2 Kíaↄ 1:16

16Ɔ̃ Ɛlia ò kípiɛ: Dii mɛ̀ á kú Isaili bùsuuoɛ, ↄ̃ n gbɛ̃́ↄ zĩ̀ yã́ lai Ɛkɛloni dii Baalizɛbuwaa? A yã́i tò ńyↄ̃ fɛlɛ lii pↄ́ ń wúlɛwàwao, ńyↄ̃ gaɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More