2 Kíaↄ 1:6

6Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Gↄ̃ɛe mɛ́ mↄ̀ dàwálɛ, a òwɛ̃ɛ wà ɛa su, wí onɛ, Dii mɛ̀ á kú Isaili bùsuuoɛ, ↄ̃ n gbɛ̃́ↄ zĩ̀ yã́ lai Ɛkɛloni dii Baalizɛbuwaa? A yã́i ńyↄ̃ fɛlɛ lii pↄ́ ń wúlɛwàwao, ńyↄ̃ gaɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More