2 Kíaↄ 16

1Lemalia nɛ́ Pɛka kpalablea wɛ̃̀ gɛ̃o ń plaode guu ↄ̃ Yotaũ nɛ́ Aaza gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ. 2Aà wɛ̃̀ baode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndooɛ. I yã́ pↄ́ Dii a Lua yei kɛ lá a dezi Davidiwao. 3À zɛ̀ ń Isaili kíaↄ yãkɛaoɛ. À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò ń a nɛgↄ̃ɛo se. À yãbɛ̃ɛ kɛ̀, lá bui pↄ́ Dii ń yá Isailiↄnɛↄ ì kɛ yãawaɛ. 4À sa'ò à tulaletikàtɛa gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄwa ń sĩ̀sĩↄ musuↄ ń lí yɛ̀lɛlɛↄ gbáuↄ píi. 5Bee gbɛa Siliↄ kí Lezini ń Isailiↄ kí Lemalia nɛ́ Pɛkao mↄ̀ zĩkai Yelusalɛũ. We aa koezↄ̃̀u Aazazi, kási aai fↄ̃ zĩblèwào. 6Zĩbeezĩ Lezini Yudaↄ yà ń bↄ́lɛ Elata, à ɛ̀a sìmá, ↄ̃ Ɛdↄũↄ mↄ̀ zↄ̃̀lɛ we e ń a gbão. 7Ɔ̃ Aaza gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Asiliↄ kí Puluwa à mɛ̀: N zↄ̀blenan ma ũ, mɛ́ n nɛ́n ma ũ. Mↄ ǹ ma bↄ Siliↄ kía ń Isailiↄ kía pↄ fɛ̀lɛmanↄↄ ↄzĩ. 8Aaza ã́nusu ń vua pↄ́ kú Dii kpɛ́uo ń a bɛ làasiuo sɛ̀lɛ à Asiliↄ kía gbà a kpã̀sãɛ̀. 9Ɔ̃ Asiliↄ kíapi aà yãmà, à gɛ̀ lɛ̀lɛ Damasiwa a sì. À Lezini dɛ̀, ↄ̃ à tà ń Damasideↄ Kii. 10Kí Aaza gɛ̀ dà Asiliↄ kí Pulupilɛ Damasi. À sa'okĩi è we, ↄ̃ à a taa kɛ̀ lá guu, a kpã̀sã sa'ona Uliaɛ ń a kɛa taao píi. 11Sa'ona Ulia sa'okĩipi kɛ̀ lá kí Aaza kpã̀sãɛwa wásawasa, à a mìdɛ e kí Aazapi àↄ gɛ́ sui ń Damasio. 12Kɛ́ à sù, à tã́agbagbakĩipi è, ↄ̃ à sↄ̃̀i à dɛ̀dɛwà. 13À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà, à pↄ́wɛnti kàwà, à itↄ̃̀lɛwà, à sáaukpasa au ɛ̀lɛwà. 14Dii gbagbakĩi pↄ́ wa pì ń mↄgotɛ̃o ku sa'okĩi dafupi ń Dii kpɛ́o zãnguo, ↄ̃ Aazapi sɛ dìlɛ sa'okĩi dafupi saɛ ↄplaa oi. 15Ɔ̃ kí Aazapi yãdìlɛ sa'ona Uliaɛ à mɛ̀: Nìli sa kↄↄ pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o sa'okĩi zↄ̃ↄpiwa ń pↄ́wɛnti oosio ń kí sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũo ń aà pↄ́wɛnti gbao ń gbɛ̃́ↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũo ń ń pↄ́wɛnti gbao ń í pↄ́ aaì tↄ̃́lɛo. Nìli sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sáaukpasao au ɛ́lɛwà. Sa'okĩi pↄ́ wa pì ń mↄgotɛ̃o sↄ̃ aↄ dɛmɛɛ màsokɛkĩi ũɛ. 16Ɔ̃ sa'ona Ulia kɛ̀ lá kí Aaza òɛwa. 17Kí Aaza mↄ̀pɛpɛɛↄ gògo tadibↄↄwa à ń taↄ bùa. À íkakĩi gò mↄgotɛ̃ zuswana pↄ́ kú a zíɛↄwa, a dìlɛ gbɛↄwa. 18À kí gĩ́na pↄ́ wa bò Dii ua ń aà bↄlɛ pↄ́ kú weo gbòo misiilɛa Asiliↄ kíaɛ yã́i. 19Aaza yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi. 20Aaza gà, ↄ̃ wà aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Ezekia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\