2 Kíaↄ 1:9

9Kí a zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn blakwi ń ń dↄaanao zĩ̀ Ɛlia kṹi, ↄ̃ aa gɛ̀ aà lè zↄ̃lɛa sĩ̀sĩ musu. Dↄaanapi òɛ̀: Lua gbɛ̃́, kí mɛ̀ pila!

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More