2 Kíaↄ 17

1Yudaↄ kí Aaza kpalablea wɛ̃̀ kuɛplade guu ↄ̃ Ela nɛ́ Ozee gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ Samali, à zↄ̃̀lɛ kpalau wɛ̃̀ kɛ̃okwiɛ. 2À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, ãma i kɛ lá Isailiↄ kía pↄ́ dↄ̀aaɛↄ kɛ̀wao. 3Asiliↄ kí Samanasaa mↄ̀ lɛ̀lɛwà, ↄ̃ Ozee gↄ̃̀ aà zↄ̀blena ũ, àlɛ falubↄɛ̀. 4Ozee gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Egipiↄ kí Sowa, ↄ̃ i falu pↄ́ ì bↄ Samanasaaɛ wɛ̃ ń wɛ̃o bↄɛ̀ lↄo. Kɛ́ Samanasaa è Ozee bↄ̀ a kpɛ, ↄ̃ à aà kũ̀ à mↄkàwà à aà dàkpɛu. 5Ɔ̃ Samanasaa lɛ̀lɛ Isaili bùsuwa píi. Aà gbɛ̃́ↄ mↄ̀ koezↄ̃̀ Samalizi, aa ku we e wɛ̃̀ àaↄ̃. 6Ozee kpalablea wɛ̃̀ kɛ̃okwide guu ↄ̃ Samanasaapi Samali sì à tà ń Isailiↄ a bùsuu, à ń kálɛkalɛ Ala ń Gozã pↄ́ kú Aboo baao ń Mɛdɛ bùsu wɛ̃́lɛↄ guuo. 7Yã́pi kɛ̀ màa kɛ́ Isailiↄ duunakɛ̀ Dii ń Lua pↄ́ ń bↄ́ Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ ↄzĩɛ yã́iɛ. Aa misìilɛ dii pãleↄnɛ, 8aa bui pↄ́ Dii ń yánɛ́ↄ ↄlɛsɛ̀, aa zɛ̀ ń yã́ pↄ́ Isailiↄ kíaↄ dànɛ́ↄɛ. 9Aa yãdↄↄsai dìlɛ Dii ń Lua yã́ gbɛu, aa gulɛsĩↄ bò ńzĩaɛ ń wɛ̃́lɛↄ guu píi sɛa za bualoũↄ ń wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ. 10Aa gbɛↄ ń líↄ pɛ̀lɛpɛlɛ sĩ̀sĩ lɛsĩↄwa píi ń lí yɛ̀lɛlɛↄ gbáuↄ píi. 11Aa tulaletikàtɛa gulɛsĩ pↄ́ aa bòpiↄwa píi, lá bui pↄ́ Dii ń yánɛ́ↄ kɛ̀wa. Yãvãi pↄ́ aa kɛ̀piↄ mɛ́ Dii pↄ fɛ̀lɛɛ̀. 12Aa zↄblè tã́aↄnɛ. Dii ònɛ́ yãa sↄ̃ aasu kɛo. 13Dii dà ãnabiↄ ń gu'enaↄnɛ píi, ↄ̃ aa lɛnàwà Isailiↄ ń Yudaↄnɛ, aa mɛ̀ aa mikɛ̃ ń yãvãiↄwa, aaiↄ Dii yãdilɛaↄ ń aà yãdanɛo kũa, lá a ku ikoyã pↄ́ a dìlɛ ń deziↄnɛ guu, à ɛ̀a dà a zↄ̀blena ãnabiↄnɛ aa òwa. 14Ń beeo Isailiↄ i swã́sɛio, an swã́ gbãa lá ń dezi pↄ́ aai Dii ń Lua náaikɛoↄ pↄ́waɛ. 15Aa gì aà ↄtondↄkĩi gwai, aa aà bàakuańnↄ yã́ gbòo, aai lɛ́ pↄ́ a nàwànɛ́ yãdao. Aa tɛ̀ pↄpãↄzi, ↄ̃ aa gↄ̃̀ pã. Aa bui pↄ́ liaańziↄ ↄlɛsɛ̀, bui pↄ́ Dii mɛ̀ aasu ń kɛa kɛopiↄ. 16Aa pãkpà Dii ń Lua yãdilɛaↄzi, aa mↄkàsa mɛ̀n pla lán gáaenaↄwa ń diiↄ ũ, aa Asetaati lí pɛ̀lɛ, aa kùlɛ luabɛ pↄ́ↄnɛ, aa zↄblè Baaliɛ. 17Aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò ń ń nɛ́ↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ, aa màsokɛ̀, aa wɛlɛna gà, aa ńzĩa kpà yã́ pↄ́ Dii yeiowa, aa aà pↄ fɛ̀lɛɛ̀. 18Ɔ̃ Dii pↄ pàńzi maamaa à ń yá. Yuda bui mɛ́ gↄ̃̀ ado. 19Baa se Yudaↄ i Dii ń Lua yãdilɛaↄ mao, aa Isailiↄ ↄlɛsɛ̀ɛ. 20Ɔ̃ Dii gì Isaili buipiↄzi píi. À ń wɛtã̀ à ń ná gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gbãamↄnɛ́ↄnɛ ń ↄzĩ e à gɛ̀ ń yáò. 21Kɛ́ Dii Isailiↄ kɛ̃̀ Davidi buiↄwa, ↄ̃ aa Nɛba nɛ́ Yeloboaũ dìlɛ ń kía ũ. Yeloboaũpi mɛ́ Isailiↄ swãfɛ̃̀ Diiɛ, a tò aa duun sà zↄ̃ↄ kɛ̀. 