2 Kíaↄ 15

1Isailiↄ kí Yeloboaũ kpalablea wɛ̃̀ baasↄo ń plaode guu Amazia nɛ́ Uzia gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ. 2Aà wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndoode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ blakwi ń plaoɛ. Aà da tↄ́n Yekolia, Yelusalɛũ nↄɛɛ. 3À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ lá a mae Amazia kɛ̀waɛ. 4Ãma i gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩo, gbɛ̃́ↄ ìↄ sa'o wàↄ tulaletikatɛa we e tiaɛ. 5Ɔ̃ Dii tò kusu aà lè, a vĩɛ e à gɛ̀ gàò. Aà kpɛ́ kú adoaɛ, aà nɛ́ Yotaũ mɛ́ kú kibɛ. Ɔ̃mɛ Yudaↄ dↄaana ũ. 6Uzia yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi. 7Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ kãi ń kíapiↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Yotaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 8Yudaↄ kí Uzia kpalablea wɛ̃̀ bla plasaide guu ↄ̃ Yeloboaũ nɛ́ Zakali gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ Samali, à zↄ̃̀lɛ kpalau mↄ sooloɛ. 9À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lá a deziↄ kɛ̀waɛ. I ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo. 10Ɔ̃ Yabɛsi nɛ́ Saluũ lɛkpàaĩaàzi ń gbɛ̃́ↄ, à aà dɛ̀ Ibleaũ, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 11Zakali yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau. 12Màa yã́ pↄ́ Dii ò Yehuɛ kɛ̀, à mɛ̀ aà buiↄ mɛ́ aaↄ Isaili kpalable e à gɛ pɛ aà sↄ̃kpaɛↄwa. 13Yabɛsi nɛ́ Saluũ gↄ̃̀ kía ũ Yudaↄ kí Uzia kpalablea wɛ̃̀ bla mɛ̀ndosaide guuɛ, à zↄ̃̀lɛ kpalau Samali mↄ doɛ. 14Kɛ́ Gadi nɛ́ Mɛnaeũ bↄ̀ Tiiza à gɛ̀ Samali, ↄ̃ à Yabɛsi nɛ́ Saluũpi lɛ̀ we a dɛ̀, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 15Saluũ yã́ kĩniↄ ń lɛ́ pↄ́ a kpàaĩ ń gbɛ̃́ↄ Zakalizio ku Isaili kíaↄ ladau. 16Mɛnaeũpi bↄ̀ Tiiza à gɛ̀ lɛ̀lɛ Tifasawa ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a bùsuuↄ píi, asa aa gì zɛwɛ̃iɛ̀ɛ. Kɛ́ à lɛ̀lɛmá, ↄ̃ à nↄsindeeↄ pùipui píi. 17Yudaↄ kí Uzia kpalablea wɛ̃̀ bla mɛ̀ndosaide guu ↄ̃ Gadi nɛ́ Mɛnaeũpi gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau Samali wɛ̃̀ kwiɛ. 18À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ e a wɛ̃ni lɛ́uɛ. I ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo. 19Kɛ́ Asiliↄ kí Pulu sì Isaili bùsuu, ↄ̃ Mɛnaeũ aà gbà ã́nusu tↄnu baakwi ń síiↄ̃o, kɛ́ Pulupi e ↄdawa, i zɛdↄ kpalau yã́i. 20Mɛnaeũ tò Isailiↄ ã́nusupi fĩabò, ↄ̃ ↄdeↄ ã́nusu kpà ń miwa ↄwatɛ̃ blakwikwi Asiliↄ kía pↄ́ ũ. Ɔ̃ Asiliↄ kíapi ɛ̀a tà, i zɛ ń bùsu weo. 21Mɛnaeũ yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi. 22Kɛ́ à gà, ↄ̃ aà nɛ́ Pekaia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 23Yudaↄ kí Uzia kpalablea wɛ̃̀ blakwide guu ↄ̃ Mɛnaeũ nɛ́ Pekaia gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau Samali wɛ̃̀ plaɛ. 24À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, i ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo. 25Aà zĩgↄ̃ bade Lemalia nɛ́ Pɛka lɛkpàaĩaàzi ń gbɛ̃́ↄ. Ɔ̃ à Galada bùsudeↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn blakwi à sìńnↄ kípizi aà zɛgikĩi Samali, à aà dɛ̀ ń Aagobuo ń Alieo, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 26Pekaia yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi. 27Yudaↄ kí Uzia kpalablea wɛ̃̀ blakwi ń plaode guu ↄ̃ Lemalia nɛ́ Pɛka gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau Samali wɛ̃̀ baoɛ. 28À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, i ↄbↄlɛ duuna pↄ́ Nɛba nɛ́ Yeloboaũ Isailiↄ dà a kɛau guuo. 29Pɛka gↄↄ ↄ̃ Asiliↄ kí Pulu mↄ̀ Iyoni sì ń Abɛli Bɛmaakao ń Yanↄao ń Kɛdɛsio ń Azooo. À Nɛfatali bùsu sì lↄ, Galada ń Galileo píi, ↄ̃ à bùsupideↄ kũ̀kũ tàńnↄ Asili. 30Ela nɛ́ Ozee lɛkpàaĩ ń gbɛ̃́ↄ Pɛkazi, ↄ̃ à aà dɛ̀ à zↄ̃̀lɛ aà gbɛu Uzia nɛ́ Yotaũ kpalablea wɛ̃̀ baode guu. 31Pɛka yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi. 32Isailiↄ kí Lemalia nɛ́ Pɛka kpalablea wɛ̃̀ plaade guu ↄ̃ Uzia nɛ́ Yotaũ gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ. 33Aà wɛ̃̀ baasↄode guu ↄ̃ à nà kpalableawa, à zↄ̃̀lɛ kpalau Yelusalɛũ wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ. Aà da tↄ́n Yelusa, Zadoki nɛ́ɛ. 34À yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ lá a mae Uzia kɛ̀waɛ. 35Ãma i gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩo, wìↄ sa'o wàↄ tulaletikatɛa we e tiaɛ. Ɔ̃mɛ Dii ua bↄlɛ pↄ́ kú musu kɛ̀kɛ. 36Yotaũ yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi. 37Gↄↄ bee Dii tò Siliↄ kí Lezini ń Lemalia nɛ́ Pɛkao nà lɛ́lɛa Yudaↄwawa. 38Kɛ́ Yotaũ gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Aaza zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\