2 Kíaↄ 21

1Manase wɛ̃̀ kuɛplade guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ bàaↄ̃ sↄosaiɛ. Aà da tↄ́n Ɛfɛziba. 2À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, à zɛ̀ ń bui pↄ́ Dii ń yá Isailiↄnɛↄ yãbɛ̃ɛↄ. 3À ɛ̀a gulɛsĩ pↄ́ a mae Ezekia dàaĩↄ bò ń Baali gbagbakĩiↄ. À Asetaati lí pɛ̀lɛ lá Isailiↄ kí Ahabu kɛ̀ yãawa. À kùlɛ luabɛ pↄ́ↄnɛ à zↄblènɛ́. 4À sa'okĩiↄ bò Dii kpɛ́u Yelusalɛũ, gu pↄ́ Dii mɛ̀ a tↄ́ aↄ kuwàpi. 5À luabɛ pↄ́ↄ gbagbakĩiↄ bò Dii ua ń a kaa guuo píi. 6À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò ń a nɛgↄ̃ɛo, à pↄdà gbɛ̃́ↄwa, à màsoↄ kɛ̀, à yãgbɛ̀a gɛ̀sisinaↄwa ń wɛlɛndeↄ, à yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ maamaaɛ, ↄ̃ à aà pↄ fɛ̀lɛɛ̀. 7À Asetaati tã́a pↄ́ á kɛ̀pi dìlɛ Dii ua, gu pↄ́ Dii ò Davidiɛ ń aà nɛ́ Salomↄↄo a tↄ́ aↄ kuwà gↄↄpiipi, asa Isaili wɛ̃́lɛↄ guu píi Yelusalɛũ ↄ̃ a sɛ̀. 8À mɛ̀ tó Isailiↄ yã́ pↄ́ á dìlɛnɛ́ↄ kũa píi, mɛ́ aa zɛ̀ ń ikoyã pↄ́ a zↄ̀blena Mↄizi kpàmáo píi, á ɛa ń bↄlɛ bùsu pↄ́ á kpà ń deziↄwauo, á tó aa liaaliaa lↄo. 9Ń beeo aai swã́sɛio. Manase ń sãsã, ↄ̃ aa vãikɛ̀ dɛ bui pↄ́ Dii ń mìdɛ ń deziↄnɛↄla. 10Ɔ̃ Dii yãdà a zↄ̀blena ãnabiↄnɛ aa mɛ̀: 11Lá Yudaↄ kí Manase yã́ pↄ́ má ye a gĩyãioↄ kɛ̀, à vãikɛ̀ dɛ Amↄle pↄ́ kú a ãaↄla, à Yudaↄ dà duunkɛau tã́a pↄ́ a kɛ̀ↄ yã́ musu, 12a yã́i tò ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, má yã́yia Yelusalɛũwa ń Yuda bùsuo píi. Gbɛ̃́ pↄ́ a baomà a kɛkɛ swãwɛ̃ɛ. 13Má guyↄ̃bↄ poo Yelusalɛũwa mà wíwi, lá má pòo Samaliwawa. Má kɛɛ̀ lá má kɛ̀ Ahabu bɛɛwaɛ. Má plɛ málɛ Yelusalɛũu lá wì málɛ tau wà kúlɛwa. 14Má pãkpa ma gbɛ̃́ kↄ̃napiↄzi mà ń na ń wɛ̀lɛↄnɛ ń ↄzĩɛ. Aa ń naaa, aai ń pↄ́ↄ sɛ́lɛ, 15asa aa yã́ pↄ́ má yeio kɛ̀ɛ, aaìↄ ma pↄ fɛlɛmɛɛ za gↄↄ pↄ́ an deziↄ bↄ̀ Egipiɛ e ń a gbão. 16Manase yãesaideↄ dɛ̀dɛ dasidasi e an gɛↄ Yelusalɛũ pà za a lɛ́la e a lɛ́le, duuna pↄ́ a kɛ̀ à Yudaↄ dà yã́ pↄ́ Dii yeio kɛau bàasi. 17Manasepi yã́ kĩniↄ ń duuna pↄ́ a kɛ̀o píi kú Yuda kíaↄ ladau. 18Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ a bɛ, Uza kaa pↄ́ à li'bàbau, ↄ̃ aà nɛ́ Amↄ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 19Amↄ wɛ̃̀ bao ń plaode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ plaɛ. Aà da tↄ́n Mɛsulɛmɛ, Aluzu nɛ́, Yↄteba gbɛ̃́ɛ. 20À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lá a mae Manase kɛ̀waɛ. 21À a maepi ↄlɛsɛ̀ píiɛ. À zↄblè tã́a pↄ́ a mae zↄblènɛ́ↄnɛ à kùlɛnɛ́. 22À Dii a deziↄ Lua tò we, i aà zɛ́ sɛ́o. 23Ɔ̃ aà ìwaↄ lɛkpàaĩaàzi aa aà dɛ̀ a bɛ. 24Kɛ́ Yudaↄ gbɛ̃́ pↄ́ lɛkpàaĩaàzipiↄ dɛ̀dɛ píi, ↄ̃ aa aà nɛ́ Yosia kpà kía ũ aà gbɛu. 25Amↄ yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi. 26Kɛ́ wà aà vĩ̀ Uza kaau, ↄ̃ aà nɛ́ Yosia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\