2 Kíaↄ 1:17

17Ɔ̃ kí Aaziapi gà lá Dii dà Ɛliaɛ a òwa. Yudaↄ kí Yeholaũ, Yosafa nɛ́ kpalablea wɛ̃̀ plaade guu ↄ̃ Yolaũ zↄ̃̀lɛ Aazia gbɛu, kɛ́ Aaziapi nɛgↄ̃ɛ vĩo yã́i.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More