbãakpaaàzi seo. 11Asa gbɛ̃́ pↄ́ gbãakpàaàzi lɛ́ kú aà vãikɛaↄ guuɛ. 12Má yã́ vĩ dasi mà oɛ́, ãma má ye mà kɛ̃́ɛ́ láuo. Ma wɛ́ dↄi mà mↄ á gwaiɛ, wí bↄ kↄ̃ lɛ́u, kɛ́ wá pↄna e kɛ zài. 13Gãli pↄ́ Lua dìlɛ la gbɛ̃́ↄ fↄkpàwá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\