2 Kíaↄ 20

1A gbɛa Ezekia gyãkɛ̀ à kà gaa, ↄ̃ ãnabi Isaia, Amↄzu nɛ́ gɛ̀ aà lè a òɛ̀: Dii mɛ̀, lɛdilɛ n gbɛ̃́ↄnɛ, asa ńlɛ mↄ́ gaiɛ, ńyↄ̃ fɛlɛ lↄo. 2Ɔ̃ Ezekia aɛdↄ̀ gĩwa à wabikɛ̀ Diiwa 3à mɛ̀: Dii, n yã́ na! Lá ma táa'ònnↄ ń náaio, mɛ́ ma yã́ pↄ́ ń yei kɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo, to à dↄngu. Ɔ̃ à wɛ̃na ↄ́ↄlↄ̀. 4E Isaia àↄ gɛ́ bↄi ua, ↄ̃ Dii yã'òɛ̀ à mɛ̀: 5Gɛ ǹ o ma gbɛ̃́ↄ dↄaana Ezekiaɛ, ma Dii aà dezi Davidi Lua ma mɛ̀, ma aà wabikɛa mà, ma aà wɛ́'i è. Má aà gbã́gbã, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ i gɛ́ ma kpɛ́u. 6Ma aà gↄↄ kã̀fĩɛ̀ wɛ̃̀ gɛ̃o. Má aà si Asiliↄ kíawa ń wɛ̃́lɛɛ beeo. Má gí ń wɛ̃́lɛpio mazĩa yã́iɛ ń ma zↄ̀blena Davidi yã́io. 7Isaia mɛ̀ wà kaadↄɛmbɛ lↄ. Kɛ́ wa lↄ̀, wa dↄ̀ↄ aà sã́nɛpiwa, ↄ̃ à gbã̀gbã. 8Ɔ̃ Ezekia Isaia là à mɛ̀: Lá Dii mɛ̀ á ma gbã́gbã, mí gɛ́ a kpɛ́u a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́, bↄ́ mɛ́ aↄ dɛ a seela ũi? 9Ɔ̃ Isaia wèwà à mɛ̀: Seela pↄ́ Dii a kɛnɛ lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀nɛ yã́ musun kɛ: Uena pↄ́ ĩatɛ̃ lɛ́ suò Aaza dɛdɛkĩiↄwa, ń ye à gɛ́ e a gbápɛkĩi mɛ̀n kwiↄwa yã̀, ge à ɛa kpɛ oi mɛ̀n kwiↄwaɛ? 10Ɔ̃ Ezekia wèwà à mɛ̀: Uena pilaa gbápɛkĩi mɛ̀n kwiↄwa zĩ'ũo. Aà to à ɛa dɛdɛ kpɛ oi mɛ̀n kwi. 11Kɛ́ ãnabi Isaia lɛzù Diizi, ↄ̃ uena pↄ́ ĩatɛ̃ lɛ́ suò ɛ̀a dɛ̀dɛ gbápɛkĩi mɛ̀n kwi pↄ́ à pìlawà yãaↄwa. 12Gↄↄ bee Baladã nɛ́ Mɛlodaki Baladã, Babɛli kía lá kpã̀sã Ezekiaɛ ń gbao, kɛ́ à aà gyãkɛa bao mà yã́i. 13Ezekia gbãakpà zĩnapiↄzi, à gɛ̀ńnↄ a làasiu, à a ã́nusuↄ ↄ̀lↄnɛ́ ń vuaↄ ń pↄ́ gĩnanaↄ ń nísi maao. À gɛ̀ńnↄ a gↄ̃kɛbↄkalɛkpɛu lↄ, à a àizɛɛↄ ↄ̀lↄnɛ́ míↄmiↄ. Pↄe ku aà bɛ ge aà bùsuu kɛ à gì ↄlↄinɛ́o. 14Ɔ̃ ãnabi Isaia gɛ̀ aà lè à aà là à mɛ̀: Kpelewa gbɛ̃́piↄ ònɛi? Za má aa bↄ̀u aa mↄ̀ n kĩ́ii? Ɔ̃ Ezekia wèwà à mɛ̀: An bↄkĩi zã̀, Babɛli aa bↄ̀u. 15Ɔ̃ Isaia aà là à mɛ̀: Bↄ́ aa è n bɛi? A wèwà à mɛ̀: Aa ma bɛ pↄ́pii èɛ. Ma àizɛɛe ku kɛ́ ma gi ↄ̀lↄinɛ́o. 16Ɔ̃ Isaia òɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii ò ma: 17Gↄↄ lɛ́ mↄ́ wa ń bɛ pↄ́pii ń àizɛɛ pↄ́ n deziↄ tònɛ ń kũa e gbãↄ sɛ́lɛ táò Babɛliɛ. Dii mɛ̀ a kee a gↄ̃o. 18Wa nɛ́ pↄ́ ńyↄ̃ ń ieↄ sɛ́lɛ táńnↄ, aai gↄ̃ Babɛli kibɛ zĩkɛnaↄ ũ. 19Ɔ̃ Ezekia ò Isaiaɛ: Dii yã́ pↄ́ ń òmɛɛpi maaɛ. Asa àlɛ e áↄ ku aafia niɛ guu e a wɛ̃ni lɛ́uɛ. 20Ezekia yã́ kĩniↄ ń a nɛgↄ̃nkɛyãↄ ku Yuda kíaↄ ladau ń lá à íkalɛkĩi ń ízɛ pↄ́ a sↄ̀ gbɛu ì mↄ́ ń ío wɛ̃́lɛ guuo kɛ̀o. 21Kɛ́ à gà, ↄ̃ aà nɛ́ Manase zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\