2 Kíaↄ 25

1Zedekia kpalablea wɛ̃̀ kɛ̃okwide guu, a mↄ kwide gↄↄ kwide zĩ́ ↄ̃ Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄ̀ lɛ́lɛi Yelusalɛũwa, aàpi ń a zĩgↄ̃ↄ píi. Aa bòokpà a bĩ́i saɛ, ↄ̃ aa gbà lɛsĩↄ dà aa lìai. 2Aa liaa wɛ̃́lɛpizi màa e kí Zedekia kpalablea wɛ̃̀ kuɛdode guu. 3A mↄ síiↄ̃de gↄↄ kɛ̃okwide zĩ́ nↄana gbãakũ̀ wɛ̃́lɛu, gbɛ̃e pↄblea vĩ lↄo. 4Kɛ́ wà bĩ́i fↄ̃̀, ↄ̃ Yuda zĩgↄ̃ↄ lɛ̀kↄ̃wa píi, aa bↄ̀lɛ ń kibɛ kaao, aa bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛ bↄlɛu gwã́, ↄ̃ aa pɛ̀lɛ Yuudɛ̃ sɛ̃u. 5Ɔ̃ Babiloni zĩgↄ̃ↄ pɛ̀lɛ kí gbɛwa, aa aà lè sɛ̃piu Yeliko oi. Kɛ́ Zedekia zĩgↄ̃ↄ fã̀aa, aa aà tò we, 6ↄ̃ wà aà kũ̀ tàò Babɛli kíaɛ Libla. We wà yãdàuaàla, 7wà aà nɛ́ↄ dɛ̀dɛ aà wáa, ↄ̃ wà aà wɛ́ wìwi, wà mↄgotɛ̃ gala kpàɛ̀, wà tàaànↄ Babɛli. 8Babɛli kía kpalablea wɛ̃̀ bao mɛ̀ndosaide guu, a mↄ sↄode gↄↄ soplade zĩ́ ↄ̃ aà ìwa Nɛbuzaladã mↄ̀ Yelusalɛũ. Aàpi mɛ́ Nɛbukanɛza dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 9À tɛsↄ̃̀ Dii kpɛ́wa ń kibɛo ń Yelusalɛũ kpɛ́ↄ píi. Kpɛ́ pↄ́ dɛ kpɛ́ zↄ̃ↄ ũ píi lé, à tɛsↄ̃̀wàɛ. 10Ɔ̃ a tò Babiloni zĩgↄ̃ↄ Yelusalɛũ bĩ́i gbòo ḿpii. 11À gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ wɛ̃́lɛpiuↄ nàaa tàńnↄ Babɛli ń gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ nà Babɛli kíawaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ. 12Taasideↄ ↄ̃ à ń tó we aaↄ vɛ̃ɛbuↄ ń bugbɛↄ sɛ̃wa. 13Babiloniↄ Dii kpɛ́ mↄgotɛ̃ pɛ́lɛↄ ń tadibↄↄ ń íkakĩi zↄ̃ↄo wìwi aa tàò Babɛli. 14Aa túfukabↄↄ ń pɛ́ɛluↄ ń filiadɛbↄↄ ń gↄ̃̀ↄnaↄ ń mↄgotɛ̃ pↄpãle pↄ́ wì Dii kpɛ́ zĩ kɛòↄ nàaa tàò lↄ. 15Ɔ̃ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi tàasoↄ ń au'ɛlɛbↄↄ ń pↄ́ pↄ́ wa pì ń vuao ge ń ã́nusuoↄ sɛ̀lɛ píiɛ. 16Mↄ̀pɛlɛ mɛ̀n pla ń íkakĩipio ń tadibↄ pↄ́ Salomↄↄ pì Dii kpɛ́ pↄ́ ũↄ, wi fↄ̃ wà a mↄgotɛ̃ yↄ̃̀ kiloowao, a gbia kɛ̀ zài. 17Mↄ̀pɛlɛpiↄ lɛsĩ gã̀sĩsuu bao plaplasaiɛ, mɛ́ a fùa pↄ́ kú musuↄ lɛsĩ gã̀sĩsuu sↄ́sↄoɛ. Mↄdaona tãa ń gↄ̃ina pↄ́ wa kɛ̀ lán gbɛafu bɛwaↄ liaa fùapiↄzi píiɛ. Mↄ̀pɛlɛ mɛ̀n plapiↄ doũɛ. 18Dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi sa'onkia Selaia kũ̀ ń aà plaade Zefaniao ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ. 