22Isailiↄ gì lɛ́ duuna pↄ́ Yeloboaũ kɛ̀ↄ kɛ, aai mikɛ̃wào, 23ↄ̃ Dii ń yá, lá a dà a zↄ̀blena ãnabiↄnɛ aa òwa. Asiliↄ Isailiↄ nàaa ń bùsuu aa tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ, ↄ̃ aa ku we e ń a gbão. 24Asiliↄ kía tò gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ Babɛli ń Kutao ń Avao ń Amatao ń Sefavaiũo, ↄ̃ à ń kálɛkalɛ Samali wɛ̃́lɛↄ guu Isailiↄ gbɛu. Màa aa Samali bùsu sì aa zↄ̃̀lɛ a wɛ̃́lɛↄ guu. 25Kɛ́ aa kà we káau, aali Dii sísio, ↄ̃ à nↄ̀ↄmusuↄ gbàɛmá, aalɛ ń dɛdɛ. 26Ɔ̃ wa ò Asiliↄ kíaɛ wà mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ n ń sɛ́ n ń kálɛkalɛ Samali wɛ̃́lɛↄ guuↄ, aa bùsupi tã́akɛkɛa dↄ̃o, ↄ̃ à nↄ̀ↄmusuↄ gbàɛmá, aalɛ ń dɛdɛ. 27Ɔ̃ Asiliↄ kía mɛ̀: Wà Samali sa'ona pↄ́ wa suńnↄↄ do gbaɛ aà ta we, i bùsupi tã́a yãdadanɛ́. 28Ɔ̃ Samali sa'onae ɛ̀a tà we à zↄ̃̀lɛ Bɛtɛli. A dàda gbɛ̃́ↄnɛ lá aa kɛ aali Dii sísi. 29Gↄↄ bee gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀ zↄ̃̀lɛ wɛ̃́lɛpiↄ guuↄ, bui píi ń a tã́aoɛ, ↄ̃ aa ń tã́apiↄ taa kɛ̀ aa pɛ̀lɛpɛlɛ gulɛsĩ pↄ́ Isailiↄ bòↄ kpɛ́ↄ guu. 30Babɛlideↄ Sukobenↄ pì, Kutadeↄ Nɛɛgali pì, Amatadeↄ Asima pì, 31Avadeↄ Nibaza ń Taatakio pì, Sefavaiũdeↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò ń ń nɛ́ↄ ń tã́a Adamɛlɛki ń Anamɛlɛkiowa. 32Ɔ̃ aa ɛ̀a Dii sìsi lↄ. Aa ń gbɛ̃́ↄ dilɛa gulɛsĩpiↄ gbàgbanaↄ ũ tɛ̃ vĩo, ↄ̃ aaìↄ sa'onɛ́ gulɛsĩpiↄ kpɛ́ↄ guu. 33Aa Dii sìsi, ↄ̃ aalɛ zↄble ń tã́aↄnɛ lá bùsu pↄ́ aa bↄ̀u fɛlɛkaayã dɛwa. 34Màa aa ń fɛlɛkaayã kũa e ń a gbão. Aalɛ Dii sisio, asa aali aà ↄtondↄkĩi gwao, aaliↄ aà yãdanɛ kũao ge aà ikoyã ge yã́ pↄ́ a dìlɛ Yakↄbu pↄ́ à ɛ̀a tↄkpàɛ̀ Isaili buiↄnɛↄ. 35Kɛ́ Dii mɛ̀ a bàa aↄ kú ń Isailipiↄ yãa, à mɛ̀ aasu dii pãleↄ sísio, aasu kúlɛnɛ́o, aasu zↄblenɛ́o, aasu sa'omáo, 36sema a gbɛ̃́ pↄ́ a ń bↄ́lɛ Egipi ń a iko zↄ̃ↄo ń a gã̀sa gbãao. Api ámɛ aaↄ a sisi, aaↄ kúlɛɛ, aai sa'owa. 37À mɛ̀ aaↄ a ↄtondↄkĩi gwa, aaiↄ a yãdanɛↄ kũa ń a ikoyãↄ ń yãdilɛa pↄ́ a kɛ̃̀nɛ́ lá guuↄ e gↄↄpii. Aasu dii pãleↄ sísio. 38Aasu to a bàakuańnↄ yã́ lí sã́ńguo. Aasu dii pãleↄ sísio. 39Aali a Dii ń Lua sísi ado. Ámɛ á ń bↄ ń wɛ̀lɛↄ ↄzĩ ḿpii. 40Ń beeo aai swã́sɛio, ↄ̃ aa zɛ̀ ń ń fɛlɛkaayão. 41Buipiↄ Dii sìsi, kási aa gì lɛ́ zↄble ń tã́aↄnɛ lↄɛ, ↄ̃ an nɛ́ↄ ń ń tↄũnaↄ lɛ́ kɛ lá ń maepiↄ kɛ̀wa e ń a gbão.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\