2 Kíaↄ 14

1Isailiↄ kí Yoaaza nɛ́ Yehoasi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu ↄ̃ Yoasi nɛ́ Amazia gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ. 2Aà wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi mɛ̀ndosaiɛ. Aà da tↄ́n Yoadã, Yelusalɛũ nↄɛɛ. 3À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀, ãma i ka a mae Davidi pↄ́wao. À a mae Yoasi ↄlɛsɛ̀ɛ wásawasa. 4Ãma i gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩo, wìↄ sa'o wàↄ tulaletikatɛa we e tiaɛ. 5Kɛ́ à zɛ̀dↄ kpalau, ↄ̃ à a ìwa pↄ́ aa a mae dɛ̀ↄ dɛ̀dɛ sↄ̃. 6Lá a ku Mↄizi ikoyã láuwa, i gbɛ̃dɛnapiↄ nɛ́ↄ dɛdɛo. Lápi guu Dii mɛ̀ wasu maeↄ dɛdɛ ń nɛ́ↄ duuna yã́io, mɛ́ wasu nɛ́ↄ dɛdɛ ń maeↄ duuna yã́io. Baade a ga azĩa duuna yã́iɛ. 7Amazia mɛ́ zĩblè Ɛdↄũↄwa Guzulɛ Wisideu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). Zĩpi guu à Sela sìu, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Yↄkeeli e ń a gbão. 8Bee gbɛa Amazia gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Isailiↄ kí Yoaaza nɛ́ Yehoasi, Yehu tↄũnawa, a òɛ̀: Mↄ wà kↄ̃ le zĩlau. 9Isailiↄ kí Yoasi wèwà à mɛ̀: Libã bùsu lɛaa lɛ́kpãsãkɛ̀ Libã bùsu sɛdɛ líɛ à mɛ̀, aà a nɛnↄɛ kpã́sã a nɛ́wa, ↄ̃ Libã bùsu wài mↄ̀ ↄ̃zↄ̃̀ lɛaapiwa. 10N zĩblè Ɛdↄũↄwa, ↄ̃ n nzĩa sɛ̀ lɛsĩ. N tↄbↄ̀, ãma ǹ nzĩa to tɛɛɛ. Tó n sòle dà, ńyↄ̃ fua, mpi ń Yudaↄ píi. 11Kási Amazia i swã́sɛio, ↄ̃ Yehoasi mↄ̀ lɛ́lɛiwà. Aa kↄ̃ lè Yuda bùsu wɛ̃́lɛu Bɛsɛmɛsi. 12Kɛ́ Isailiↄ Yudaↄ fù, ↄ̃ Yudaↄ bàalɛ̀, baade tà a bɛ. 13Bɛsɛmɛsi we ↄ̃ Yehoasi Amazia kũ̀u à tàò Yelusalɛũ. À a bĩ́i gbòo gã̀sĩsuu ↄ̀aa pla za Ɛflaiũ Bↄlɛ e Gola Bↄlɛ. 14À vua ń ã́nusuo ń pↄ́ pↄ́ kú Dii kpɛ́uↄ ń pↄ́ pↄ́ kú kibɛ làasiuↄ sɛ̀lɛ píi, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ à tàńnↄ Samali zĩ̀zↄↄ ũ. 15Yehoasi yã́ kĩni pↄ́ a kɛ̀ↄ ń a nɛgↄ̃nkɛyãↄ ku Isaili kíaↄ ladau ń lá à zĩkà ń Yudaↄ kí Amaziaoo. 16Kɛ́ Yehoasi gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń Isaili kíaↄ Samali, ↄ̃ aà nɛ́ Yeloboaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 17Yudaↄ kí Amazia ku Yehoasi gaa gbɛa e wɛ̃̀ gɛ̃oɛ. 18Amazia yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau. 19Wà lɛkpàaĩaàzi Yelusalɛũɛ, ↄ̃ à bàalɛ̀ tà Lakisi. Ɔ̃ wà gbɛ̃́ↄ gbàɛ, aa pɛ̀lɛaàzi aa aà dɛ̀ we. 20Ɔ̃ wà aà gɛ sɛ̀ ń sↄ̃́o wà sùò Yelusalɛũ, wà aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu. 21Ɔ̃ Yudaↄ Uzia kpà kía ũ aà mae Amazia gbɛu. Uzia wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ. 22Ɔ̃mɛ Elata kɛ̀kɛ kàlɛ Yudaↄnɛ a mae gaa gbɛa. 23Yudaↄ kí Yoasi nɛ́ Amazia kpalablea wɛ̃̀ gɛ̃ode guu ↄ̃ Yoasi nɛ́ Yeloboaũ gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ Samali, à zↄ̃̀lɛ kpalau wɛ̃̀ bla ń mɛ̀ndooɛ. 24À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, i ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo. 25Ɔ̃mɛ ɛ̀a Isaili bùsu sì za Amata bↄlɛi e Ísia Wisidei, lá Dii Isailiↄ Lua dà a zↄ̀blena Amitai nɛ́ Yonasi, Gatefɛɛ gbɛ̃́ɛ a òwa. 26Asa Dii è Isailiↄ lɛ́ taasikɛ maamaaɛ, zↄↄ ń wɛ̃́ɛↄ píi, mɛ́ aa gbɛ̃e vĩ à dↄńlɛo. 27Dii i mɛ á Isailiↄ tↄ́ dɛ dṹniauo, ↄ̃ à ń suabà Yehoasi nɛ́ Yeloboaũ sabai. 28Yeloboaũ yã́ kĩni pↄ́ a kɛ̀ↄ ń zĩ pↄ́ a kàↄ ku Isailiↄ kíaↄ ladau ń lá à ɛ̀a Damasi ń Amatao sì Isailiↄnɛo. 29Kɛ́ à gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń a dezi Isaili kíaↄ, ↄ̃ aà nɛ́ Zakali zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\