19À zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ kũ̀ wɛ̃́lɛ guu ń kí ìwa gbɛ̃ↄn sↄo pↄ́ à bↄ̀má wɛ̃́lɛ guuↄ lↄ ń zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ lakɛ̃na pↄ́ ì gbɛ̃́ↄ tↄ́ dalauo ń gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃ pↄ́ wà bↄ̀má wɛ̃́lɛ guuↄ. 20Nɛbuzaladãpi ń naaa tàńnↄ Babɛli kíaɛ Libla, 21ↄ̃ Babɛli kíapi ń dɛdɛ Libla we Amata bùsuu. Màa wà Yudaↄ nàaa ń bùsuu wà tàńnↄ. 22Babɛli kí Nɛbukanɛza Aikaũ nɛ́ Gedalia, Safana tↄũna dìlɛ gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ Yuda bùsuuↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 23Kɛ́ zĩgↄ̃ↄ dↄaanaↄ ń ń gbɛ̃́ↄ mà Babɛli kía Gedalia dìlɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, ↄ̃ aa mↄ̀ aà kĩ́i Mizipa. Nɛtania nɛ́ Isimaɛla kú ń guu ń Kalea nɛ́ Yohananio ń Tanumɛ nɛ́ Selaia, Nɛtofa gbɛ̃́o ń Maaka gbɛ̃́ nɛ́ Yazaniao ń ń gbɛ̃́ↄ. 24Ɔ̃ Gedalia lɛgbɛ̃̀nɛ́ ń ń gbɛ̃́piↄ à mɛ̀: Ásu vĩakɛ Babiloni gbãadeↄnɛo. À zↄ̃lɛ wá bùsuu la à zↄble Babɛli kíaɛ, íↄ aafia. 25Ãma a mↄ soplade guu ↄ̃ Nɛtania nɛ́ Isimaɛla, Ɛlisama tↄũna pↄ́ dɛ kíabui ũ mↄ̀ ń gbɛ̃ↄn kwiↄ, à Gedalia dɛ̀ ń Yuda pↄ́ kuaànↄ Mizipaↄ ń Babiloni pↄ́ kuaànↄ weↄ. 26Ɔ̃ Yudaↄ fɛ̀lɛ, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ píi ń zĩgↄ̃ↄ dↄaanapiↄ, aa bàalɛ̀ tà Egipi, kɛ́ aalɛ vĩakɛ Babiloniↄnɛ yã́i. 27Yudaↄ kí Yɛkↄnia taa Babɛli wɛ̃̀ bla àaↄ̃saide, a mↄ kuɛplade gↄↄ baasↄo ń plaode zĩ́ ↄ̃ Babɛli kí Ɛvili Mɛlodaki aà bↄ̀ kpɛ́u a kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu, à aà sɛ̀ lɛsĩ. 28À yãmaa òɛ̀, ↄ̃ à zↄ̃lɛkĩi pↄ́ dɛ a kía dee pↄ́ kuanↄ Babɛliↄ pↄ́a kpàwà. 29Ɔ̃ Yɛkↄnia ↄzↄ̃̀ a dakpɛunakɛ'ulai, ìↄ pↄble ń kío sãnu e a wɛ̃ni lɛ́u. 30Lá gu lɛ́ dↄ kí ìↄ pↄ́ pↄ́ a yei kpawàɛ e à gɛ̀ gàò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\